×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Najlepszy projekt 5-lecia DL

Regulamin konkursu na
projekt 5-lecia „DZIAŁAJ LOKALNIE”
w Borach Niemodlińskich
 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz przebieg Konkursu na projekt 5-lecia programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Partnerstwa Borów Niemodlińskich- „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich.

2. Organizatorem Konkursu jest Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin, zwane dalej Organizatorem lub Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

3. Przedmiotem Konkursu są projekty „Działaj lokalnie” zrealizowane na terenie gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich w latach: 2013, 2014, 2015, 2016 lub kończące się w roku 2017.

4. Celem Konkursu jest promocja najlepiej zrealizowanych, najbardziej innowacyjnych i najbardziej prośrodowiskowych inicjatyw „Działaj lokalnie” na terenie Borów Niemodlińskich.


II. Zasady udziału w Konkursie

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

2. Głos w II etapie można oddać tylko internetowo za pośrednictwem specjalnie przygotowanej ankiety na stronie organizatora
(https://goo.gl/forms/4BktvqVCCgq156ne2).

3. Oddanie głosu on-line wiąże się z wyrażeniem zgody na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, dane kontaktowe) do celów przeprowadzenia konkursu.

4. I etap konkursu odbędzie się do 27.10.2017 roku, głosowanie on-line w II etapie trwać będzie za pośrednictwem strony www.boryniemodlińskie.pl od 27.10.2017 do 30.11.2017 roku.

5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas specjalnego spotkania (forum) podsumowującego w siedzibie organizatora, do 29.12.2017 roku.

6. Realizator projektu, który otrzyma najwyższą liczbę głosów w II etapie zdobędzie nagrodę w wysokości 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/.

7. Spośród głosujących wylosowane zostaną 3 osoby, które otrzymają zestawy materiałów promujących Bory Niemodlińskie.


III. Ocena projektów „Działaj lokalnie” w I etapie

1. Organizator powoła 3-osobową komisję konkursową, składającą się z członków Zarządu i koordynatora merytorycznego programu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich, która dokona oceny wszystkich projektów z lat 2013-2017 i wyłoni 8 projektów, które przejdą do etapu II.

2. Komisja konkursowa w I etapie będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

- innowacyjność projektu
- prawidłowość formalno-prawna realizacji projektu (m.in. jakość prowadzenia dokumentacji projektowej, w tym księgowej, jakość raportu końcowego i/lub ankiety monitorującej, sposób i zakres promocji, zakres i jakość konsultowania ewentualnych przesunięć w budżecie, samodzielność w działaniu)
- stopień wpisywania się w ścieżki tematyczne programu „Działaj lokalnie”
w Borach Niemodlińskich, tj. „Działaj lokalnie. Naturalnie” i/lub „Młodzi Działają lokalnie”
- jakość, częstotliwość i zakres kontaktów z Ośrodkiem Działaj Lokalnie
- stopień zaangażowania społeczności lokalnej i partnerów do realizacji projektu
- adekwatność działań projektowych do zapisów wniosku (na ile zrealizowane/realizowane działania są/były zbieżne z zapisami wniosku co do zakresu, terminu)


IV. Postanowienia końcowe

1. Realizatorzy projektów, które przeszły do etapu II mają prawo do promocji swoich projektów i zachęcania do głosowania, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami działania Organizatora i programu „Działaj lokalnie”.
2. Pytania w sprawie Konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie 77 4606 351

3. Organizator może odwołać Konkurs bez podania przyczyny.
4. Organizator może zdecydować o innym podziale nagród.

5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.

6. Od wyników konkursu nie przysługują odwołania.


Regulamin do pobrania:

PDFRegulamin konkursu na projekt 5-lecia Działaj lokalnie w BN.pdf (96,09KB)

ZAGŁOSUJ:

https://goo.gl/forms/4BktvqVCCgq156ne2