×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

5. Spójności obszaru LSR – inna niż spójność przestrzenna

→  II. TOŻSAMOŚĆ
5. Spójności obszaru LSR – inna niż spójność przestrzenna

            Gminy skupione w Partnerstwie Borów Niemodlińskich łączą specyficzne warunki geograficzne, przyrodnicze oraz historyczno- kulturowe, które decydują o spójności obszaru, wykraczającej poza sąsiedztwo administracyjne. Czynniki te zostały opisane poniżej.

a) dane zastane:

- wszystkie gminy położone są w całości lub w znamienitej większości mezoregionie Równiny Niemodlińskiej,
- cały obszar cechuje jeden z najdogodniejszych klimatów w regionie i Polsce z uwagi na położenie w widłach rz. Odry i Nysy, a  okres wegetacyjny na obszarze Borów Niemodlińskich jest jednym z najdłuższych w kraju,
- na całym obszarze w większości występują gleby średnich i słabych klas (IV-VI)- piaski i gliny,
- cały obszar cechuje równinna, miejscami tylko pagórkowata, rzeźba terenu, ukształtowana na całym obszarze w wyniku działalności lodowca,
- na obszarze wszystkich gmin występują znaczne pokłady surowców mineralnych, które mogą stanowić podstawę wydobycia,
- naturalne zamknięcie obszaru w enklawie wyznaczonej przez 3 rzeki: Odrę, Nysę Kłodzką i Białą.
- ponad 60% powierzchni podlega zlewni Nysy Kłodzkiej.


- wszystkie gminy spaja kompleks leśny borów Niemodlińskich, jednocześnie będący inspiracją zawiązania i nazewnictwa LGD. Kompleks posiada podobne, cechy środowiskowe na całym obszarze,
- wszystkie gminy położone są w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie (83% całości OChKBN), a na  terenie wszystkich gmin występują obiekty cenne przyrodniczo,
- cały obszar charakteryzuje się czystym środowiskiem i korzystnym agroklimatem, poza oddziaływaniem zakładów przemysłowych,
- cały obszar to historyczne miejsce występowania specyficznej flory i fauny: cietrzew, głuszec, suseł, puchacz, kotewka orzech wodny.


- wszystkie gminy leżą w obrębie średniowiecznej Puszczy Śląskiej zwanej Przesieką (XI-XIII w.), której pozostałością są Bory Niemodlińskie,
- na terenie wszystkich gmin osadnictwo pierwotne (XIII-XIV w.) rozwijało się w oparciu o skraj Puszczy Niemodlińskiej, nigdy wewnątrz,
- historyczny dialekt niemodliński obejmujący w całości lub w części wszystkie gminy,
- Księstwo Niemodlińskie (XIII-XV w.)- genetycznie obejmujące większość terenów Partnerstwa, określające już od średniowiecza mikroregionalną specyfikę kulturową,
- dawny powiat niemodliński, istniejący do 1975, skupiający 5 z 8 gmin Partnerstwa.
- "Wielka trzebież" (XVIII-XIX w) wówczas Puszczy Niemodlińskiej, na obszarze wszystkich gmin. Konsekwencją trzebieży było zalesianie w identycznym kanonie na całym obszarze (monokultury sosnowe),
- permanentny rozwój (epoka żelaza, średniowiecze i XIX w.) wytopu żelaza w oparciu o miejscowe rudy darniowe występujące wzdłuż wszystkich cieków wodnych Partnerstwa- ośrodki hutnicze,
- XIII-XIV wieczne tradycje budownictwa obronnego (grodziska) we wszystkich gminach, system okalający
 Puszczę Niemodlińską    
- rozwój wielkiej własności szlacheckiej związanej z zasobami naturalnymi Borów Niemodlińskich w XVIII-XIX w., we wszystkich gminach (Strachwitzowie, Prószkowscy, Donat, Frankenberg, Praschma, Puckler, Thiele-Winkler, Redern)

b) informacje z konsultacji:

            Wskazania z ankiety internetowej:
- niska tożsamość, brak  identyfikacji z obszarem, borami,
- zniszczone zabytki, zamknięte, nie da się zwiedzać poza Moszną.
 - niskie poczucie dbania o lokalny obszar, o jego czystość (w tym także naszych pięknych lasów) i estetykę, mało zwierząt w lasach, zanieczyszczenie lasów,
- niedostrzeganie wyjątkowości tego terenu,
- brak zorganizowanych badań nad zabytkami, nieprofesjonalne badania historyków-amatorów, brak wykorzystania możliwości współpracy z instytutami naukowymi z UO i PO.
- obszar Borów Niemodlińskich jest atrakcyjny pod kątem kulturowo-zabytkowym i szkoda, że nie są podejmowane profesjonalne próby napisania ich monografii.
- słabe wykorzystanie największego potencjału otaczającej nas przyrody
- brak sieci międzygminnych ścieżek rowerowych. Na początek chodziło by przynajmniej o wyznaczenie i dobre ich oznakowanie. Z czasem budowa infrastruktury. Oczywiście z założeniem mocnego wykorzystania sieci dróg leśnych i polnych bo prowadzenie szlaków rowerowych tylko drogami asfaltowymi mija się z celem,
- gminy powinny współpracować ze sobą a nie działać indywidualnie, słaba konsolidacja, urzędy nie kontaktują się ze sobą,
 - słaba promocja lub promocja rozproszona, brak spójnego wizerunku, brak wspólnych działań na całe Bory
- brak wspólnych działań na rzecz kompleksowej promocji Borów,
- brak promocji regionu,
- grupa powinna bardziej zadbać o promocje na szczeblu wojewódzkim i krajowym,
- brak  marki BN o jednoznacznej identyfikacji dla osób spoza regionu, z czego wynika słaby marketing i promocja regionu, brak pomysłu i wizji rozwoju BN lub słaba jej promocja.


            Dla zachowania trwałości Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz uzyskania długofalowych efektów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju należy wzmacniać spójność pozaterytorialną obszaru wykorzystując do tego czynniki wyróżnikowe w skali województwa a stanowiące o specyfice i wyjątkowości obszaru Borów Niemodlińskich.

            Porozumienie 8 gmin skupionych w Partnerstwie Borów Niemodlińskich powinno bazować na wspólnym dobru jakim jest bogactwo kultury i przyrody.  Lokalna Strategia Rozwoju będzie wspierać działania wykorzystujące lokalne zasoby do wzmacniania spójności zarówno obszaru jak i samego Partnerstwa.   Dopuszczalne do realizacji będą wyłącznie działania nienaruszające istniejący stan środowiska lub w sposób istotny wpływające na jego poprawę.
            Sama LGD skupiać się będzie  zaś na działaniach obejmujących, promocję zasobów oraz realizację projektów turystycznych i edukacyjnych z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa.
Lokalna Strategia Rozwoju zakłada  wzmocnienie tożsamości i dumy lokalnej oraz budowanie wizerunku Borów Niemodlińskich jako dziedzictwa, które łączy a nie dzieli.