×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Przesuwamy termin

W związku ze znacznymi zmianami prawnymi dotyczącymi spełniania przez Realizatorów projektów zasady konkurencji oraz wynikającymi z tego tytułu wątpliwościami interpretacyjnymi przesuwamy na termin późniejszy Szkolenie dla biznesu z obsługi portalu ogłoszeń ARiMR, które planowane było na 27.02.2018 roku. Będziemy informować na bieżąco o nowym terminie szkolenia.


Poniżej prezentujemy informację o zmianie przepisów:

Z dniem 20 lutego 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań w ramach projektów PROW.

Pierwszym z nich jest Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311), która zmienia m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Tym samym przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106). Zostaje ono zastąpione Rozporządzeniem obowiązującym od 20 lutego 2018 r. tj. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Rozporządzenie to określa szczegółowe:

1) warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego;

2) warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty;

3) warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.2)), w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności.


PDFzmiana ustawy.pdf (289,96KB)
PDFRozp._MRiRW_-_wybór_wykonawców_zadań_ujętych_w_zrf_operacji.pdf (578,11KB)
PDFPismo ministerstwa ROW.wpk.510.27.2018.pdf (1,91MB)