×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Budżet

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich jest dokumentem jednofunduszowym, zakłada realizację wszystkich celów i przedsięwzięć w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (EFRROW). Szczegółowy budżet LSR przedstawiony jest w Załączniku 4 - tabela 1  przedstawia budżet w podziale na poddziałania, a tabela 2 zawiera plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020. Budżet LSR przewiduje nieco ponad 50% środków na operacje związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy w sektorze wykorzystania zasobów, opieki nad małymi dziećmi i seniorami oraz w turystyce(cel szczegółowy I Byt).  Pozostała część środków na wdrażanie LSR została podzielona na zachowanie lokalnego dziedzictwa i budowanie relacji między mieszkańcami, w tym zapobieganie wykluczeniu społecznemu.