×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

5. Powiązanie celów i przedsięwzięć ze wskaźnikami realizacji

Zidentyfikowane problemy/wyzwania społeczno-ekonomiczne

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Planowane przedsięwzięcia

Produkty

Rezultaty

Oddziaływanie

1. emigracja zarobkowa, której przyczyną są niskie dochody z tytuły pracy na miejscu

1. Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich

1. 1.
Byt
Las możliwości Zwiększenie aktywność gospodarczej i zawodowej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby

1.1.1 Przedsiębiorczość
- tworzenie i utrzymanie miejsc pracy zapewniających satysfakcjonujące dochody  - tworzymy nowe miejsca pracy, poprawiamy warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, inwestujemy w bazę pod działalność gospodarczą, szkolimy pracowników na potrzeby pracodawców.

P1

R1

O1

P2

P3

R2

2. brak ciągłości pracy przez opiekę nad osobami zależnymi spowodowany  małą liczbą miejsc opieki nad osobami zależnymi

1.1.2. Pokolenia
- zwiększenie ilości miejsc opieki nad małymi dziećmi  i nad osobami starszymi – zapewniamy wystarczającą liczbę miejsc opieki nad osobami zależnymi od osób aktywnych zawodowo.

P1

R1

P2

P3

R2

3. niewykorzystanie potencjału miejsca do  uzyskiwania dochodów   - mała ilość obiektów i usług  związanych z potencjałem turystycznym

1.1.3.  Turystyka
- turystyka w Borach Niemodlińskich bazująca na lokalnych zasobach  jako źródło zwiększenia dochodów - zwiększamy ilość obiektów i usług  związanych z obsługą ruchu turystycznego

 

P1

R1

P2

P3

R2

4. niszczejące zasoby kulturowe i  ich niedostępność  wynikająca z  ałej  liczba działań związanych z zasobami kulturowymi

1. Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich

1.2.
Tożsamość
Las atrakcji
Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych  zasobów przyrodniczych i kulturowych

1.2.4. Przestrzeń kultur
- materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Borów Niemodlińskich - zwiększamy liczbę działań ochrony czynnej, badań i inwentaryzacji, zwiększamy poziom wiedzy o lokalnych zasobach kulturowych oraz ilość małej infrastruktury umożliwiającej dostęp do zabytków.

 

P7

R6

O1

P8

R7

P9

R8

5. niszczejące zasoby przyrodnicze  i ich niedostępność

wynikające z  małej liczba działań związanych z zasobami przyrodniczymi

1.2.5. Krajobrazy
- ożywione i nieożywione dziedzictwo przyrodnicze Borów Niemodlińskich -zwiększamy liczbę działań ochrony czynnej, badań i inwentaryzacji,  wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych oraz  małej infrastruktury umożliwiającej zrównoważone korzystanie z zasobów

P10

R9

P11

R10

P12

R11

P13

R12

6. niski poziom współpracy i integracji mieszkańców spowodowany antagonizmami nieznajomością i odizolowaniem

1.3.
Jakość życia
Las aktywności Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców (czas wolny- jakość życia)

1.3.6. Więzi
- poprawa relacji sąsiedzkich we wsiach, łączenie grup. Realizujemy projekty wspólne, integracyjne, włączające w działania różna grupy mieszkańców, budujące dobro wspólne.

 

P14

 

R13

7. niski poziom zaangażowania mieszkańców w działalność organizacji wynikający ze słabej kondycji organizacji pozarządowych

1.3.7. Aktywność
- wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych. Poprawiamy kondycję organizacji pozarządowych w zakresie siedzib, kadr, i działalności. Wzmacniamy potencjał liderów i wizjonerów społecznych

P15

R14

P12

R11

P4

R3

P5

R4

P6

R5