×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

4. Przedsięwzięcia

→ PRZEDSIĘWZIĘCIE 1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
- tworzenie i utrzymanie miejsc pracy zapewniających satysfakcjonujące dochody  - tworzymy nowe miejsca pracy, poprawiamy warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, inwestujemy w bazę pod działalność gospodarczą , szkolimy pracowników na potrzeby pracodawców.

Przyczynia się do realizacji :

- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich
- Celu szczegółowego  I.1.  BYT- Las możliwości- Zwiększenie aktywność gospodarczej i zawodowej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby

Zakres planowanych projektów

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Szacowany budżet  ramach PROW 2014-2020: 1 610 000,00 zł
1. Podejmowanie działalności gospodarczej
Limit wsparcia kwotowo  60  tys. zł.  (szacunkowo) 6x 60 000= 360 000
2.  Rozwijanie działalności gospodarczej (szacunkowo)6x 200 000= 1 200 000
3.  Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 1-3 (szacunkowo)
5 x 10 000= 50 000

Grupy docelowe beneficjentów

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, podmioty prowadzące działalność spełniające definicja mikroprzedsiębiorcy

Informacje szczegółowe

Dofinansowanie uzyskają działalności gospodarcze wykorzystujące energię odnawialną w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności oraz wprowadzające na rynek produkty i usługi oparte na lokalnych  zasobach. Szczególnie:  wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, łowiectwo, działalność usługowa związana z leśnictwem, wydobywaniem i obróbką surowców mineralnych, produkcją  owoców i warzyw, przetwórstwo mleka, produkcja tartaczna oraz szeroko rozumiane stolarstwo i produkcja opakowań drewnianych produkcja cegieł, odlewnictwo żeliwa, produkcja mioteł, działalność zw. z ochroną środowiska (odprowadzanie ścieków, zbieranie odpadów), działalność zw. z projektowaniem zieleni oraz jej utrzymaniem i pielęgnacją, uprawa drzew i krzewów owocowych, jagodowych i orzechów, uprawa winogron na potrzeby win, produkcji i sprzedaży pieczywa, ciast i ciastek, przetwórstwo i sprzedaż owoców i warzyw, przetwórstwo mleka i wyrób serów, produkcja win, piwa, wód mineralnych, produkcja plecionkarska, produkcja ceramiczna, kucie metali, sprzedaż ryb, produkcją przypraw

Uzasadnienie z diagnozą i SWOT

Podjęcie przedsięwzięcia związanego z rozwojem Przedsiębiorczości opartej o lokalne zasoby BN (drewno, surowce mineralne, ochrona środowiska, bioenergia itp.) wynika z faktu wykazanych w diagnozie zasobów przyrodniczych i kulturowych Borów Niemodlińskich. Odnosi się również do wykazanych w SWOTcie tradycji ceramicznych na naszym terenie (9, mocne strony). W SWOTcie wykazano ponadto, że problemem BN jest wysoki wskaźnik emigracji zarobkowej zwłaszcza wśród osób młodych (13, słabe strony oraz 1, zagrożenia). Wsparcie Przedsiębiorczości ma więc z jednej strony wykorzystywać atuty obszaru a jednocześnie niwelować jego słabe strony. Diagnoza wykazuje ponadto, że szczególnie w gminie Niemodlin i Łambinowice bezrobocie nadal pozostaje problemem wykraczającym poza średnią wojewódzką, a dodatkowo w całych BN dotyczy szczególnie osób zagrożonych bezrobociem długotrwałym, osób 55+ oraz kobiet i osób młodych do 35 r.ż. Stosownie do tego w kryteriach oceny tego przedsięwzięcia zastosowano premiowanie projektów wzmacniających wymienione grupy na rynku pracy.

 

Aktualne PKD (akceptacja 3.01.2022 r., publikacja: 10.01.2022 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1 - od 08.12.2021, akceptacja UMWO 03.01.2022.pdf


Archiwalne kody PKD:
(stan: 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r:)
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1- od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf

(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 1- aktualizacja 22.06.2018.pdf
(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PKD przedsięwzięcie 1- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf
(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
Przedsięwzięcie 1 luty 2017.pdf

→ PRZEDSIĘWZIĘCIE 2 - POKOLENIA

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2: POKOLENIA
- wsparcie rodziny  przez  zwiększenie ilości miejsc opieki nad małymi dziećmi  i nad osobami starszymi – zapewniamy wystarczającą liczbę miejsc opieki nad osobami zależnymi od osób aktywnych zawodowo

Przyczynia się do realizacji :

- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich
- celu szczegółowego I.1.Byt - Las możliwości- Zwiększenie aktywność gospodarczej i zawodowej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby

Zakres planowanych projektów

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Szacowany budżet ramach PROW 2014-2020 : 1 060 000,00 zł
1. Podejmowanie działalności gospodarczej
Limit wsparcia kwotowo max.  60  tys. zł. na wnioskodawcę (szacunkowo)
4x 60.000= 240 000
2. Rozwijanie działalności gospodarczej (szacunkowo)4x 200 000= 800 000
3.  Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 1-2 (szacunkowo)
2x 10 000= 20 000

Grupy docelowe beneficjentów

 Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
podmioty prowadzące działalność spełniające definicja mikroprzedsiębiorcy

Informacje szczegółowe

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty obejmujące sekcje P, R i Q  Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej

Uzasadnienie z diagnozą i SWOT

Diagnoza i analiza SWOT wskazują jednoznacznie, że podstawowym problemem obszaru BN jak i całego województwa jest kwestia depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Problem ten dotyka wszystkich gmin BN, co wykazano w statystyce. Powoduje to, że szczególnie dwie grupy społeczne w BN wymagają szczególnych działań wspierających: najmłodsi mieszkańcy BN (dzieci żłobkowe i przedszkolne oraz ich rodzice) oraz seniorzy. Z kwestią seniorów wiąże się również sprawa ich fizycznych niedomagań i niedostosowania miejsc publicznych do osób starszych (patrz SWOT, słabe strony pkt. 14), niewystarczająca liczba punktów opieki nad seniorami (słabe strony, pkt 10) oraz punktów opieki nad małymi dziećmi (pkt 11 słabe strony). W szansach dla obszaru BN wykazano istnienie Opolskiej Strefy Demograficznej (szanse, pkt. 9), której założenia odzwierciedlają przesłanie Przedsięwzięcia POKOLENIA.

Aktualne PKD (akceptacja 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 2 - od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf


Archiwalne kody PKD:

(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 2- aktualizacja 22.06.2018.pdf

(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PKD przedsięwzięcie 2- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf

(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
PKD- Przedsiewziecie 2.pdf

 

→ PRZEDSIĘWZIĘCIE 3 TURYSTYKA W BORACH NIEMODLIŃSKICH

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3: TURYSTYKA W BORACH NIEMODLIŃSKICH
bazująca na lokalnych zasobach  jako źródło zwiększenia dochodów - zwiększamy ilość obiektów i usług  związanych z obsługą ruchu turystycznego

Przyczynia się do realizacji :

- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich
- celu szczegółowego I.1 .Byt- Las możliwości- Zwiększenie aktywność gospodarczej i zawodowej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby

Zakres planowanych projektów

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Szacowany budżet w ramach PROW 2014-2020: 1 380 000,00 zł
1. Podejmowanie działalności gospodarczej
Limit wsparcia kwotowo max. 60 tys. zł. na wnioskodawcę (szacunkowo) 5 x 60 000 = 300 000,00
2.  Rozwijanie działalności gospodarczej (szacunkowo) 5 x 200.000 = 1 000 000,00
3.  Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 1-2 (szacunkowo)
8 x10 000= 80 000,00

Grupy docelowe beneficjentów

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, podmioty prowadzące działalność spełniające definicja mikroprzedsiębiorcy

Informacje szczegółowe

Działalności gospodarcze z zakresu: pola kempingowe, biwakowe, z zakresu rozwoju organizatorów turystyki, przewodników turystycznych i informacji turystycznej, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna oraz działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty zakwaterowania, działalność gastronomiczna (restauracje, katering, inne placówki gastronomiczne)

Uzasadnienie z diagnozą i SWOT

Przedsięwzięcie bazuje wprost na zasobach naturalnych i kulturowych obszaru PBN. Z tego też względu jako sposób na zrównoważone wykorzystanie potencjału wynikającego z zasobów, przyjęliśmy przedsięwzięcie skupione wokół agro- i ekoturystyki, co jest związane ze wzrostem tendencji rozwoju turystyki w kierunku 3E i powrotem do wartości przyrodniczych (patrz SWOT, szanse pkt. 7 i 8). Poszerzenie przedsięwzięcia o rozwój turystyki aktywnej wynika również z zasobów i specyfiki obszaru, jako miejsca występowania wielu poeksploatacyjnych wyrobisk (kopalnie bazaltu, żwirowiska- pkt. 3 mocne strony), których umiejętne zagospodarowanie stwarza szansę na pozyskanie dodatkowego dochodu. Dzięki skupieniu się wokół zasobów, rozwój ekonomiczny będzie wspierał również wzmocnienie tożsamości. Wskazanie, że zasoby przyrodnicze i kulturowe mogą stanowić źródło dochodu spowoduje, że mieszkańcy PBN będą je lepiej chronić.
W diagnozie wykazano ponadto, że mieszkańcy BN uznali turystykę za jedną z podstawowych gałęzi, z których można czerpać dodatkowy dochód. Z kolei w pkt. 9 słabych stron wykazano, że w BN brak oznakowanych tras turystycznych i ich powiązania, punktu informacji i systemu turystycznego (pkt. 7 słabe strony) a gminy deklarują tylko chęć rozwoju turystyki bez przekazania odpowiednich środków finansowych na ten cel (pkt. 8 słabe strony). Z diagnozy wynika że BN to obszar naturalnie predestynowany do rozwoju turystyki czynnej typu: konnego, łowieckiego, wędkarskiego.

