×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Załącznik 4. Budżet LSR

Tabela 1  Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe (PLN)

PROW

Razem EFSI

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)

 

8 100 000
 

8 100 000

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)


162 000
 

162 000

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
i Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)

 

1 845 000
 

1 845 000

Razem


10 107 000
 

10 107 000

 

Tabela 2  Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

 

Wkład EFRROW

Budżet państwa

Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych

RAZEM

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych

 

3 913 245

 

 

2 236 755

 

x

6 150 000

Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych

 

1 240 785

 

x

 

709 215

 

1 950 000

 

Razem

 

5 154 030

2 236 755

709 215

8 100 000