×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Załącznik 5. Plan komunikacji

Termin

Cel komunikacji /planowane rezultaty

Działanie

Grupy docelowe

Środki przekazu

Wskaźniki

Koszty (zł)

Analiza efektywności działań i środków przekazu

Sposób wykorzystania informacji zwrotnej w procesie realizacji LSR

Działania zapasowe/dodatkowe na wypadek problemów

 

I. ORGANIZACJA ZADAŃ ANIMACYJNYCH (184 500,00 zł), w tym:

 

I.1. (1-4) PROMOCJA I INFORMACJA (104 500,00 zł)

1 poł.2017

CEL: Rozpowszechnianie informacji na temat założeń LSR,  konkursach/naborach w ramach wdrażania LSR,  działaniach LGD oraz  bieżącym stopniu

osiągania celów i wskaźników LSR. Dotarcie do osób z grup defaworyz. z LSR/ zwiększenie udziału osób defaworyz. we wdrażaniu LSR 
REZULTAT: zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat LSR i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz o PBN.

Broszura o LSR

Ogół mieszkańców obszaru, potencjalni beneficjenci

Rozpowszechnianie materiału druk.- skryptu LSR

Liczba egzemplarzy broszury LSR-  5000

7000

Ankieta dla mieszkańców odwiedzających biuro z pytaniem o źródło informacji o założeniach LSR, konkursach, naborach, stanie realizacji LSR ,
- statystyki dotyczące odbioru materiałów drukowanych

Ocena skuteczności stosowanych rozwiązań – zwiększenie nakładów na najbardziej skuteczne środki przekazu . Ewentualna modyfikacja planu komunikacji

Bieżące śledzenie najnowszych trendów związanych z przekazywaniem informacji/serwisów informacyjnych, społecznościowych, pod kątem ich wykorzystania w rozpowszechnianiu informacji , szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii.

 

 

Co miesiąc od V 2016 do III 2023- 1 strona A4 + dodatkowa strona II poł. 2016, II poł. 2019

Materiały prasowe

Ogół mieszkańców obszaru, potencjalni beneficjenci

Zamieszczanie inform. w prasie lokalnej

Liczba artykułów w prasie lokalnej-85

85000

50 szt.-II poł. 2017 r.
50 szt.- II poł. 2019

Plakaty
(w tym do grup defaworyz.)

Mieszkańcy obszaru, w tym bezrobotni do 35 r.ż., 55+, i kobiety

Zamieszczanie na tablicy ogłoszeń przed siedzibą LGD

Liczba plakatów
(w tym do grup defworyz.)- 100

500

1 poł. 2018, 1 poł. 2021

Ulotki o LGD i grupach defaw.

Mieszkańcy obszaru, w tym bezrobotni do 35 r.ż., 55+, i kobiety

Udzielanie informacji osobiście przez pracowników biura

Liczba ulotek
(w tym do grup defworyz.) - 8000
 

12000

I.1. (5-11) SPOTKANIA (10 000,00 zł)

1 poł. 2017, 1 poł. 2019

 

Spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 1

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  1

Spotkanie inform.

Liczba spotkań – 2
Liczba uczestników spotkań – 50

2000

Ankieta do uczestników spotkań na temat przydatności przekazanych informacji w procesie ubiegania się o dofinansowanie

Ocena skuteczności przekazywania informacji na spotkaniach informacyjnych, godzin ich organizacji i miejsca w których się odbywają

Przeprowadzenie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za prezentacje na spotkaniach , modyfikacja godzin przeprowadzania spotkań  i miejsc ich organizacji

1 poł.2019

CEL: Zwiększenie wiedzy na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach LSR REZULTAT:  zwiększenie ilości  uczestników spotkań, którzy zgłosili się do biura po spotkaniu informacyjnym w celu ubiegania się o dofinansowanie

Spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 2

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  2

Spotkanie inform.

Liczba spotkań – 1
Liczba uczestników spotkań – 20

800

1 poł. 2017

Spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 3

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  3

Spotkanie inform.

Liczba spotkań – 1
Liczba uczestników spotkań – 20

800

1 poł. 2017, 2 poł.2018

Spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 4

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  4

Spotkanie inform.

