×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Załącznik 1. Procedura aktualizacji LSR

Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem długookresowym, określającym cele, przedsięwzięcia i plan działań Partnerstwa Borów Niemodlińskich na kilka lat. W ciągu tego okresu na obszarze objętym realizacją LSR zajść może szereg zmian związanych zarówno z czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Zakłada się zatem możliwość aktualizacji LSR, mającą na celu dostosowanie zapisów dokumentu do zaistniałych zmian. Odpowiedniej aktualizacji LSR służyć mają działania zaplanowane w ramach monitoringu i ewaluacji, bodźcem do niej mogą być również działania podejmowane w toku realizacji planu komunikacji. Poprzez te mechanizmy, uwzględniające zgłaszanie uwag, w proces aktualizacji LSR włączeni zostają mieszkańcy obszaru PBN.

            Pierwszą aktualizację LSR przewiduje się nie wcześniej niż 2 lata od momentu rozpoczęcia jej wdrażania, tj. w roku 2018. Aktualizacji podlegać będą:

 • 1. Zakres przedsięwzięć, w zależności od efektywności realizowania przez nie celów.
 • 2. Budżet LSR i alokacja środków na poszczególne przedsięwzięcia
 • 3. System wdrażania LSR, w zależności od efektywności poszczególnych etapów.

            Proces aktualizacji LSR zostanie rozpoczęty uchwałą Zarządu PBN, w której określony zostanie:

 • harmonogram realizacji aktualizacji LSR,
 • zakres i sposób włączenia w aktualizację społeczności lokalnej (oparty na wykorzystaniu kanałów informacyjnych wykształconych już na etapie opracowywania LSR: kontaktów bezpośrednich, spotkań roboczych i konsultacyjnych, materiałów drukowanych w prasie i publikowania informacji w Internecie)
 • metoda aktualizacji LSR (przewiduje się metodę ekspersko-partnerską, która pozwoli połączyć wiedzę i doświadczenie powołanych Zespołów Roboczych, poszczególnych ekspertów oraz uczestnictwo społeczne, zarówno instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych jak i mieszkańców).

            Przyjęta procedura aktualizacji LSR przebiega następująco:

 • 1. Aktualizacja LSR może nastąpić na wniosek:
  • a) Rady Decyzyjnej,
  • b) Komisji Rewizyjnej,
  • c) Zarządu,
  • d) grupy liczącej powyżej 10% wszystkich członków LGD.
 • 2.  Aktualizacja LSR dokonywana jest uchwałą Zarządu i może nastąpić w związku z:
  • a) zmianą danych dotyczących obszaru LSR;
  • b) zmianą przepisów dotyczących LSR;
  • c) potrzebą zastosowania zaleceń z kontroli, oceny, monitoringu i/lub ewaluacji LSR/LGD.
 • 3. Organem LGD uprawnionym do aktualizacji LSR jest Zarząd.
 • 4. Wniosek o aktualizację LSR składa się do Zarządu.
 • 5. Wniosek o którym mowa w punkcie 4 zawiera uzasadnienie wszystkich proponowanych zmian.
 • 6. Zmiany aktualizacyjne LSR zaproponowane we wniosku, o którym mowa punkcie 4, przed posiedzeniem, na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom z:
  • a) Zarządem, w przypadku złożenia wniosku przez członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej lub grupy liczącej powyżej 10% wszystkich członków LGD,
  • b) społecznością lokalną.
 • 7. Konsultacje, o których mowa powyżej, ogłaszane są na stronie internetowej stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Zarządu, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji LSR.
 • 8. Przed podjęciem uchwały o której mowa w punkcie 7 Zarządowi przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające w szczególności:
  • sposób i termin ogłoszenia konsultacji,
  • zestawienie uwag do proponowanych zmian ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego.
 • 9. W terminie 60 dni od dnia wpływu wniosku o aktualizację LSR Zarząd przyjmuje stanowisko w tej sprawie.
 • 10. Aktualizację LSR Zarząd przedstawia do wiadomości na najbliższym Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia.
 • 11. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, przekazywana jest informacja o przyjętej aktualizacji LSR.
 • 12. Informacja o przyjętej aktualizacji LSR publikowana jest na stronie internetowej stowarzyszenia.