×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

1. Opis zgodności i komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi

Lokalna Strategia Rozwoju ma charakter zintegrowany i jest spójna z innymi dokumentami planistycznymi. Poniżej przedstawiona jest komplementarność LSR ze Strategią Województwa Opolskiego do 2020 r.:
 

Strategia Województwa Opolskiego

LSR

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Cele i przedsięwzięcia

1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy

1.1. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie

oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

1.2. Wspieranie kształcenia ustawicznego

1.3. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia

1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu

1.5. Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych

1.1. Byt - Las możliwości

1.1.1. Przedsiębiorczość

1.1.2. Pokolenia

1.1.3. Turystyka

2. Aktywna społeczność regionalna

2.1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

2.2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa

i tożsamości regionalnej

1.2.Tożsamość -  Las atrakcji

1.2.4. Przestrzeń Kultur

1.3. Jakość - Las aktywności

1.3.6. Więzi

1.3.7. Aktywność

4. Dynamiczne przedsiębiorstwa

4.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła

1.1. Byt - Las możliwości

1.1.1. Przedsiębiorczość

1.1.2. Pokolenia

1.1.3. Turystyka

5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna

oferta turystyczno-kulturalna

5.1. Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych,

opiekuńczych i edukacyjnych

5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury

1.1. Byt - Las możliwości

1.1.2. Pokolenia

1.1.3. Turystyka w Borach Niemodlińskich

1.2.Tożsamość -  Las atrakcji

1.2.4. Przestrzeń Kultur

1.2.5. Krajobrazy

7. Wysoka jakość środowiska

7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona

krajobrazu i bioróżnorodności

7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

1.2.Tożsamość -  Las atrakcji

1.2.5. Krajobrazy

Tab. 15 Zgodność LSR ze Strategią Województwa Opolskiego


oraz zgodność ze strategiami rozwoju  gmin obszaru LGD:
 

1.1.1 Przedsięwzięcie 1 - Przedsiębiorczość

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Biała

1.1.3 „Zielone Inwestycje” (OZE, Produkcja torfu, Biogazownie) 2.3.1 wdrożenie Programów Inwestycyjnych „czysta energia”

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Dąbrowa

II.1 Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Strzeleczki

4.1. Cel strategiczny - rozwój gospodarczy gminy

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Komprachcice

2. Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej przedsiębiorczości; 2.1. Rozwój obszarów aktywności gospodarczej na terenie Gminy Komprachcice; 2.1.1. Wsparcie i tworzenie gospodarczych inkubatorów przedsiębiorczości,

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Niemodlin

2.1 Wspieranie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców.
4.2 Wspieranie tworzenia i wchodzenia na rynek produktów lokalnych.
4.4 Wspieranie wykorzystania atutów przestrzeni i środowiska gminy do rozwijania OZE

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Prószków

2. Edukacja i ekologia -Podjęcie kroków w celu podniesienia edukacji ekonomicznej, społecznej, stworzenie warunków do podejmowania inicjatyw gospodarczych i rozwoju drobnej i średniej wytwórczości.
5. Tworzenie miejsc pracy w powiązaniu z obecną i przyszłą infrastrukturą gospodarczą. Pomoc w przekwalifikowaniu się ludzi i firm zgodnie z potrzebami rynku

Zgodność ze Strategią Gm. Łambinowice

Cele rozwoju Gminy w obszarze „Gospodarka” np. rozwój miejscowego rynku pracy, rozwój drobnej przedsiębiorczości gospodarczej, rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego

1.1.2 Przedsięwzięcie 2 – Pokolenia

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Biała

1.1.2 Budowa lub Adaptacja Budynków Dostosowanych do Potrzeb osób Starszych i rodzin z Małymi dziećmi oraz Tzw. Mieszkań Służbowych.
1.3.1 Stworzenie Potencjału Komunalnego do prowadzenia Działalności Gospodarczych Związanych z usługami Świadczonymi dla Seniorów oraz rodzin Z małymi dziećmi (inkubatory)
1.3.3 Promocja Włączania osób 60+ W życie społeczne i Gospodarcze