Liczba spotkań – 2
Liczba uczestników spotkań – 40

1600

1 poł. 2017, 2 poł.2018

Spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 5

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  5

Spotkanie inform.

Liczba spotkań – 2
Liczba uczestników spotkań – 30

1200

2 poł. 2017, 2 poł. 2019

Spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 6

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  6

Spotkanie inform.

Liczba spotkań – 2
Liczba uczestników spotkań – 50

2000

2 poł. 2017, 2 poł. 2019

Spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 7

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  7

Spotkanie inform.

Liczba spotkań – 2
Liczba uczestników spotkań – 40

1600

I.2. (12-17) SZKOLENIA (26 000,00 zł)

2 poł. 2018, 2 poł. 2020

 

CEL: Zwiększenie wiedzy na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach LSR REZULTAT:  zwiększenie ilości wniosków poprawnym pod kątem formalnym i merytorycznym

Szkolenie dla Przedsięwzięcia 1

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  1

Komunikacja bezpośrednia

Liczba szkoleń - 2,
liczba uczestników szkoleń 40

4000

Ankieta na temat  pozyskania nowej wiedzy  przez uczestników szkolenia

Ocena przydatności organizacji szkoleń w procesie ubiegania się o dofinansowanie

Zmiana stosowanych metod szkoleniowych, zmiana kryteriów wyboru prowadzących szkolenie

1 poł.2018

Szkolenie dla Przedsięwzięcia 2

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  2

Komunikacja bezpośrednia

Liczba szkoleń -  1, liczba uczestników szkoleń 30

3000

2 poł. 2020

Szkolenie dla Przedsięwzięcia 3

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  3

Komunikacja bezpośrednia

Liczba szkoleń -  1, liczba uczestników szkoleń 30

3000

2 poł.2017, 1 poł.2021

Szkolenie dla Przedsięwzięcia 4

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  4

Komunikacja bezpośrednia

Liczba szkoleń- 2, liczba uczestników szkoleń 40

4000

1 poł 2019, 2 poł. 2020, 2 poł. 2022

Szkolenie dla Przedsięwzięcia 5

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  5

Komunikacja bezpośrednia

Liczba szkoleń- 3, liczba uczestników szkoleń 60

6000

2 poł. 2017, 1 poł. 2019, 2 poł. 2020

Szkolenie dla Przedsięwzięcia 6

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  6

Komunikacja bezpośrednia

Liczba szkoleń- 3, liczba uczestników szkoleń 60

6000

I.2 (18-21) FORA SPOTKAŃ (44 000,00 zł)

2 poł. 2017, 2 poł. 2019, 2 poł. 2021

CEL: Przekazywanie wiedzy na tematy branżowe, dotyczące wykorzystania rozwiązań przyjaznych środowisku i innowacyjnych.
REZULTAT: Zwiększenie liczby wniosków o udzielenie wsparcia zawierających innowacyjne rozwiązania

Forum  Biznesu

Przedsiębiorcy  prowadzący bądź zainteresowani prowadzeniem działalności w ramach przedsięwzięć 1-3 LSR

Komunikacja bezpośrednia

Liczba forum- 3
Liczba uczestników forum- 180

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta dla uczestników forum, oceniająca jego przydatność w prowadzeniu działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

Ocena przydatności organizacji forum w procesie zdobywania nowych umiejętności i wiedzy z zakresu innowacyjności rozwiązań przyjaznych środowisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stosowanych metod przekazywania informacji na forum

1 poł. 2018

Wyjazd studyjny

Przedsiębiorcy prowadzący bądź zainteresowani prowadzeniem działalności w marach przedsięwzięć 1-3 LSR

Komunikacja bezpośrednia

Wyjazd studyjny – 1 , liczba uczestników wyjazdu - 35

20000

1 poł.2018, 1 poł. 2020, 1 poł. 2022

Forum Kultura i Natura Borów Niemodlińskich

Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów  związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, potencjalni beneficjenci przedsięwzięć 4-5 LSR

Komunikacja bezpośrednia

Liczba forum- 3
Liczba uczestników forum 150

7500

2 poł. 2017, 2 poł. 2019, 2 poł. 2021

Forum Organizacji Pozarządowych

Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne

potencjalni beneficjenci przedsięwzięć 6-7 LSR

Komunikacja bezpośrednia

Liczba forum – 3
Liczba uczestników forum 150

7500

               
                   II. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA (1 660 500,00 zł), w tym:

