×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

2. Opis rynku pracy

a)  dane zastane:

            Bezrobocie w gminach Borów Niemodlińskich stanowi problem w skali adekwatnej do skali regionu czy kraju. Wyjątek stanowi gmina Niemodlin, gdzie udział osób bezrobotnych do osób w wieku produkcyjnym wynosi 11,4%. Zjawisko to w mniejszym stopniu dotyczy także gminy Łambinowice.

Gmina

Ogółem- 2013

Mężczyźni- 2013

Kobiety- 2013

W % ludności

w wieku produkcyjnym

W tym mężczyźni (%)- 2013

W tym kobiety (%)- 2013

2005

2009

2013

Dąbrowa

384

184

200

7.7

5

6

5.5

6.6

Komprachcice

372

184

188

5.9

4.1

5

4.9

5.1

Niemodlin

1007

497

510

13.4

10.4

11.4

10.5

12.5

Prószków

256

125

131

4.8

3

4

3.8

4.2

Strzeleczki

304

129

175

6.7

6.5

6.2

5.1

7.3

Tułowice

249

115

134

12.1

7.5

7.2

6.4

8.1

Łambinowice

443

230

213

19.1

7.4

8.9

8.5

9.3

Biała

531

256

275

7.9

6

7.6

7.1

8.3

Średnia dla opolskiego

51636

-

-

-

-

7.6

-

-

Tab. 7 Bezrobocie w gminach BN (Bank Danych Lokalnych GUS, kon. 2013 r.)

            Pewne zróżnicowanie charakteru bezrobocia dotyczy niektórych jego obszarów. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię bezrobocia długotrwałego. W aż 4 gminach udział bezrobotnych długotrwale wśród wszystkich bezrobotnych jest wyższy od średniej wojewódzkiej. Są to gminy: Biała, Dąbrowa, Niemodlin i Strzeleczki. W przypadku aż 5 gmin BN: Komprachcice, Niemodlin, Dąbrowa, Tułowice i Strzeleczki udział osób młodych, do 25 roku życia wśród wszystkich bezrobotnych jest także wyższy niż średnia wojewódzka.                                          

Gmina

Bezrobotni ogółem

Kobiet

Udział kobiet %

Długotrwale bezrobotni

Udział %

Pow. 50 r.ż.

Udział %

Do 25 r.ż.

Udział%

Biała

531

275

51.80

308

58.00

130

24.50

123

23.10

Dąbrowa

384

200

52.00

199

52.00

128

33.00

58

15.00

Komprachcice

372

188

51.00

179

48.00

116

31.00

64

17.00

Niemodlin

1007

510

51.00

542

54.00

327

32.00

151

15.00

Prószków

256

131

51.00

95

37.00

57

22.00

65

25.00

Tułowice

249

134

54.00

121

49.00

72

29.00

40

16.00

Łambinowice

443

213

48.10

191

43.10

137

30.90

66

14.90

Strzeleczki

304

175

57.50

170

55.90

72

23.60

66

21.70

Opolskie

51636

-

52.40

-

51.00

-

27.50

-

18.00

Tab.8 Struktura bezrobotnych w gminach Borów Niemodlińskich (dane Urzędów Pracy, kon. 2013 r.)

            Analiza ogólna bezrobocia  pokazuje, że na koniec 2013 roku najtrudniej sytuacja osób bezrobotnych przedstawia się w gminie Strzeleczki. Co ciekawe ogromny odsetek bezrobotnych kobiet w gminie Tułowice, związany z upadkiem największego zakładu w gminie-Porcelit- w ciągu ostatniej dekady uległ znaczącemu zmniejszeniu i choć nadal przekracza on średnią wojewódzką to jest to obecnie odsetek nieznacznie odbiegający od pozostałych gmin.


b) informacje z konsultacji:

            Kobiety uczestniczące w spotkaniach konsultacyjnych zwracały uwagę na:
- kobiety do 35 roku życia:  niedostępność żłobków; brak punktów opieki nad małymi dziećmi powoduje ich wyłączenie z rynku pracy czy programów szkoleniowych na trzy lata, ze względu na to, że nie każdy może liczyć na opiekę nad dziećmi w obrębie członków rodziny,
- kobiety po 50 roku życia: niedostępność miejsc opieki nad seniorami; co powoduje komplikacje w godzeniu pracy zawodowej i opieką nad dojrzałymi rodzicami/teściami wymagającymi opieki w domu.


   Zjawisko bezrobocia w gminach BN jest charakterystyczne dla całego województwa. Na uwagę zasługują jednak poszczególne grupy osób pozostających bez pracy lub mających problemy z zachowaniem ciągłości pracy ze względu na konieczność opieki nad osobami zależnymi. Są to osoby młode do 25 lat, kobiety posiadające małe dzieci,  kobiety powyżej 50 lat oraz ogólnie długotrwale bezrobotni.  W ramach tworzenia i utrzymania miejsc pracy grupy te powinny zostać objęte szczególnym wsparciem, co znajdzie odzwierciedlenie w kryteriach oceny projektów                                       .
            W kontekście obszaru BN należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie zapotrzebowanie na miejsca opieki nad seniorami (DPS) i nad małymi dziećmi (żłobki).  Na 8 gmin BN tylko w Prószkowie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, natomiast żłobki funkcjonują lub są uruchamianie zaledwie w 3 miejscowościach: Przysiecz, Biała i Komprachcice. Problem opieki nad seniorami jest tym wyraźniejszy, kiedy zestawi się go z danymi dotyczącymi depopulacji  migracji przedstawionymi w podrozdziale 6 dotyczącym problemów społecznych obszaru.