×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Załącznik 2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Monitoring realizowany będzie na bieżąco, w toku wdrażania LSR, przez pracowników biura LGD – stanowić zatem będzie ocenę wewnętrzną LGD. Prowadzenie monitoringu ma na celu zbieranie danych dotyczących funkcjonowania LGD i realizacji LSR, oraz ich analizę, która pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku zidentyfikowania trudności lub nieprawidłowości. Dane pozyskane w ramach monitoringu wykorzystywane będą także w ramach działań ewaluacyjnych, opisanych poniżej.

Elementy i zagadnienia podlegające monitorowaniu:

Elementy podlegające monitorowaniu

Oceniane aspekty

Źródła danych

Realizacja planu działania

 • zgodność realizacji działań i naborów z harmonogram
 • przestrzeganie przyjętych procedur
 • Dane zebrane z prowadzonych konkursów
 • Protokoły z posiedzeń Rady

Realizacja LSR

 • stopień osiągnięcia założonych wartości wskaźników (rezultatów i produktów)
 • realizacja działań skierowanych do grup defarowyzowanych
 • Dane zebrane z prowadzonych konkursów
 • Sprawozdania beneficjentów
 • Monitorowanie operacyjne
 • Spotkania warsztatowe

Budżet LGD

 • stopień wykorzystania funduszy
 • wysokość zakontraktowanych środków
 • Dane zebrane z prowadzonych konkursów
 • Sprawozdania beneficjentów

Funkcjonowanie biura LGD i animacja

 • realizacja planu komunikacji,
 • liczba porad i charakter doradztwa świadczonego w biurze LGD,
 • ocena świadczonego doradztwa
 • badania ankietowe interesariuszy (mieszkańców, wnioskodawców i przedstawicieli sektorów)
 • rejestr konsultacji i doradztwa

Funkcjonowanie organów LGD

 • częstotliwość i regularność spotkań organów LGD,
 • frekwencja na spotkaniach organów LGD
 • Protokoły z posiedzeń

Promocja LGD

 • liczba i charakter działań promocyjnych podjętych przez LGD,
 • liczba i charakter uczestnictwa w działaniach zewnętrznych wobec LGD (w tym wydarzeniach lokalnych i ponadlokalnych
 • Realizacja wskaźników planu komunikacyjnego
 • Jakościowe rezultaty realizacji planu komunikacyjnego
 • Zakres rozpoznawalności LGD wśród mieszkańców obszaru

 

 • Statystyki stron internetowych i kanałów w mediach społecznościowych
 • Badania ankietowe mieszkańców obszaru
 • Monitoring operacyjny
 • Spotkania warsztatowe

Charakterystyka źródeł danych/ sposobów pomiaru oraz oceny danych:

Osoby odpowiedzialne za gromadzenie, udostępnianie i ocenę danych:

Sposób udostępnienia danych przedstawicielom społeczności lokalnej:

 

            Procedura ewaluacji zakłada realizację kilku działań w różnych momentach wdrażania LSR: ewaluację ex-ante, on-going, mid-term oraz ex-post, w trakcie których oceniane będzie funkcjonowanie LGD i realizacja LSR z uwzględnieniem różnych kryteriów ewaluacyjnych. Przyjęte kryteria ewaluacyjne rozumiane są w sposób następujący:


            Poniższa tabela przedstawia powiązanie kryteriów ewaluacyjnych z poszczególnymi typami ewaluacji, przypisanymi do nich pytaniami i technikami badawczymi, oraz wykonującymi je podmiotami:
 

Ewaluacja
i podmiot wykonujący

Kryteria ewaluacyjne i główne pytania badawcze

Techniki badawcze

Ewaluacja ex-ante
Zespół ds. ewaluacji (ocena własna)

Trafność

Jakie idee przyświecały wyborowi celów? Czy przyjęte założenia były poparte rzetelną diagnozą?

W jakim stopniu uwzględniono głos społeczności lokalnej przy wyborze celów?

Ocena powiązania celów LSR z celami szczegółowymi PROW.

Ocena przyjętych rozwiązań w zakresie funkcjonowania LGD, w tym świadczonego doradztwa i aktywizacji społeczności, pod względem:

•           jego zgodności z zasadami realizacji RLKS

•           oczekiwań mieszkańców obszaru LGD.

Spójność

Ocena spójności LSR i planowanych działań z innymi strategiami i programami obejmującymi obszar realizacji LSR

Analiza danych zastanych

Wywiady ekspercie

 

Ewaluacja on-going
Zespół ds. ewaluacji (ocena własna)

Trafność

Czy w społeczności nie zaszły jakieś istotne zmiany, które mają wpływ na obniżenie poziomu trafności LSR?

Efektywność

Czy osiągnięte efekty rzeczywiście były wynikiem realizacji przedsięwzięć w ramach wdrażania LSR?

Określenie stopnia prawdopodobieństwa, że obserwowane rezultaty mogłyby pojawić się pomimo braku interwencji.

