×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Plan działania

Plan działania, przedstawiający sposób, w jaki będą realizowane cele i przedsięwzięcia strategii, stanowi załącznik do LSR. Podejmowane działania prowadzić będą do systematycznej realizacji założeń strategii – osiągania zdefiniowanych wskaźników i uzyskania planowanych efektów. Prowadzone w ramach przedsięwzięć nabory, realizacja projektów grantowych, współpracy i operacji własnych, pozwoli na uzyskanie wymaganych poziomów realizacji wskaźników w kluczowych momentach pomiaru (dla okresów 2016-2018, 2019-2021 i 2022-2023). Planowane jest zorganizowanie 10 naborów w ciągu całego okresu wdrażania LSR, realizacja dwóch projektów grantowych (w 2017 i 2019 roku), oraz projektu współpracy w 2017 roku. W ciągu całego okresu wdrażania LSR działaniom tym towarzyszyć będą systematyczne doradztwo oraz szkolenia dla beneficjentów, dostosowane do potrzeb mieszkańców obszaru i wnioskodawców – elementy związane z funkcjonowaniem LGD zostały przypisane do celu szczegółowego 3 w przedsięwzięciu 7 – wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych jako, że LGD jest formą stowarzyszenia.

            W ramach celu szczegółowego 1.1. Byt - Las możliwości wskaźniki produktu dotyczące utworzenia nowych i rozwoju istniejących przedsiębiorstw, osiągnięte zostaną w okresie 2016-2021. Podobnie jest w przypadku celu szczegółowego 1.2. Tożsamość – Las atrakcji, w przedsięwzięciach związanych z konserwacją obiektów zabytkowych, wsparciem podmiotów sfery kultury, konserwacją obiektów przyrodniczych, publikacją materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Należy jednak mieć na uwadze, że realizacja tych przedsięwzięć prowadzić będzie do zmian, które zauważalne być mogą z opóźnieniem, co znajduje odzwierciedlenie w planie działania poprzez wskaźniki rezultatu założone także na lata 2022-2023. Wśród działań podejmowanych w ramach celu szczegółowego 1.2. zaplanowano również realizację projektu grantowego oraz projektu współpracy w 2017 roku. Do osiągnięcia celu szczegółowego 1.3. Jakość – Las aktywności prowadzić będą działania podejmowane w ciągu całego okresu wdrażania strategii (2016-2023). Adekwatny poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników w ramach przedsięwzięć związanych ze wzmacnianiem potencjału sektora pozarządowego obszaru LGD, oraz wzmacnianiu więzi pomiędzy jego mieszkańcami, został określony na lata 2016-2018, 2019-2021 i 2022-2023.
Plan działania określa harmonogram działań związanych z realizacją LSR, aktywizacją, projektów grantowych i współpracy, który pozwoli na osiągnięcie zakładanej zmiany wskaźnika celu ogólnego, a zatem wzrost liczby osób deklarujących satysfakcję z miejsca zamieszkania na obszarze Borów Niemodlińskich. Postęp w realizacji wskaźników, jak również efekty wdrażania LSR, będą przedmiotem systematycznego monitoringu oraz okresowej ewaluacji, opisanych w rozdziale XI i załączniku. Realizacji LSR towarzyszyć będą działania animacyjne i aktywizacyjne, które scharakteryzowano w planie komunikacji w rozdziale IX i odpowiadającym mu załączniku do LSR.