Aktualne PKD (akceptacja 27.11.2020 r., publikacja: 3.12.2020 r.), które kwalifikują się do wsparcia:
Wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 3 - od 06.11.2020, akceptacja UMWO 27.11.2020.pdf


Archiwalne kody PKD:
(stan: 22.06.2018 r., publikacja: 25.06.2018 r.)
wykaz kodów PKD - Przedsięwzięcie 3- aktualizacja 22.06.2018.pdf

(stan: marzec 2017 r., publikacja: 16.03.2017 r.)
PKD Przedsięwzięcie 3- aktualizacja 13.03.2017 r..pdf
(stan: luty 2017 r., publikacja: 21.02.2017 r.)
PKD- Przedsiewziecie 3.pdf

 

→ PRZEDSIĘWZIĘCIE  4 PRZESTRZEŃ KULTUR

PRZEDSIĘWZIĘCIE  4: PRZESTRZEŃ KULTUR
- materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Borów Niemodlińskich - zwiększamy liczbę działań ochrony czynnej, badań i inwentaryzacji, zwiększamy poziom wiedzy o lokalnych zasobach kulturowych oraz ilość małej infrastruktury umożliwiającej dostęp do zabytków.

Przyczynia się do realizacji :

- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich
- Celu szczegółowego I.2 .Tożsamość - Las atrakcji- Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych  zasobów przyrodniczych i kulturowych 

Zakres planowanych projektów

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Szacowany budżet w ramach PROW 2014-2020: 1 870 000,00 zł

Grupy docelowe beneficjentów

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wnioskodawca:
JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST :
- operacja dotyczy obiektów małej architektury,  sprzętu i wyposażenia oraz innych elementów nie będących obiektem budowlanym, a wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków,
- operacja dotyczy odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego  w miejscowościach powyżej 5000 mieszkańców
- operacja dotyczy zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców,
- operacja dotyczy przeprowadzenia badań związanych  dziedzictwem kulturowym wsi

Wnioskodawca:
Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła:
- odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury,  sprzętu i wyposażenia oraz innych elementów nie będących obiektem budowlanym, a wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków,
- zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne

- operacja dotyczy przeprowadzenia badań związanych  dziedzictwem kulturowym wsi
(szacunkowo) 7 x 200 000 =1 400 000,00 zł

2.  Budowa, przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej

 

Wnioskodawca:
JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST:
- budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury w miejscowościach powyżej 5000 mieszkańców
- kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach powyżej 5000 mieszkańców

Wnioskodawca:
Instytucja kultury dla której organizatorem jest JST:
- kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowościach do 5000 mieszkańców
Wnioskodawca:
Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła:
- Budowa przebudowa modernizacja lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
- kształtowanie przestrzeni publicznej

(szacunkowo) 9 x 30 000,00 = 270 000,00 zł

3.  Promowanie obszaru , w tym produktów i usług lokalnych

Wnioskodawca:
JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST,

Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła:
- operacja dotyczy wydawnictw
- operacja dotyczy organizacji wydarzeń kulturalnych

(szacunkowo) 5 x 40 000,00 = 200 000,00 zł

Uzasadnienie z diagnozą i SWOT

Diagnoza wskazuje, że podstawowym zasobem BN jest dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, które stanowi podstawę tożsamości obszaru. Diagnoza też pokazuje, że w BN istnieje stosunkowo duży rozdźwięk tożsamościowy i podział na ludzi zza i sprzed lasa. W odniesieniu do zasobów kulturowych w analizie SWOT wykazano, ze szczególnym zasobem kulturowym jest m.in. tradycja hodowli karpia niemodlińskiego (pkt. 2, mocne strony), funkcjonowanie Centralnego Muzeum Jeńców (pkt. 4, mocne strony), zamki i pałace (pkt. 5, mocne strony), dziedzictwo archeologiczne (pkt. 7) czy park w Lipnie i Pomologii (pkt.8 mocne strony). Wykazano w SWOTie również, że dziedzictwem BN są imprezy o zasięgu wojewódzkim (pkt. 10 mocne strony). Jednocześnie uznano, że poziom edukacji regionalnej jest szczątkowy (pkt. 19, słabe strony) a stan zabytków zły (pkt 3 słabe strony)

