×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

6 Sposób pomiaru wskaźników realizacji LSR

1.O

Cel ogólny:

1. Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich

1.1

Cele szczegółowe:

1. 1.Byt- Las możliwości- Zwiększenie aktywność gospodarczej i zawodowej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby

1.2

1.2. Tożsamość- Las atrakcji- Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych  zasobów przyrodniczych i kulturowych 

1.3

1.3. Jakość - Las aktywności -  Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców

 

 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

Jednostka miary

Stan początkowy na rok 2015

Plan na rok 2023

Źródło danych/sposób pomiaru

W.1

O-1. wzrost liczby osób deklarujących satysfakcję z miejsca zamieszkania

% osób

0

10%

Badanie przeprowadzone na zlecenie LGD na reprezentatywnej próbie  mieszkańców obszaru.

 

 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

Jednostka miary

Stan początkowy na rok 2015

Plan na rok 2023

Źródło danych/sposób pomiaru

W.1.1

R1 liczba utworzonych miejsc pracy

miejsce pracy

0

30

Sprawozdanie z realizacji operacji

R2  liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych

osoba

0

20

Sprawozdanie z realizacji operacji/listy obecności

W.1.2

R6 wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty

osoba

0

6000

Sprawozdanie z realizacji operacji/lista gości

R7  liczba osób które odwiedziły podmioty, które otrzymały wsparcie

osoba

0

6000

Sprawozdanie z realizacji operacji/lista gości

R8  liczba osób, które otrzymały publikacje dotyczące historii/kultury

osoba

0

5000

Sprawozdanie z realizacji operacji/listy odbioru publikacji

R9 liczba osób zwiedzających obiekty przyrodnicze poddane pracom w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

osoba

0

5000

Sprawozdanie z realizacji operacji/lista gości

R10 liczba osób, które otrzymały publikacje dotyczące przyrody

osoba

0

5000

Sprawozdanie z realizacji operacji/lista odbioru publikacji

R11 liczba projektów grantowych zrealizowanych w ramach projektu parasolowego

 

projekt

0

10

Sprawozdanie z realizacji operacji/wykaz umów

R12  liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze

 

projekt

0

1

Sprawozdanie z realizacji operacji

W.1.3

R13. liczba uczestników operacji budujących  i wzmacniających więzi między mieszkańcami

osoba

0

6000

Sprawozdanie z realizacji operacji/listy obecności

R14. liczba organizacji o wzmocnionym potencjale

organizacja

0

15

Sprawozdanie z realizacji operacji

R11. liczba projektów grantowych zrealizowanych w ramach projektu parasolowego

projekt

0

10

Sprawozdanie z realizacji operacji/wykaz umów

R-3.liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych (w ramach animacji)

osoba

0

800

Sprawozdanie z realizacji operacji/listy obecności

R-4. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych(w ramach animacji)

osoba

0

250

Sprawozdanie z realizacji operacji/listy obecności

 

R-5. liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD(w ramach kosztów bieżących

podmiot

0

80

Rejestr konsultacji i doradztwa

             

 

 

Przedsięwzięcia

Grupy docelowe

Sposób

realizacji

Wskaźnik produktu

Nazwa

Jednostka miary

Wartość

Źródło danych/sposób pomiaru

Początkowa rok 2015

Końcowa rok

2023

1.1.1

1. Przedsiębiorczość

Osoby fizyczne podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, oraz osoby prawne o statusie mikroprzedsiębiorcy , szczególnie osoby do 35 roku życia i osoby po 55 roku życia i kobiety.

Konkurs, działanie aktywizacyjne podejmowane przez LGD

P1. liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  

operacja

0

6

Sprawozdanie z realizacji operacji / po zakończeniu operacji  na podstawie zrealizowanego biznesplanu

P 2. liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

operacja

0

6

Sprawozdanie z realizacji operacji/po zakończeniu operacji  na podstawie zrealizowanego biznesplanu 

P3. liczba szkoleń
(w ramach wdrażania)

szkolenie

0

5

Sprawozdanie z realizacji operacji/po zakończeniu operacji  na podstawie zrealizowanego biznesplanu  

1.1.2

2. Pokolenia

Osoby fizyczne podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, oraz osoby prawne o statusie mikroprzedsiębiorcy,
szczególnie osoby do 35 roku życia i osoby po 55 roku życia i kobiety

Konkurs, działanie aktywizacyjne podejmowane przez LGD

P-1. liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  

operacja

0

4

Sprawozdanie z realizacji operacji/po zakończeniu operacji  na podstawie zrealizowanego biznesplanu  

P- 2. liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

operacja

0

4

Sprawozdanie z realizacji operacji/po zakończeniu operacji  na podstawie zrealizowanego biznesplanu  

P-3. liczba szkoleń
(w ramach wdrażania)

szkolenie

0

2

Sprawozdanie z realizacji operacji/po zakończeniu operacji  na podstawie zrealizowanego biznesplanu  

1.1.3

3.  Turystyka

Osoby fizyczne podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, oraz osoby prawne o statusie mikroprzedsiębiorcy,
szczególnie osoby do 35 roku życia i osoby po 55 roku życia i kobiety

Konkurs, działanie aktywizacyjne podejmowane przez LGD

P-1. liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  

operacja

0

5

Sprawozdanie z realizacji operacji/po zakończeniu operacji  na podstawie zrealizowanego biznesplanu  

P- 2. liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

operacja

0

5

Sprawozdanie z realizacji operacji/po zakończeniu operacji  na podstawie zrealizowanego biznesplanu  

P-3. liczba szkoleń
(w ramach wdrażania)

szkolenie

0

8

Sprawozdanie z realizacji operacji/po zakończeniu operacji  na podstawie zrealizowanego biznesplanu  

1.2.4

4. Przestrzeń kultur

Osoby prawne, w tym parafie, JST, ośrodki kultury i NGO, w tym w szczególności związane z odnową wsi, mieszkańcy, lokalni liderzy,

Konkurs, działanie aktywizacyjne podejmowane przez LGD,

 

P-7  liczba zabytków poddanym pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

zabytek

0

7

Sprawozdanie z realizacji operacji/po zakończeniu operacji/  na podstawie zrealizowanego budżetu

P-8 liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji strategii

podmiot

0

9

Sprawozdanie z realizacji operacji/na podstawie zrealizowanego budżetu

P-9  liczba nakładu  publikacji  dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego

egzemplarz

0

5000

Sprawozdanie z realizacji operacji/na podstawie zrealizowanego budżetu

1.2.5

5. Krajobrazy 

Osoby prawne, w tym parafie, JST, ośrodki kultury i NGO, w tym w szczególności związane z odnową wsi i ochroną środowiska

Konkurs, w przypadku małej ilości projektów przewidujemy projekt własny,  działanie aktywizacyjne podejmowane przez LGD, projekt grantowy,
projekt współpracy

 

P-10 liczba obiektów przyrodniczych  poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

obiekt

0

5

Sprawozdanie z realizacji operacji/na podstawie zrealizowanego budżetu

P-11 liczba nakładu  publikacji  dotyczących dziedzictwa przyrodniczego

egzemplarz

0

5000

Sprawozdanie z realizacji operacji na podstawie zrealizowanego budżetu

P-12 liczba operacji parasolowych

operacja

0

1

Sprawozdanie z realizacji operacji/na podstawie zrealizowanego budżetu

P-13  liczba projektów współpracy

projekt

0

1

Sprawozdanie z realizacji operacji/na podstawie zrealizowanego budżetu

1.3.6

6. Więzi

 

Osoby prawne, w tym parafie, JST, ośrodki kultury i NGO,

grupy defaworyzowane

Konkurs,
działanie aktywizacyjne podejmowane przez LGD

 

P-14 liczba operacji polegających na  budowaniu i wzmacnianiu więzi między mieszkańcami 

inicjatywa

0

19

Sprawozdanie z realizacji operacji/na podstawie zrealizowanego budżetu

1.3.7

7. Aktywność

NGO

Konkurs, działanie aktywizacyjne podejmowane przez LGD, projekt grantowy

P-15 liczba operacji wzmacniających potencjał  organizacji pozarządowych

inicjatywa

0

15

Sprawozdanie z realizacji operacji/na podstawie zrealizowanego budżetu

P-12 liczba operacji parasolowych

operacja

0

1

Sprawozdanie z realizacji operacji/na podstawie zrealizowanego budżetu

P-3 liczba szkoleń 
(w ramach  animacji)

szkolenie

0

22

Sprawozdanie z realizacji operacji/budżet

P-4 liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami (w ramach animacji)

spotkanie

0

12

Sprawozdanie z realizacji operacji/budżet

P-5 liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa
(w ramach kosztów bieżących)

podmiot

0

110

Rejestr konsultacji i doradztwa/wpisy pracowników biura udzielających doradztwa