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Dąbrowa

III. 2. Wysoka jakość kapitału ludzkiego

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Komprachcice

1.2 Wsparcie tworzenia i rozwoju usług senioralnych; 1.2.2. Stworzenie potencjału komunalnego do prowadzenia działalności gospodarczych związanych z usługami świadczonymi dla seniorów, 1.2.3 Wsparcie procesu włączenia społecznego seniorów (z udziałem podmiotów życia społecznego: samorząd, szkoły, instytucje kultury, ośrodek sportu i rekreacji, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców)

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Tułowice

Cel strategiczny: POPRAWA RYNKU PRACY
Cele operacyjne i zadania: 2. Utworzenie świetlicy dla seniorów.
Cel strategiczny: PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI
Cele operacyjne i zadania: 2. Wspieranie instytucji dziennego opiekuna.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Prószków

Zgodne z analizą SWOT strategii w zakresie:- zła struktura demograficzna, starzenie się społeczeństwa, spadek urodzin,

Zgodność ze Strategią Gm. Łambinowice

Plan Rozwoju Lokalnego: priorytety społeczne - rozwój infrastruktury społecznej Oczekiwane rezultaty: funkcjonalne i najwyższej jakości obiekty użyteczności publicznej

1.1.3 Przedsięwzięcie 3 – Turystyka 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Biała

2.2.4 Budowa małej infrastruktury turystycznej na obecnych i tworzonych  trasach rekreacyjnych
2.2.8 Uruchomienie punktu informacji gospodarczej i turystycznej

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Dąbrowa

IV. 3.Rozwój turystyki oparty na zasobach kulturowych i przyrodniczych

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Strzeleczki

4.3. Cel strategiczny – stymulowanie rozwoju Turystyki i rekreacji cel operacyjny 4.3.2.Promocja turystyczna gminy Strzeleczki

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Komprachcice

2.1.4 Wsparcie potencjału infrastrukturalnego przedsiębiorstw, w tym rozwój e-usług oraz usług turystycznych i okołoturystycznych

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Niemodlin

4.3 Wspieranie rozwoju turystyki oraz oferty rekreacyjnej gminy.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Prószków

3. Podnoszenie atrakcyjności gminy, promocja gospodarcza i turystyczna.
Promocja gminy w mediach polskich i zagranicznych. Wykorzystanie naturalnych zasobów leśnych, parków, stawów do przyciągnięcia turystów, promowanie walorów turystycznych gminy

Zgodność ze Strategią Gm. Łambinowice

Strategia: Cele rozwoju Gminy w obszarze „Turystyka” np. turystyczne uporządkowanie terenów obozowych i strefy ochronnej, turystyczne zagospodarowane terenów wokół akwenów i rzek, aktywizacja agroturystyki w sołectwach gminy, budowa bazy turystyczno-rekreacyjnej i handlowej. Cele rozwoju Gminy w obszarze „Promocja i marketing”: podjęcie działań promujących zasoby, walory i możliwości rozwojowe gminy.

1.2.4 Przedsięwzięcie 1 – Przestrzeń kultur

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Biała

3.1.3 Rewitalizacja zabytków

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Dąbrowa

IV. 1. Zachowanie, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
IV. 2. Wsparcie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości lokalnej

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Niemodlin

1.1.9. Ochrona zasobów materialnych i niematerialnych dziedzictwa kulturowego, w tym ochrona obiektów zabytkowych oraz miejsc pamięci.
1.1.1. Renowacja zabytków, rewitalizacja przestrzeni, zachowanie ładu przestrzennego i tworzenie miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów.

Zgodność ze Strategią Gm. Łambinowice

Strategia: Cele rozwoju Gminy w obszarze „Promocja i marketing”: podjęcie działań promujących zasoby, walory i możliwości rozwojowe gminy Cele rozwoju Gminy w obszarze „Turystyka” np. turystyczne uporządkowanie terenów obozowych i strefy ochronnej

1.2.5 Przedsięwzięcie 5 - Krajobrazy

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm.  Dąbrowa

I. 4. Ochrona i promocja różnorodności biologicznej i dziedzictwa naturalnego

 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Strzeleczki

2. Edukacja i ekologia - powszechna edukacja ekologiczna mieszkańców gminy gwarantem zachowania dobrego stanu środowiska przyrodniczego.
3. Stymulowanie rozwoju turystyki i rekreacji
3.1. Budowa oraz rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji
4. Dbałość o środowisko naturalne. Zabezpieczenie rezerwatów przyrody przed degradacją i zanieczyszczeniem

