×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

O programie Leader

Lokalna Grupa Działania to jedna z najbardziej oryginalnych cech inicjatywy LEADER. Aby lepiej zrozumieć istotę działalności naszego Stowarzyszenia -Lokalnej Grupy Działania- warto poznać idee jakie przyświecają temu programowi, jego historię oraz główne cele.

Powołanie programu LEADER było jednym z efektów kryzysu, który pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. dotknął Wspólną Politykę Rolną (WPR) w jej dotychczasowej formie. Kryzys spowodował:

Konieczna okazała się reforma WPR. Wiązała się ona z tworzeniem nowej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i samego rolnictwa. Dokonano próby zerwania z dotychczas forsowanym obrazem wsi jako miejsca, w którym przede wszystkim produkuje się żywność, nie biorąc pod uwagę efektów środowiskowych i społecznych. Postawiono sobie za cel zrównoważony i trwały rozwój obszarów wiejskich przy uwzględnieniu jej lokalnej specyfiki. Przydatnym narzędziem w realizacji wspomnianych celów miał być program LEADER


Nazwę LEADER tworzą pierwsze litery francuskich słów będących pełną nazwą programu. W tłumaczeniu oznacza: "Związki Pomiędzy Działaniami na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi”

Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy. Jak? Mieszkańcy tworzą sami Lokalną Strategię Rozwoju swojego obszaru (związku kilku gmin), określają jakie są mocne a jakie słabe strony tego obszaru oraz w jakim kierunku ma się on rozwijać.  Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.


LEADER jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw

Dzięki funduszom Leadera na ponad 1000 obszarach wiejskich w państwach „byłej piętnastki” zaszły bardzo korzystne zmiany: znacznie wzrosła atrakcyjność tych obszarów, zmienia się jakość życia, mieszkańcy uwierzyli, ze na wsiach też można żyć godnie, twórczo i realizować swoje plany.

Program LEADER charakteryzuje się poprzez 7 cech/zasad:

Zobacz film

unnamed.png

 

 

 

LEADER to coś więcej niż kolejny program dotujący projekty, to również swoista filozofia i duch. W programie LEADER nie chodzi tylko pieniądze.  Chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy tworzą społeczność lokalną

(konferencja „Leader in the New Member States”, Tihany, październik 2006)


Sukces LEADERa, mierzony zmianą sposobu myślenia o podejściu do oddolnego rozwoju, powstaniem wielu lokalnych inicjatyw mających na celu rozwój poszczególnych społeczności wiejskich, spowodował, że uruchomiono trzy następujące po sobie edycje tego programu:

W latach 2007-2013 LEADER został włączony do głównego nurtu polityki UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przestając być osobnym programem. Stał się częścią programów finansowanych ze środków EFRROW (Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). W ramach wdrażania działania osi 4 LEADER utworzono około 2350 LGD w całej UE a Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest jedną z nich.


https://www.youtube.com/watch?v=TJwfOTnC6Io