×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

2. Kryteria oceny operacji

Mając na uwadze jak najlepszą realizację celów określonych w LSR, Partnerstwo Borów Niemodlińskich opracowało lokalne kryteria wyboru operacji, w oparciu o specyfikę obszaru oraz obowiązujące przepisy. Propozycję kryteriów przygotował Zarząd LGD, uwzględniając wnioski z diagnozy obszaru oraz analizy SWOT. Podobnie jak te elementy strategii, kryteria wyboru operacji konsultowane były ze społecznością lokalną. Zgodnie z zapisami statutu, lokalne kryteria wyboru zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków LGD, które odbyło się 18.12.2015 r. w Białej.
Opracowane kryteria wyboru dla poszczególnych celów szczegółowych zawartych w LSR. Stanowią one punkt odniesienia dla oceny składanych w konkursach i naborach wniosków. Kryteria obowiązują zarówno operacje składane do konkursów na realizację LSR jak i na operacje grantowe. Kryteria mają charakter obiektywny, niedyskryminujący, przejrzysty i mierzalny, a także są udostępniane do wiadomości publicznej. Liście kryteriów towarzyszy opis każdego z nich, oraz wskazanie zasad punktowania, minimalnych i maksymalnych wartości punktów, jakie przyznane mogą zostać operacji. Określono także minimum punktów niezbędne do wyboru operacji. Punkty mają charakter całościowy – nie dopuszcza się wartości ułamkowych. Kryteria zostały sformułowane tak, by premiować operacje, które generują nowe miejsca pracy, są innowacyjne, przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, lub ukierunkowane są na zaspokojenie potrzeb wskazanych w LSR grup defaworyzowanych.
Szczegółowy i aktualny opis kryteriów znajduje się w załączniku do umowy ramowej, oraz pod linkiem:

http://boryniemodlinskie.pl/697/528/kryteria-oceny.html