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Komprachcice

1.1.2 Rozwój terenów zielonych, w tym założeń parkowych

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Niemodlin

1.1.10. Ochrona zasobów przyrodniczych.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Prószków

2. Edukacja i ekologia
Podjęcie kroków w celu podniesienia edukacji ekonomicznej, społecznej,
3. Wykorzystanie naturalnych zasobów leśnych, parków, stawów do przyciągnięcia turystów, promowanie walorów turystycznych gminy

Zgodność ze Strategią Gm. Łambinowice

Strategia: Cele rozwoju Gminy w obszarze „Ochrona środowiska”: np. zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, promowanie gospodarki produkującej zdrową żywność, modernizacja systemów grzewczych w gminie, budowanie proekologicznej świadomości społeczeństwa .Plan Rozwoju Lokalnego: priorytety gospodarcze – uzbrojenie terenów w infrastrukturę ochrony środowiska; oczekiwane rezultaty – poprawa stanu środowiska

1.3.5 Przedsięwzięcie 5- Więzi 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Biała

1.2.2 Wsparcie w Pokonywaniu różnic Międzykulturowych
3.1.6 Organizacja wydarzeń Rekreacyjnych promujących obszar Gminy jako miejsce atrakcyjne pdo Względem turystycznym oraz Mieszkaniowym
4.2.1 Poprawa jakości Infrastruktury umożliwiającej Organizację wydarzeń Publicznych

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Dąbrowa

V. 2Wsparcie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości lokalnej

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Strzeleczki

2. Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej
2.1 pobudzanie aktywności wspólnoty lokalnej
2.2 aktywizacja społeczna młodzieży

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Komprachcice

1.3 Zagospodarowanie dostępnych publicznie przestrzeni sportu, rekreacji i integracji i ich wyposażenie w bezpieczny i nowoczesny sprzęt i urządzenia, 1.1.4. Budowa i aranżacja małej infrastruktury turystycznej i odpoczynkowej.1.1.5 Budowa, rozbudowa, modernizacja w tym termomodernizacja oraz wyposażenie infrastruktury społecznej (w tym ośrodek kultury)1.1.6 Integracja społeczna przez kulturę, tradycję, rekreację i sport i wspólną promocję obszaru

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Niemodlin

1.1 Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni do życia.1.2 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.1.3 Kształtowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego.1.4 Kształtowanie i promocja oferty do zamieszkaniadla nowych mieszkańców.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Tułowice

Cel strategiczny: ROZWÓJ KULTURY Cele operacyjne i zadania: 1. Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i patriotyzmu 3. Organizacja imprez kulturalnych, integracja mieszkańców. 4. Reaktywacja koła gospodarstw wiejskich.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Prószków

Zgodne z celami strategii w zakresie:
organizacja cyklicznych imprez kulturowych i sportowych, ożywiających działalność wszystkich gminnych organizacji,

Zgodność ze Strategią Gm.Łambinowice

Strategia: Cele rozwoju Gminy w obszarze „oświata – kultura – sport - zdrowie”: np. aktywizacja oświatowo-kulturalna i cywilizacyjna ludności Plan Rozwoju Lokalnego: priorytety społeczne – integracja społeczna, rozwój sportu i rekreacji; oczekiwane rezultaty – bogactwo imprez kulturalno-rozrywkowych

1.3.6 Przedsięwzięcie 6 – Aktywność

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Biała

2.2.7 Organizacja Prestiżowego Konkursu Promującego Lokalnych Przedsiębiorców, i Organizacje Społeczne 2.2.8 Wsparcie Tworzenia klasterów Gospodarczych oraz Społecznych

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Dąbrowa

II. 2. Wysoka jakość kapitału ludzkiego

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gm. Niemodlin

2.3 Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców.

Zgodność ze Strategią Gm. Łambinowice

Strategia: Cele rozwoju Gminy w obszarze „oświata – kultura – sport - zdrowie”: np. aktywizacja kulturalno-oświatowa i cywilizacyjna ludności Plan Rozwoju Lokalnego: priorytety społeczne – integracja społeczna

       

Tab.16 Zgodność LSR ze strategiami rozwoju gmin partnerskich