×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

W związku ze strategicznym charakterem dokumentu, jakim jest LSR, oraz z uwagi na fakt, że efekty założonych w nim działań mogłyby potencjalnie mieć znaczący wpływ na środowisko, przeprowadzono analizę LSR pod kątem spełniania kryteriów kwalifikujących do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
            Analiza wskazała, że  realizacja przedsięwzięć i zadań w ramach zawartych w LSR celów, obejmujących wsparcie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości społecznej, wsparcie działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw, oraz wsparcie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Wiąże się to z tym, iż realizacja postanowień strategii nie przewiduje:

 

 

            Niemniej jednak na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) LGD „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” zwróciło się w dniu 16 listopada 2015 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z wnioskiem o stwierdzenie, czy istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju.
W odpowiedzi na złożony wniosek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu stwierdziła brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu LSR (pismo nr WOOŚ.411.2.102.2015.ER z dn. 27.11.2015 r.)