×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ochrona danych osobowych w PBN

Informacja na temat danych osobowych w Partnerstwie Borów Niemodlińskich
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)


Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich reprezentujący Administratora danych osobowych przekazuje następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres email i telefon do kontaktu, miejscowość zamieszkania, a w przypadku składania wniosku o dofinansowanie również dane osobowe wymagane przy wypełnianiu wniosków jak: PESEL, numer indentyfikacyjny, seria i numer dowodu tożsamości) jest Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin, tel. 77 4606 351, mail: niemodlinskie@op.pl
 2. Zgodnie z Art. 158. Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.), osobą pełniącą w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, która stała się inspektorem ochrony danych osobowych jest Daniel Podobiński, e-mail: . Po 1 września 2018 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich nie planuje utrzymania funkcji inspektora danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z bezpośrednio z administratorem.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane (zebrane, utrwalone na papierze lub/i w plikach komputerowych, przechowywane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane do kontaktu z Państwem i usuwane) wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Podane przez Państwa dane są wykorzystywane do informowania Państwa o zadaniach realizowanych przez Partnerstwo oraz do współpracy z Państwem w zakresie ich realizacji. Są to m.in. realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023, realizacja programu Działaj Lokalnie, realizacja działalności statutowej odpłatnej (np. w zakresie wydawnictw i gadżetów promujących Bory Niemodlińskie) oraz działalności pożytku publicznego m.in. w zakresie ochrony i promocji zasobów przyrodniczych i kulturowych Borów Niemodlińskich.
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Jej nieudzielenie może skutkować brakiem możliwości współpracy z Państwem, np. w zakresie przyznania dofinansowania, realizacji transakcji internetowych w ramach działalności statutowej odpłatnej czy udzielania informacji o działaniach realizowanych przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przeprowadzającym kontrole w Partnerstwie Borów Niemodlińskich, m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Starostwo Powiatowe w Opolu (organ nadzoru Partnerstwa Borów Niemodlińskich).
 5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł UE (w zakresie wniosków o dofinansowanie składanych do Partnerstwa Borów Niemodlińskich w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do 2023 r., w zakresie udzielania doradztwa i przekazywania informacji w ramach pracy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich przez okres 7 lat od dnia zakończenia okresu programowania, którego informacje dotyczą), bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych.
 6. Macie Państwo prawo do informacji na temat tego, jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich, macie prawo do ich zmiany, sprostowania, usunięcia, macie również prawo do cofnięcia wcześniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe czynności można przeprowadzić osobiście w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich, drogą elektroniczną wysyłając maila lub wysyłając pismo na adres korespondencyjny Partnerstwa.
 7. Państwa dane przetwarzane będą na komputerach oraz na papierze. Każdorazowo decyzję o przetwarzaniu Państwa danych podejmuje osoba z Partnerstwa Borów Niemodlińskich, nie stosujemy oprogramowania, które profiluje dane osobowe.
 8. W przypadku naruszenia przez Administratora – Partnerstwo Borów Niemodlińskich, przepisów o ochronie danych osobowych wszelkie skargi mogą Państwo kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00.

  Jako Administrator Państwa danych osobowych dokładamy wszelkich starań by były one wykorzystywane zgodnie z celem, do którego zostały zebrane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie danych osobowych w Partnerstwie Borów Niemodlińskich prosimy o kontakt z nami.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

PDFOświadczenie osób fizycznych- wzór ARiMR.pdf (163,64KB)

RODO w DZIAŁAJ LOKALNIE

PDFklauzula_informacyjna_arfp_dla_programu_dzialaj_lokalnie.pdf (449,15KB)