×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

3. Sposób ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji

Opracowanie kryteriów wyboru operacji jest poprzedzone sporządzeniem diagnozy i analizy SWOT. Propozycje kryteriów są przyjmowane uchwałą na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków LGD na wniosek członków Rady Decyzyjnej, Zarządu, lub Kierownika Biura Stowarzyszenia.
Każdy mieszkaniec obszaru objętego LSR może zgłosić pisemnie do biura LGD propozycję zmiany kryteriów, przedstawiając uzasadnienie propozycji, metodologię wyliczania nowych kryteriów, a także ich powiązanie z diagnoza obszaru i analizą SWOT.

Ocena skuteczności kryteriów będzie również przedmiotem ewaluacji i jeśli wykaże ona konieczność zmiany przyjętych rozwiązań – zostaną one wdrożone.

Przed posiedzeniem organu zatwierdzającego zmiany kryteriów przeprowadzane zostaną konsultacje ze społecznością lokalną, ogłaszane na stronach internetowych LGD i w prasie lokalnej.