→ PRZEDSIĘWZIĘCIE 5 KRAJOBRAZY

PRZEDSIĘWZIĘCIE 5: KRAJOBRAZY
ożywione i nieożywione dziedzictwo przyrodnicze Borów Niemodlińskich - zwiększamy  liczbę działań ochrony czynnej, badań i inwentaryzacji,  wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych oraz  małej infrastruktury umożliwiającej zrównoważone korzystanie z zasobów

Przyczynia się do realizacji :

- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich
- Celu szczegółowego I.2 .Tożsamość  - Las atrakcji- Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych  zasobów przyrodniczych i kulturowych 

Zakres planowanych projektów

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Szacowany budżet w ramach PROW 2014-2020: 962 000,00 zł

Dla beneficjentów:

 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wnioskodawca:
JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST ,

Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła:
-  inwestycje związane z badaniem, utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym objętych ochroną
(szacunkowo)
5 x 100 000 = 500 000,00 zł

+ projekt parasolowy 1 x 100 000,00 zł w roku 2017
+ projekt współpracy 1 x 162 000,00 zł w roku 2017

+ ew. projekt własny
Suma: 762 000,00 zł

2. Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych
Wnioskodawca:
JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST,

Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła:
- operacja dotyczy wydawnictw, imprez oraz działań promocyjnych
(szacunkowo)
5 x 40 000=200 000,00 zł

Uzasadnienie z diagnozą i SWOT

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, z uwagi na fakt, że jest to kluczowy zasób, ma decydujący wpływ na spójność obszaru. W SWOT wykazano, że zasobem BN są rezerwaty (pkt. 1 mocne strony) i położenie w widłach Odry i Nysy (pkt. 13 mocne strony). Jednocześnie w słabych stronach wykazano małą liczbę inicjatyw zakresu ochrony przyrody BN (pkt. 17).

→ PRZEDSIĘWZIĘCIE 6 WIĘZI

PRZEDSIĘWZIĘCIE 6: WIĘZI
poprawa relacji sąsiedzkich we wsiach, łączenie grup. Realizujemy projekty wspólne, integracyjne, włączające w działania różne grupy mieszkańców.

Przyczynia się do realizacji :

- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich
- Celu szczegółowego I.3 Jakość - Las aktywności -  Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców

Zakres planowanych projektów

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Szacowany budżet w ramach PROW 2014-2020: 820 000,00 zł

Grupy docelowe beneficjentów

1. Budowa przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
Wnioskodawca:
JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST:
- budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury w miejscowościach powyżej 5000 mieszkańców
- kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach powyżej 5000 mieszkańców

Wnioskodawca:
Instytucja kultury dla której organizatorem jest JST:
- kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowościach do 5000 mieszkańców
Wnioskodawca:
Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła:
- budowa przebudowa modernizacja lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
- kształtowanie przestrzeni publicznej

(szacunkowo) 7 x 80 000 = 560 000,00 zł

2. Promowanie obszaru , w tym produktów i usług lokalnych
Wnioskodawca:
JST, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, Organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne kościoła:
- operacja dotyczy wydawnictw
- operacja dotyczy organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
(szacunkowo)
8 x 25 000= 200 000,00 zł

3. Wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Wnioskodawca:
Instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, Organizacje pozarządowe:
- Operacje szkoleniowe (szacunkowo) 4 x 15 000 = 60 000,00 zł

Uzasadnienie z diagnozą i SWOT

W analizie SWOT wykazano, że na obszarze BN pojawiają się antagonizmy wśród mieszkańców (słabe strony, pkt 2). Ponadto wykazano zjawisko tzw. „pustych świetlic”, co przejawia się istnieniem całkiem dobrej infrastruktury kulturalnej bez programu zajęć w nich (pkt 20, słabe strony). Te negatywne tendencje może pogłębić wzrost tendencji do indywidualizmu wykazany w pkt 6 zagrożeń SWOT. Wszystko to skłania do potrzeby podjęcia przedsięwzięcia mającego na celu budowanie i utrzymanie istniejących więzi społecznych na obszarze BN.

