×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Kryteria oceny

 

KRYTERIA I REGULAMIN RADY OBOWIĄZUJĄCE OD 22.06.2018 r.
W zależności od rodzaju projektu i jego zgodności z poszczególnymi Przedsięwzięciami w Lokalnej Strategii Rozwoju (opisy Przedsięwzięć> http://boryniemodlinskie.pl/573/502/nasze-cele-i-misja.html), na etapie oceny w Partnerstwie Borów Niemodlińskich, przewidziane są następujące kryteria oceny wniosków o dofinansowanie w ramach programu UE- Leader (akceptacja UMWO 22/06/2018, publikacja: 25/06/2018):

Kryteria wyboru operacji do wszystkich Przedsięwzięć LSR BN do roku 2023 (P1-7):
PDFzałącznik nr 5 do umowy ramowej Kryteria wyboru operacji.pdf (252,92KB) (obowiązujące od 17.11.2021, akceptacja UMWO: 6.12.2021, publikacja: 9.12.2021)

PDFzałącznik nr 5 do umowy ramowej Kryteria wyboru operacji.pdf (244,56KB) (obowiązujące do 17.11.2021 r.)

Kryteria wyboru operacji grantowych w ramach Przedsięwzięcia 5 i 7 LSR:
PDFzałącznik nr 9 do umowy ramowej Kryteria oceny grantów.pdf (233,22KB)

Regulamin pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów niemodlińskich:
PDFzał. nr 4 do umowy ramowej Regulamin pracy Rady Decyzyjnej.pdf (614,31KB)
 KRYTERIA I REGULAMIN RADY DECYZYJNEJ obowiązujące do 22.06.2018 r.
W zależności od rodzaju projektu i jego zgodności z poszczególnymi Przedsięwzięciami w Lokalnej Strategii Rozwoju (opisy Przedsięwzięć> http://boryniemodlinskie.pl/573/502/nasze-cele-i-misja.html), na etapie oceny w Partnerstwie Borów Niemodlińskich, przewidziane są następujące kryteria oceny wniosków o dofinansowanie w ramach programu UE- Leader (aktualizacja z dn. 24/04/2017, akceptacja UMWO 11/05/2017):

PRZEDSIĘWZIĘCIA 1, 2 i 3


Projekt przewiduje utworzenie:
- 0 miejsc pracy- 0 pkt
- 1 miejsca pracy – 1 pkt

- 2 miejsc pracy – 3 pkt
- więcej niż 2 miejsc pracy – 5 pkt.

Max 5 pkt
Sposób pomiaru: na podstawie informacji zawartych w biznesplanie


- wniosek złożony przez osobę niekwalifikującą się do grup szczególnie istotnych do tworzenia i rozwoju miejsc pracy- 0 pkt
- wniosek złożony przez osobę do 35 roku życia/lub osobę po 55 życia/lub kobietę- 5 pkt

Max 5 pkt 
Sposób pomiaru: na podstawie danych identyfikacyjnych wnioskodawcy


- biznesplan nie przewiduje wykorzystania lokalnych zasobów (surowców, lokali)- 0 pkt
- biznesplan przewiduje wykorzystanie lokalnych zasobów (surowców, lokali)- 5 pkt

Max 5 pkt 
Sposób pomiaru: na podstawie informacji w biznesplanie


- projekt nie uwzględnia w budżecie wydatków na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich – 0 pkt
- projekt uwzględnia w budżecie wydatki na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich – 2 pkt

Max 2 pkt
Sposób pomiaru: na podstawie budżetu operacji


- projekt nie przewiduje rozwiązań  przyjaznych środowisku – 0 pkt
- projekt przewiduje rozwiązania przyjazne środowisku – 3 pkt

Max 3 pkt
Sposób pomiaru: na podstawie biznesplanu


- brak innowacyjnych rozwiązań w projekcie- 0 pkt.
- wykorzystanie rozwiązań dotychczas nie stosowanych na obszarze gminy- 5 pkt.

Max 5 pkt.
Sposób pomiaru: na podstawie informacji w biznesplanie oraz opisu we wniosku


SUMA: Maksymalnie 25 pkt.
Minimum niezbędne do wyboru operacji: 8 pkt.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 4 i 5


- wydawnictwa – 1 pkt
- imprezy – 1 pkt
- badania – 1 pkt
- prace czynne/konserwatorskie – 5 pkt

Punktacja się sumuje, max 8 pkt
Sposób pomiaru: na podstawie informacji zawartych budżecie operacji


- projekt nie jest elementem realizacji planów strategicznych zbieżnych z przedmiotem wniosku- 0 pkt
- jest elementem planów strategicznych zbieżnych z przedmiotem wniosku- 5 pkt

Max. 5 pkt.
Sposób pomiaru: wnioskodawca wykaże zgodność z innymi dokumentami strategicznymi podając ich nazwę, datę opracowania oraz zgodność z punktem dotyczącym przedmiotu wniosku