 

II.1 DORADCA (176 000,00 zł)

Od 2016  w systemie ciągłym

CEL: Zwiększenie wiedzy na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach LSR REZULTAT:  zwiększenie ilości wniosków poprawnym pod kątem formalnym i merytorycznym

Doradztwo dla Przedsięwzięcia 1

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  1

Komunikacja bezpośrednia

Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa- 20

27200

Ankieta na temat zadowolenia z doradztwa

Ocena jakości pomocy świadczonej przez LGD w zakresie doradztwa

Dodatkowe przeszkolenie osób udzielających doradztwa np. w zakresie komunikacji interpersonalnej czy organizacji pracy

2016-2020

Doradztwo dla Przedsięwzięcia 2

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  2

Komunikacja bezpośrednia

Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa- 15

16000

2016-2020

Doradztwo dla Przedsięwzięcia 3

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  3

Komunikacja bezpośrednia

Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa- 16

28800

2016-2020

Doradztwo dla Przedsięwzięcia 4

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  4

Komunikacja bezpośrednia

Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa-25

33600

2016-2020

Doradztwo dla Przedsięwzięcia 5

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  5

Komunikacja bezpośrednia

Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa- 15

16000

2016-2020

Doradztwo dla Przedsięwzięcia 6

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  6

Komunikacja bezpośrednia

Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa- 25

30400

2016-2020

Doradztwo dla Przedsięwzięcia 7

Docelowi beneficjenci przedsięwzięcia  7

Komunikacja bezpośrednia

Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa- 20

24000

II.2 BIURO LGD (1 484 500,00 zł)

V 2016-
III 2023

CEL: Rozpowszechnianie informacji na temat założeń LSR,  konkursach/naborach w ramach wdrażania LSR,  działaniach LGD oraz  bieżącym stopniu

osiągania celów i wskaźników LSR
REZULTAT: zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz o Partnerstwie Borów Niemodlińskich będącym LGD

 

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej LGD

Ogół mieszkańców obszaru, potencjalni beneficjenci

Strona internetowa LGD

Liczba informacji na stronie internetowej - 280

Utrzymanie strony internetowej w ramach kosztów bieżących , wpisy przygotowywane przez pracowników biura – koszty bieżące

- Ankieta dla mieszkańców odwiedzających biuro z pytaniem o źródło informacji o założeniach LSR, konkursach, naborach, stanie realizacji LSR ,

- statystyki odwiedzin serwisów internetowych,
- statystyki dotyczące odbioru materiałów drukowanych

Ocena skuteczności stosowanych rozwiązań – zwiększenie nakładów na najbardziej skuteczne środki przekazu . Ewentualna modyfikacja planu komunikacji

Bieżące śledzenie najnowszych trendów związanych z przekazywaniem informacji/serwisów informacyjnych, społecznościowych, pod kątem ich wykorzystania w rozpowszechnianiu informacji , szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii.

 

 

V 2016-
III 2023

Zamieszczanie informacji na stronach internetowych gmin partnerskich

Ogół mieszkańców obszaru, potencjalni beneficjenci

8 stron internetowych gmin

Liczba informacji na stronach internetowych - 250

W ramach kosztów gmin partnerskich, wpisy przygotowywane przez pracowników JST

V 2016-
III 2023

Zamieszczanie informacji na profilu Facebook

Ogół mieszkańców obszaru, potencjalni beneficjenci

Profil społeczn.

Liczba wpisów -  pracowników biura - 850

Wpisy przygotowywane przez pracowników biura – koszty bieżące

V 2016-
III 2023

Mailing

Członkowie LGD, zespół odpowiedzialny za wdrażanie LSR, subskrybenci newsletera

Poczta elektroniczna

Liczba adresatów maili - 400

Utrzymanie poczty elektronicznej  w ramach kosztów bieżących , poczta przygotowywana przez pracowników biura- koszty bieżące

Animacja

184 500 zł

-

-

-

Koszty bieżące (w tym doradca)

1 660 500 zł

-

-

-

Razem

1 845 000 zł

-

-

-