→ PRZEDSIĘWZIĘCIE 7   AKTYWNOŚĆ

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 7: AKTYWNOŚĆ
- wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych. Poprawiamy kondycję organizacji pozarządowych w zakresie siedzib, kadr, działalności i jej promowania.

Przyczynia się do realizacji :

- celu ogólnego I Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich
- Celu szczegółowego I.3 .  Jakość - Las aktywności -  Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców

Zakres planowanych projektów

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Szacowany budżet w ramach PROW 2014-2020: 560 000,00 zł

Grupy docelowe beneficjentów
 

1. Budowa przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
Wnioskodawca:
Organizacje pozarządowe:
- Budowa przebudowa modernizacja lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury

 

(szacunkowo) 7 x 40 000 = 280 000,00 zł

+ projekt parasolowy 1 x 100 000,00 zł w roku 2019
Suma: 380 000,00 zł

2. Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych
Wnioskodawca:
Organizacje pozarządowe:
- operacje mające na celu promowanie działań społecznych na obszarze
(szacunkowo)
4 x 30 000 = 120 000,00 zł

3. Wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Wnioskodawca:
Organizacje pozarządowe:
- operacje szkoleniowe, informacyjne, edukacyjne (szacunkowo) 4 x 15 000 = 60 000,00 zł

LGD

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania jako specjalnego stowarzyszenia:
1 845 000 zł

Uzasadnienie z diagnozą i SWOT

W analizie SWOT w słabych stronach wykazano, że na obszarze BN istnieje mała liczba NGO, mniejsza niż średnia wojewódzka (pkt 16). Ponadto spada zaangażowanie członków w działalność LGD (pkt 21). Całość problemu zaangażowania społecznego i aktywności społecznej pogłębia fakt, że na obszarze BN działa bardzo niewielu innowatorów i wizjonerów, którzy mogliby być lokomotywami rozwoju i innowacji obszaru (pkt 25). W analizie SWOT wykazano również, że szansą na rozwój słabego dotychczas III sektora i aktywności społecznej w BN mogą być ułatwienia prawne w zakresie funkcjonowania NGO (pkt 5 szanse).

 

            Do oceny stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć zostaną wykorzystane wskaźniki
produktu wyznaczone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla celu 6B Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich dla działania LEADER (art.42-44).

- dla realizacji LSR (19.3):
            P1- liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
            P2- liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
            P3-liczba szkoleń

- dla realizacji LSR (19.3):
            P7- liczba  zabytków poddanym pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniki wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii
            P8- liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji strategii
            P9- liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego
            P10- liczba obiektów przyrodniczych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii
            P11- liczba nakładu publikacji dotyczącego dziedzictwa przyrodniczego
            P12- liczba operacji parasolowych
            P13- liczba projektów współpracy

- dla realizacji LSR (19.3):
            P14- liczba operacji polegających na budowaniu i wzmacnianiu więzi między mieszkańcami
            P15- liczba szkoleń
            P16- liczba operacji wzmacniających potencjał organizacji pozarządowych
            P12- liczba operacji parasolowych
            - dla animacji (19.8) [poniższe wskaźniki związane z funkcjonowaniem LGD]
            P3-liczba szkoleń
            P4- liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami
             - dla kosztów bieżących (19.7)
            P5- liczba podmiotów, którym udzielono  indywidualnego doradztwa

            Wybrane wskaźniki oddziaływania, rezultatu i produktu pozwalają na skuteczne mierzenie postępów w realizacji LSR, są przypisane konkretnym problemom, które mają wyeliminować (wskaźniki produktu – do przedsięwzięć), zmiany jaką mają wprowadzić (wskaźniki rezultatu – do celów szczegółowych), oraz stanowi docelowemu jaki LSR wprowadzi (wskaźnik oddziaływania – do celu ogólnego).

Czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań i osiągnięcie wskaźników
            Lokalna Grupa Działania dołoży wszelkich starań aby osiągnąć zakładane wysokości przyjętych wskaźników. Na bieżąco będzie prowadzony monitoring stopnia ich osiągania. należy jednak pamiętać, iż na ostateczny poziom realizacji wskaźników mogą wpływać czynniki zewnętrzne będące poza wpływem LGD. Należą do nich m.in. przepisy wykonawcze  do lokalnych strategii rozwoju na poziomie krajowym, formularze wniosków opracowane przez instytucje zewnętrzne czy regulacje dotyczące wypłacania wyprzedzającego finansowania na realizację operacji.