×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Załącznik 3. Plan działania

CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich

lata

2016-2018

2019-2021

2022-2023

razem 2016-2023

program

poddziałanie/ zakres programu

NAZWA WSKAŹNIKA

wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika narastającego

planowane wsparcie w pln

wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika narastającego

planowane wsparcie w pln

wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika narastającego

planowane wsparcie w pln

razem wartość wskaźników

razem planowane wsparcie w pln

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1:Byt -Las możliwości - Zwiększenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby

1. Przedsiębiorczość

P1 liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

4

67

240000

2

100

120000

0

100

0

6

360,000

PROW

Realizacja LSR

P2 liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

5

83

1000000

1

100

200000

0

100

0

6

1200000

PROW

Realizacja LSR

P3 Liczba szkoleń

3

60

30000

2

100

20000

0

100

0

5

50000

PROW

Realizacja LSR

2. Pokolenia

P1 liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

2

50

120000

2

100

120000

0

100

0

4

240000

PROW

Realizacja LSR

P2 liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

3

75

600000

1

100

200000

0

100

0

4

800000

PROW

Realizacja LSR

P3Liczba szkoleń

1

50

10000

1

100

10000

0

100

0

2

20000

PROW

Realizacja LSR

3. Turystyka

P1liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

3

60

180000

2

100

120000

0

100

0

5

300000

PROW

Realizacja LSR

P2liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

3

60

600000

2

100

400000

0

100

0

5

1000000

PROW

Realizacja LSR

P3 Liczba szkoleń

4

50

40000

4

100

40000

0

100

0

8

80000

PROW

Realizacja LSR

RAZEM CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 w tym

 

2820000

 

1230000

 

0

 

4050000

 

 

R-1. Liczba utworzonych miejsc pracy

20

66,67

2740000

10

100

1160000

0

100

0

30

3900000

PROW

Realizacja LSR

R-2.liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych

5

20

80000

15

85

70000

0

100

0

20

15000

PROW

Realizacja LSR

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2: Tożsamość Las atrakcji - Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych

4.
Przestrzeń kultur

P7 liczba zabytków poddanym pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

7

100

1400000

0

100

0

0

100

0

7

1400000

PROW

Realizacja LSR

P8 liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji strategii

9

100

270000

0

100

0

0

100

0

9

270000

PROW

Realizacja LSR

P9 Liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego

5000

100

200000

0

100

0

0

100

0

5000

200000

PROW

Realizacja LSR

5. Krajobrazy

P10 liczba obiektów przyrodniczych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

5

100

500000

0

100

0

0

100

0

5

500000

PROW

Realizacja LSR

P11 Liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa przyrodniczego

5000

100

200000

0

100

0

0

100

0

5000

200000

PROW

Realizacja LSR

P12 Liczba operacji parasolowych

1

100

100000

0

100

0

0

100

0

1

100000

PROW

Realizacja LSR

P13 Liczba projektów współpracy

1

100

162000

0

100

0

0

100

0

1

162000

PROW

Współpraca

RAZEM CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2

 

283200

 

0

 

0

 

283200

 

 

R-6.liczba osób zwiedzających zabytki

1200

20

280000

3900

85

1120000

900

100

0

6000

1400000

PROW

Realizacja LSR

R-7. Liczba osób które odwiedziły podmioty

1200

20

54000

3900

85

216000

900

100

0

6000

270000

PROW

Realizacja LSR

R-8. Liczba osób, które otrzymały publikacje dotyczące historii/kultury

1000

20

40000

4000

100

160000

0

100

0

5000

200000

PROW

Realizacja LSR

R-9. Liczba osób zwiedzających obiekty przyrodnicze poddane pracom w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

1000

20

100000

3250

85

400000

750

100

0

5000

500000

PROW

Realizacja LSR

R-10 liczba osób, które otrzymały publikacje dotyczące przyrody

1000

20

40000

3250

85

160000

750

100

0

5000

200000

PROW

Realizacja LSR

R-11 liczba projektów grantowych zrealizowanych w ramach projektu parasolowego

10

100

100000

0

100

0

0

100

0

10

100000

PROW

Realizacja LSR

R-12 Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze

1

100

162000

0

100

0

0

100

0

1

16200

PROW

Współpraca

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3: Jakość- Las aktywności - Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców

6. Więzi

P14 Liczba operacji polegających na budowaniu i wzmacnianiu więzi między mieszkańcami

10

53

468571

9

100

351429

0

100

0

19

820000

PROW

Realizacja LSR

7. Aktywność

P15Liczba operacji wzmacniających potencjał organizacji pozarządowych

15

100

460000

0

100

0

0

100

0

15

460000

PROW

Realizacja LSR

P12 Liczba operacji parasolowych

0

0

0

1

100

100000

0

100

0

1

100000

PROW

Realizacja LSR

Przedsięwzięcie 7 w ramach wdrażania LSR

1380000

 

P3 liczba szkoleń

8

36

37000

12

91

28500

2

100

4500

22

70000

PROW

Animacja

P-4 liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami

8

67

6400

4

100

3600

0

100

0

12

10000

PROW

Animacja

P5 Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa

40

36

737386

40

73

744328

30

100

283286

110

1765000

PROW

Koszty bieżące

razem funkcjonowanie LGD w przedsięwzięciu 7

1845000

 

 

RAZEM CEL SZCZEGÓŁOWY 3

 

1709357

 

1227857

 

287786

 

3225000

 

 

R-13 Liczba uczestników operacji budujących i wzmacniających więzi między mieszkańcami

1200

20

468571

3900

85

351429

0

100

0

6000

820000

PROW

Wdrażanie LSR

R-14 – liczba organizacji o wzmocnionym potencjale

5

33

151800

14

90

308200

0

100

0

15

460000

PROW

Wdrażanie LSR

R-11 liczba projektów grantowych zrealizowanych w ramach projektu parasolowego

10

100

100000

0

100

0

0

100

0

10

100000

PROW

Wdrażanie LSR

RAZEM WSKAŻNIKI DLA CELU 3 WDRAŻANIE LSR

1380000

 

 

R-3 liczba osób przeszkolonych , w tym liczba osób z grup defaworyzowanych

300

38

37000

430

91

28500

70

100

4500

800

70000

PROW

animacja

R-4 liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych

160

64

6400

90

100

3600

0

100

0

250

10000

PROW

animacja

R-5 liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD

35

44

737386

35

88

744328

10

100

283286

80

1765000

PROW

koszty bieżące

RAZEM WSKAŻNIKI DLA CELU 3 FUNKCJONOWANIE LGD

1845000

 

 

RAZEM CEL OGÓLNY

 

7361357

 

2457857

 

287786

 

10107000

 

 

W TYM REALIZACJA LSR

8100000

 

 

WSPÓŁPRACA

162000

 

 

FUNKCJONOWANIE LGD

1845000

 

 

RAZEM CEL LSR

 

7361357

 

2457857

 

287786

 

10107000

 

 

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW

% budżetu poddziałania Realizacja LSR

 

4050000

50 %