×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

3. Cele szczegółowe

Na cel ogólny składają się 3 cele szczegółowe, których realizacja w konsekwencji  przyczyni się do zwiększenia poczucia satysfakcji z miejsca zamieszkania w Borach Niemodlińskich.
Są to odpowiednio:

Realizacja celu szczegółowego 1 ma doprowadzić do zwiększenia dochodów z tytułu pracy na miejscu (zmniejszyć emigrację zarobkową), zapewnić wystarczającą liczbę miejsc opieki nad osobami starszymi i małymi dziećmi (zwiększyć ciągłość pracy osób aktywnych zawodowo przez zapewnienie opieki nad osobami zależnymi od nich)  oraz zwiększenia ilości obiektów i usług związanych z obsłucha ruchu turystycznego (zwiększyć wykorzystanie lokalnych zasobów do uzyskiwania dochodów).

Realizacja celu szczegółowego 2 ma doprowadzić do zwiększenia działań związanych z zasobami kulturowymi i przyrodniczymi (poprawić stan zasobów oraz zwiększyć ich dostępność i wiedzę o nich).

Realizacja celu szczegółowego 3 ma doprowadzić  do zmniejszenia antagonizmów wśród mieszkańców, zwiększyć wzajemną znajomość (zwiększyć współpracę i integrację mieszkańców) oraz poprawić kondycję organizacji pozarządowych (zwiększyć poziom zaangażowania mieszkańców w działalność organizacji społecznych)

Wskaźniki rezultatu
            Osiągnięcie celu szczegółowego 1 będzie mierzone wskaźnikami rezultatu wyznaczonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla celu 6B Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich dla działania LEADER (art.42-44) :
- dla realizacji LSR (19.3)
            R1 – liczba utworzonych  miejsc pracy
            R2 – liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup de faworyzowanych.
            Osiągnięcie celu szczegółowego 2 będzie mierzone wskaźnikami rezultatu wyznaczonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla celu 6B Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich dla działania LEADER (art.42-44) :
- dla realizacji LSR (19.3)
            R6 – wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty ,
            R7 – liczba osób, które odwiedziły podmioty, które otrzymały wsparcie,
            R8- liczba osób, które otrzymały publikacje dotyczące historii/kultury,
            R9 – liczba osób zwiedzających  obiekty przyrodnicze poddane pracom w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii
            R10- liczba osób, które otrzymały publikacje dotyczące przyrody
            R11- liczba projektów grantowych  zrealizowanych w ramach projektu parasolowego
            R12- liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze,
            Osiągnięcie celu szczegółowego 3 będzie mierzone wskaźnikami rezultatu wskaźnikami rezultatu wyznaczonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla celu 6B Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich dla działania LEADER (art.42-44) : :
- dla realizacji LSR (19.3) mierzone wskaźnikami zaangażowania mieszkańców w projekty:
            R13- liczba uczestników operacji budujących i wzmacniających więzi między mieszkańcami
            R14-liczba organizacji o wzmocnionym potencjale
            R2 – liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup de faworyzowanych.
- dla animacji (19.8)
            R3 – liczba osób, przeszkolonych, w tym liczba osób z grup de faworyzowanych
            R4 – liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych,
- dla kosztów bieżących (19.7)
            R6 – liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD,

            W celu szczegółowym 3 ujęte są działania związane z Funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania, jako organizacji pozarządowej.