×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zmiany w LSR- konsultacje

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich zaprasza do udziału w konsultacjach zmian Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023.

Proponowane zmiany w LSR obejmują:


Zmiany w treści LSR:

W treści LSR w rozdziałach:

V.  Cele i wskaźniki
3. Cele szczegółowe
Zmiana brzmienia wskaźnika rezultatu: R12- liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze kulturowe

4. Przedsięwzięcia
W Opisie przedsięwzięć:

5. Powiązanie celów i przedsięwzięć ze wskaźnikami realizacji 

Zmiana przypisania wskaźników produktu i rezultatu dla projektów współpracy z Przedsięwzięcia 5 do Przedsięwzięcia 4

6. Sposób pomiaru wskaźników realizacji LSR  

VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru

5. Rodzaje przewidzianych do wsparcia operacji
Zmiana zakresu objętego projektem współpracy- z przyrodniczego na kulturowy

XI. Monitoring i ewaluacja

Dostosowanie zapisów rozdziału do wymagań wprowadzonych Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W treści LSR w załącznikach :

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany są odpowiedzią na konieczność dostosowania zapisów LSR do bieżącego stanu realizacji, wynikającego z dotychczasowego zainteresowania składaniem wniosków i realizacją budżetu poszczególnych Przedsięwzięć oraz dostosowania do Wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji.

Zmiany nie powodują naruszenia § 10 umowy ramowej ponieważ nie wpływają na: zmianę celów ogólnych LSR, zmianę obszaru objętego LSR, niedotrzymania zobowiązań określonych w umowie, zmniejszenia środków zaplanowanych do finansowania realizacji LSR do końca 2018 i 2021 roku w budżecie LSR, zmniejszenia liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczególnych kryteriach oceny LSR.

Po akceptacji przez Samorząd Województwa Opolskiego zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz przedstawione na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.


Prosimy o zgłaszanie uwag w ramach konsultacji do 14 marca 2019 r. na załączonym formularzu Zgłaszania uwag.

Dziękujemy za włączenie się w proces aktualizacji LSR.


ZAŁĄCZNIKI: