×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wybierz nowy Zarząd i prezesa PBN

Szanowni Państwo,
Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na XIX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2016 r. o godzinie 17.00 (drugi termin 17.15) w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52 w Niemodlinie, według następującego porządku obrad:


1. Przywitanie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie spełnienia zapisów nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach- wprowadzenie zapisu
”W przypadku gdy członek zarządu jest stroną umowy zawieraną ze stowarzyszeniem dla ważności umowy musi być ona podpisana przez przewodniczącego komisji rewizyjnej jako osobą reprezentującą stowarzyszenie”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały dotyczącej składki członkowskiej od gmin: zmiana zapisu „w wysokości 0,50zł od każdego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały wg stanu na koniec roku poprzedzającego rok opłacania składki” na
„w wysokości 0,50zł od każdego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały wg stanu na koniec stycznia roku, za który naliczane są składki”.
6. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju: korekta formalna w zakresie ilości punktów za miejsca pracy- wprowadzenie zapisu „0 punktów za 0 miejsc pracy” oraz wprowadzenie dodatkowego kryterium dla zakresu „infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna” preferującego projekty w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców (wymóg Rozporządzenia Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
7. Rozpatrzenie odwołania Stadniny Koni Moszna sp. z o.o. od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia członka w związku z nieuczestniczeniem w 10 kolejnych Walnych Zebraniach Członków.
8. Sprawozdanie Zarządu z działań w ramach upływającej kadencji oraz informacja o bieżącej sytuacji stowarzyszenia.
9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Podjęcie uchwały.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia wyborów.
11. Prezentacja kandydatów do Rady Decyzyjnej, dyskusja i przeprowadzenie wyborów.
12. Prezentacja kandydatów do Zarządu, dyskusja i przeprowadzenie wyborów.
13. Prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej, dyskusja i przeprowadzenie wyborów.
14. Wolne wnioski, dyskusja.


Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków stowarzyszenia (osoba reprezentująca dany podmiot, bądź posiadająca stosowne pełnomocnictwo).


ZAŁĄCZNIKI:

PDFDojazd do biura.pdf (234,50KB)
PDFLista członków PBN.pdf (289,29KB)
PDFLista kandydatów do organów.pdf (291,98KB)
PDFProgram walnego zebrania.pdf (611,27KB)