×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

1. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych wraz ze zwięzłą informacją wskazującą sposób powstawania procedur, ich kluczowe założenia i cele.

Kluczowym dokumentem określającym proces oceny i wyboru operacji są „Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Ponadto, dla wyboru i oceny operacji przewidzianych w LSR opracowane zostały odpowiednie procedury, oparte o przepisy krajowe oraz unijne. Zawierają je następujące dokumenty:

            Przyjęte w wyżej wymienionych dokumentach rozwiązania mają na celu:

            Procedury regulujące proces decyzyjny, podobnie jak i kryteria wyboru, mają charakter jawny i będą udostępnione do wiadomości publicznej na stronie internetowej LGD, do wglądu w biurze LGD, jak również w drodze świadczonego przez LGD doradztwa (telefonicznego, poprzez e-mail, osobistego, na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych), umożliwiającego ich szersze omówienie. Prezentowane będą także z wykorzystaniem kanałów określonych w planie komunikacji .
LSR przewiduje realizację trzech rodzajów operacji: operacji realizowanych przez beneficjentów innych niż LGD, projekty grantowe, oraz operacje własne LGD. Organem kompetentnym do oceny i wyboru złożonych wniosków jest Rada Decyzyjna, której działania regulowane są przez obowiązujące przepisy prawa, Regulamin Pracy Rady Decyzyjnej, oraz wskazane powyżej Procedury. Określają one tok postępowania w zakresie ogłaszania naborów, sposobu wyboru członków Rady oceniających wnioski, tryb prowadzenia dyskusji. W przypadku procedury regulującej proces oceny i wyboru grantobiorców uwzględniono także zapisy dotyczące umowy o przyznanie grantu, monitoringu i kontroli, wypłaty zaliczki i płatności końcowej.

            Złożone wnioski podlegają wstępnej ocenie w zakresie spełniania warunków udzielania wsparcia, dokonywanej przez pracownika LGD. Jedynie wnioski spełniające warunki określone w regulaminie naboru poddawane są dalszej ocenie. W przypadku wniosków grantowych dokonywana jest weryfikacja formalna. Oceną wniosków zajmuje się Rada Decyzyjna na posiedzeniach, w toku oddzielnych dyskusji. Wnioskom uznanym za zgodne przydzielane są punkty, zgodnie z kryteriami wyboru. Na podstawie oceny Rada Decyzyjna podejmuje uchwałę określającą wybór wniosków i kwotę przyznanego dofinansowania. Następnie tworzona jest lista ocenionych wniosków, a wnioskodawcom przekazywana jest informacja o wynikach oceny i prawie do wniesienia protestu ze wskazaniem jego terminu i formy. Na stronie internetowej LGD publikowane są: protokół z posiedzenia, wyniki oceny, lista członków Rady biorących udział w ocenie, rejestr interesów członków Rady. W przypadku wpłynięcia protestu dokonywana jest ponowna ocena wniosku.. Wyniki rozpatrzenia są przekazywane wnioskodawcy i opinii publicznej niezwłocznie.
Przy realizacji procesy wdrażania LSR Partnerstwo będzie stosować „Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”