- projekt nie uwzględnia w budżecie wydatki na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich- 0 pkt
- projekt uwzględnia w budżecie wydatki na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich- 2 pkt

Max 2 pkt 
Sposób pomiaru: na podstawie informacji zawartych budżecie operacji


- projekt nie przewiduje rozwiązań  przyjaznych środowisku- 0 pkt
- projekt przewiduje rozwiązania przyjazne środowisku- 2 pkt

Max 2 pkt
Sposób pomiaru: na podstawie budżetu operacji


- brak innowacyjnych rozwiązań w projekcie- 0 pkt.
- wykorzystanie rozwiązań dotychczas nie stosowanych w BN- 5 pkt.

Max 5 pkt.
Sposób pomiaru: na podstawie informacji w bbudżecie operacji  oraz opisu we wniosku


- projekt składany przez podmiot inny niż organizacja pozarządowa- 0 pkt.
- projekt składany przez organizacje pozarządową- 5 pkt.

Max. 5 pkt
Sposób pomiaru: na podstawie informacji o wnioskodawcy


- projekt nie dotyczy operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców – 0 pkt
- projekt dotyczy operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców – 1 pkt

Max. 1 pkt.
Sposób pomiaru: Na podstawie informacji o lokalizacji operacji


SUMA: Maksymalnie 28 pkt.
Minimum niezbędne do wyboru operacji: 9 pkt.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 6 i 7


- projekt łączy podmioty z mniej niż 3 gmin – 0 pkt
- projekt łączy podmioty co najmniej 3 gmin – 3 pkt 

Max 3 pkt
Sposób oceny: na podstawie porozumienia o współpracy/wspólnej realizacji projektu określającej sposób, zadania, oraz finanse każdego z podmiotów


- brak działań miękkich przy zakupie sprzętu i wyposażenia powyżej 3500 zł- 0 pkt
- działania miękkie przy zakupie sprzętu i wyposażenia powyżej 3500 zł- 3 pkt

Max. 3 pkt.
Sposób pomiaru: na podstawie budżetu operacji


-  projekt  nie został opracowany przy udziale reprezentantów grup, do których jest skierowany  grup- 0 pkt
-  projekt został opracowany przy udziale reprezentantów grup, do których jest skierowany- 5 pkt

Max. 5 pkt.
Sposób pomiaru: na podstawie załączonego do wniosku protokołu ze spotkań konsultacyjnych wraz z dołączonymi listami obecności umożliwiającymi identyfikację uczestników spotkania ze względu na przynależność do grupy


- projekt nie uwzględnia w budżecie wydatków na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich – 0 pkt
- projekt uwzględnia w budżecie wydatki na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich – 3 pkt

Max 3 pkt
Sposób pomiaru: na podstawie informacji zawartych budżecie operacji


- projekt nie przewiduje rozwiązań  przyjaznych środowisku – 0 pkt
- projekt przewiduje rozwiązania przyjazne środowisku – 2 pkt

Max 2 pkt
Sposób pomiaru: na podstawie budżetu operacji


- brak innowacyjnych rozwiązań w projekcie- 0 pkt.
- wykorzystanie rozwiązań dotychczas nie stosowanych na obszarze gmin- 5 pkt.

Max 5 pkt.
Sposób pomiaru: na podstawie informacji w budżecie operacji oraz opisu we wniosku


- projekt nie angażuje/nie jest skierowany do żadnej grupy defaworyzowanej- 0 pkt.
- projekt angażuje 1 grupę defaworyzowaną- 3 pkt.
- projekt angażuje co najmniej 2 grupy defaworyzowane- 5 pkt.

Max.5 pkt.
Sposób pomiaru: na podstawie opisu operacji


- projekt składany przez podmiot inny niż organizacja pozarządowa- 0 pkt.
- projekt składany przez organizacje pozarządową- 5 pkt.

Max. 5 pkt.
Sposób pomiaru: na podstawie informacji o wnioskodawcy


- projekt nie dotyczy operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców – 0 pkt
- projekt dotyczy operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców – 1 pkt

Max. 1 pkt.
Sposób pomiaru: Na podstawie informacji o lokalizacji operacji


SUMA: Maksymalnie 32 pkt.
Minimum niezbędne do wyboru operacji: 10 pkt.

 

Zbiorczy wykaz kryteriów oceny wniosków w LSR:

Aktualizacja z 24/04/2017, akceptacja UMWO 11/05/2017, publikacja 12/05/2017:

PDFLista kryteriów oceny operacji 24.04.2017.pdf (312,46KB)


Obowiązujące do 11/05/2017:

PDFLista kryteriów oceny operacji.pdf (236,89KB)

Regulamin Rady Decyzyjnej (organu oceniającego projekty)
PDFRegulamin Rady Decyzyjnej.pdf (527,42KB)