Skuteczność

Jaki jest poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu?

Ocena stopnia realizacji harmonogramu i budżetu wdrażania LSR.

Użyteczność

W jakim stopniu potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone dzięki realizacji operacji?

Jakie są nieplanowane efekty wdrażania LSR?

Analiza danych zastanych (w szczególności raportu z monitoringu)

Badania ankietowe wnioskodawców

Badania ankietowe mieszkańców obszaru LGD

 

Ewaluacja mid-term zewnętrzni, niezależni eksperci

Trafność, spójność, efektywność, skuteczność, użyteczność
(pytania badawcze dla kryteriów – jak w on-going)

Analiza danych zastanych (w szczególności raportów z ewaluacji on-going)

Badania ankietowe wnioskodawców

Badania ankietowe mieszkańców obszaru LGD

Wywiady grupowe z interesariuszami (mieszkańcami, przedstawicielami sektorów, grupy defaworyzowanej)

Warsztaty partycypacyjne dla mieszkańców gmin LGD

Ewaluacja ex-post zewnętrzni, niezależni eksperci

Efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość
(pytania badawcze dla kryteriów – jak w on-going i mid-term), ponadto komplementarność

Czy działania realizowane w toku wdrażania LSR uzupełniały się z innymi programami obejmującymi obszar LGD?

W jakim stopniu działania realizowane w toku wdrażania LSR uzupełniały się wzajemnie?

Analiza danych zastanych (w szczególności raportów z ewaluacji on-going i mid-term)

Badania ankietowe wnioskodawców

Badania ankietowe mieszkańców obszaru LGD

Wywiady grupowe z interesariuszami (mieszkańcami, przedstawicielami sektorów, grupy defaworyzowanej)

Warsztaty partycypacyjne dla mieszkańców gmin LGD

Charakterystyka zastosowanych technik badawczych:

 

Wykonawca

Źródła danych i techniki ich pozyskania

Termin realizacji

Efekt realizacji

Ex-ante

Zarząd i pracownicy LGD

Lokalna Strategia Rozwoju (analiza szczegółowych rozwiązań przyjętych w dokumencie strategicznym)

Dokumentacja wytworzona w czasie konsultacji na etapie powstawania LSR

Ogólnodostępne dane statystyczne

Raporty, publikacje, dokumenty strategiczne dotyczące obszaru objętego LSR

Ostatni kwartał 2016

Kompleksowa ocena procesu powstawania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zapisów dokumentu strategicznego.

Oszacowanie wszystkich możliwych efektów wdrażania LSR

On-going

Zespół ds. ewaluacji (składający się z Zarządu LGD i przedstawicieli społeczności lokalnej)

Dane pozyskane w drodze prowadzonego monitoringu

Warsztaty ewaluacyjne z udziałem społeczności lokalnej, realizowane podczas Forum dla przedsiębiorców i Forum inicjatyw lokalnych

Wywiady eksperckie

Badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców obszaru LGD

Badanie ankietowe wnioskodawców

I kwartał roku następującego po roku ocenianym (ewaluacją objęty cały rok kalendarzowy)

Ocena danych zebranych podczas monitoringu

Bieżąca (coroczna) ocena procesu wdrażania LSR

Identyfikacja ewentualnych istotnych zmian w społeczności lokalnej rodzących potrzebę zmian zapisów LSR.

 

Mid-term

Niezależni eksperci

Analiza danych zastanych (źródła danych analogiczne do tych zastosowanych w czasie ewaluacji ex-ante)

Wywiady eksperckie

Badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców obszaru LGD

Badanie ankietowe wnioskodawców

Warsztaty ewaluacyjne

I kwartał 2019 roku

Włączenie mieszkańców w proces ewaluacji LSR.

Kompleksowa ocena dokumentu strategicznego.

Opisanie i ocena zmian w społeczności lokalnej osiągniętych dzięki wdrażaniu LSR.

Identyfikacja ewentualnych istotnych zmian w społeczności lokalnej rodzących potrzebę zmian zapisów LSR.

Sformułowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania LGD oraz dalszych działań związanych z wdrażaniem LSR. Sformułowanie rekomendacji odnośnie ewentualnych zmian zapisów LSR, regulaminów lub procedur stosowanych w LGD.

Ex-post

Niezależni eksperci

Analiza danych zastanych (źródła danych analogiczne do tych zastosowanych w czasie ewaluacji ex-ante)

Wywiady eksperckie

Badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców obszaru LGD

Badanie ankietowe wnioskodawców

Warsztaty ewaluacyjne

Ostatni kwartał 2022

Włączenie mieszkańców w proces ewaluacji LSR.

Kompleksowa ocena dokumentu strategicznego.

Ocena wszystkich aspektów funkcjonowania LGD oraz działań podjętych w ramach aktywizacji.

Opisanie i ocena zmian w społeczności lokalnej osiągniętych dzięki wdrażaniu LSR.

Sformułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego sposobu funkcjonowania LGD