×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Plan komunikacji

Plan komunikacji, zawierający szczegółowy opis celów, wskaźników działań komunikacyjnych oraz wykorzystywanych środków przekazu, stanowi załącznik 5 do LSR. Wyznacza ramy dwustronnego przekazu informacji pomiędzy Partnerstwem Borów Niemodlińskich a społecznością lokalną, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup docelowych komunikacji. Podstawowym założeniem planu komunikacyjnego jest włączanie społeczności lokalnej w działania LGD podczas całego okresu wdrażania LSR, a nie tylko na etapie tworzenia strategii, tak by wzmocnić skuteczność jej realizacji i odpowiadać na bieżąco na potrzeby społeczności. Ma charakter aktywizacyjny, ale jednocześnie jest narzędziem pozyskiwania informacji zwrotnej, dotyczącej funkcjonowania LGD oraz realizacji LSR. Pozyskiwane informacje służyć będą przeprowadzeniu ewentualnych korekt, np. w zakresie świadczonej przez LGD pomocy doradczej, poprzez odpowiednie modyfikacje procedur, lub aktualizację LSR. Efektem realizacji planu będzie także budowa spójnego i pozytywnego wizerunku LGD PBN.

            Grupami docelowymi działań komunikacyjnych są mieszkańcy obszaru, beneficjenci operacji, oraz wnioskodawcy – w szczególności: przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą, przedstawiciele sektora publicznego (przedstawiciele JST), członkowie grup defaworyzowanych (osoby poniżej 35 roku życia, osoby powyżej 55 roku życia i kobiety), przedstawiciele sektora społecznego (przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji nieformalnych, lokalni liderzy). Działania komunikacyjne realizowane będą z wykorzystaniem szerokiego zakresu środków przekazu: spotkań bezpośrednich, mediów tradycyjnych i cyfrowych (stron internetowych, portali społecznościowych), materiałów informacyjnych (drukowanych i elektronicznych), szkoleń, ankiet, tablic informacyjnych. Warto zaznaczyć, że wykorzystanie możliwości interakcji, jakie oferują media elektroniczne, samo w sobie ma charakter innowacyjny. Poszczególnym kanałom przypisano odpowiednie wskaźniki, które pozwolą na monitoring i kontrolę realizacji planu komunikacyjnego.