×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Projekt własny LGD

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich informuje, że zamierza przystąpić do przygotowania wniosku na operację własną LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) realizującą wskaźnik P-11 „Liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa przyrodniczego”, i zaprasza podmioty zainteresowane realizacją operacji zbieżnej z poniższym zakresem do zgłaszania zamiaru realizacji takiej operacji.

1. Zakres tematyczny operacji
Planowana operacja dotyczy zakresu tematycznego „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”, w ramach przedsięwzięcia 5 LSR Krajobrazy, wpisującego się w cel szczegółowy LSR I.2 Tożsamość – Las atrakcji – Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz cel ogólny LSR I .Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich. Planowana operacja dotyczy wydawnictw, imprez oraz działań promocyjnych z uwzględnieniem działań czynnej ochrony przyrody (np. z zakresu ochrony ichtiofauny cieków BN, ochrony czynnej łąk BN lub wprowadzenie nasadzeń przydrożnych i śródpolnych w krajobraz BN) lub będzie miała charakter projektu badawczego (np. rozpoznanie torfowisk, Stawów Niemodlińsko- Tułowickich). Działania mogą być kontynuacją przyrodniczego projektu współpracy „Derkacz” realizowanego przez LGD w roku 2014.

2. Limit środków dostępnych na realizację operacji w zakresie wymienionym w pkt. 1 wynosi 61 518,82 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. W przypadku realizacji operacji przez LGD maksymalna kwota pomocy to 50 000,00 zł. W wyniku realizacji operacji musi zostać osiągnięty wskaźnik P-11„Liczba nakładu publikacji
dotyczących dziedzictwa przyrodniczego” (2000 egz).

3. Kryteria wyboru operacji wraz z podaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
Operacja podlegać będzie ocenie z punktu widzenia następujących kryteriów:
1) typ projektu ( od 1 do 8 pkt)
– projekt przewiduje wydawnictwa – 1 pkt
– projekt przewiduje imprezy – 1 pkt
– projekt przewiduje badania – 1 pkt
– projekt przewiduje prace czynne/konserwatorskie – 5 pkt
2) spójność (od 0 do 5 pkt)
– projekt nie jest elementem realizacji planów strategicznych zbieżnych z przedmiotem wniosku – 0 pkt
– projekt jest elementem realizacji planów strategicznych zbieżnych z przedmiotem wniosku – 5 pkt
3) promocja ( od 0 do 2 pkt)
– projekt nie uwzględnia w budżecie wydatków na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich – 0 pkt
– projekt uwzględnia w budżecie wydatki na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich – 2 pkt
4) wpływ na środowisko ( od (-2) do 2 pkt)
– projekt nie przewiduje rozwiązań przyjaznych środowisku – 0 pkt
– projekt wpływa negatywnie – (-2) pkt
– projekt przewiduje rozwiązania przyjazne środowisku – 2 pkt
5) innowacja (od 0 do5 pkt)
– brak innowacyjnych rozwiązań – 0 pkt
– wykorzystanie rozwiązań dotychczas nie stosowanych na obszarze PBN – 5 pkt
6) wnioskodawca NGO (od 0 do 5 pkt)
– projekt składany przez podmiot inny niż organizacja pozarządowa – 0 pkt
– projekt składany przez organizację pozarządową – 5 pkt
7) lokalizacja operacji (od 0 do 1 pkt)
– projekt nie dotyczy operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców – 0 pkt
– projekt dotyczy operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców – 1 pkt

Minimum niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania to uzyskanie 9 punktów w ramach oceny wg kryteriów.

Szczegółowy opis kryteriów oceny operacji dostępny jest na stronie: www.boryniemodlinskie.pl > Dotacje UE>Kryteria oceny

4. Informacje o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji
Pisemne zgłoszenie zamiaru realizacji operacji zgodnej z zakresem z pkt 1 należy złożyć osobiście bezpośrednio w Biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do 25.07.2018 do godz. 15:30. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Partnerstwa po tym terminie nie będą uwzględniane. W przypadku niezgłoszenia się żadnego podmiotu zainteresowanego realizacją operacji opisanej w pkt 1., Partnerstwo Borów Niemodlińskich podejmie dalsze czynności mające na celu realizowanie tej operacji we własnym zakresie.

5. Informacje o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem o wdrażaniu LSR.
Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 4. powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać informacje wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia tj. minimum z wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, to jest:
- dane identyfikacyjne podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dane zgodne z częścią B.II wniosku o przyznanie pomocy)
- załączniki zgodnie z częścią B.VII. część A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

6. Szczegóły dotyczące realizacji operacji własnych znajdują się w § 6 „Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD”.

7. Dodatkowych informacji w sprawie udzielają pracownicy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52 49-100 Niemodlin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Kontakt tel. 77 4606351, 797730415 lub mailowo niemodlinskie@op.pl; doradca@boryniemodlinskie.pl

8. Załączniki :
XLSzałącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej LGD.xls (104,50KB)
PDFzałącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej LGD.pdf (363,86KB)
PDFOgłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej LGD.pdf (584,60KB)

Niemodlin, 25.06.2018