×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

2. Opis sposobu integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności gospodarczej w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć

Przy konstrukcji celów i poszczególnych przedsięwzięć  została przyjęta zasada ich wzajemnego na siebie oddziaływania, zarówno na płaszczyźnie realizacji zadania jak i na płaszczyźnie oddziaływania na siebie poszczególnych beneficjentów w każdym przedsięwzięciu.

            Wzajemne oddziaływanie na siebie sektorów publicznego, społecznego (NGO) i gospodarczego (biznes) odbywa się między innymi w następujących relacjach:


            W ramach realizacji LSR przewidujemy, że Przedsięwzięcia 1-3, skierowane wprost do sektora biznesowego, będą realizowane przez przedsiębiorców różnych branż w ramach jednego przedsięwzięcia. Przykładowo:
- Przedsięwzięcie 2- aby zapewnić właściwą opiekę dla seniorów i najmłodszych dzieci z obszaru BN, wykorzystamy do tego biznes z branży opieki społecznej- sekcja q- PKD (uruchomienie żłobków i domów seniora), opieki zdrowotnej, rehabilitacji i usług sportowo-rekreacyjnych- sekcja r- PKD  oraz branż edukacyjnych- sekcja p- PKD (kształcenie ustawiczne, z użyciem nowoczesnych technologii)
- Przedsięwzięcie 3- aby wykorzystać lokalne zasoby BN wykorzystamy rozwój turystyki poprzez rozwinięcie usług z zakresu rekreacji, zagospodarowania czasu wolnego- sekcja R- PKD (Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacja) oraz obsługi i organizacji ruchu turystycznego- Dział 79, Sekcja N- PKD. Powstały ruch turystyczny będzie zagospodarowany poprzez rozwój działalności z branż związanych z gastronomią i zakwaterowaniem- Sekcja I- PKD.