×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

1. Charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości obszaru objętego LSR

Przedstawiona diagnoza obejmuje informacje dotyczące 8 gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich, które zamieszkuje 75 342 mieszkańców przy średniej gęstości zaludnienia wynoszącej 84 mieszkańców/km²[1].
            Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystano :
a) ilościowe dane zastane (dane statystyczne, raporty, sprawozdania, zarówno własne, jak i zewnętrzne) oraz
b) informacje jakościowe[2] (odczucia i wrażenia mieszkańców) informacje zgłaszane przez uczestników spotkań konsultacyjnych [3], badań internetowych[4] i wizyt w biurze stowarzyszenia w ramach partycypacyjnego opracowania strategii.
            Diagnoza została usystematyzowana wg kluczowych czynników kształtujących miejsce zamieszkania. Zgodnie z założeniami Programu odnowy wsi w województwie opolskim są to:
            I. byt: miejsca pracy- dochody (opisane dalej w podrozdziałach 1-4)
            II. tożsamość: zasoby przyrodnicze i kulturowe w miejscu zamieszkania, środowisko, przestrzeń publiczna, wyróżniające się obiekty(opisane dalej w podrozdziale 5),
            III. jakość życia: stosunki sąsiedzkie zarówno wewnątrz wsi, jak i między wsiami i gminami, oferta zajęć dla mieszkańców zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie otoczenia, aktywność społeczna i obywatelska, (opisane dalej w rozdziale 6 i 7 diagnozy).

            Elementem uzupełniającym jest standard, czyli stan infrastruktury wykorzystywanej do rozwoju bytu, tożsamości i jakości życia.

→ I. BYT

1. Charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości obszaru objętego LSR.

            a) dane zastane                                            :
            W zakresie przedsiębiorczości mikroregion Borów Niemodlińskich wykazuje znaczne zróżnicowanie co do częstotliwości reprezentowanych branż w poszczególnych gminach. Ma to związek zarówno z lokalizacją geograficzną, tradycją i kulturą pracy oraz dostępem do rynków zbytu. Dla gmin skupionych wokół Opola(Dąbrowa, Komprachcice i Prószków) przedsiębiorczość ma charakter mocno usługowy i skupiona jest wokół usług podstawowych. Z kolei gminy Biała, Łambinowice i Strzeleczki wykazują niemal 10% udział usług związanych z rolnictwem, leśnictwem i rybactwem. Ogólną charakterystykę przedsiębiorczości w 8 gminach BN przedstawiono w tabelach poniżej.
 

Gmina

Ogółem

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

% w rolnictwie, leśnictwie...

Przemysł i budownictwo

% w przemyśle i budownictwie

Pozostała

 

Dąbrowa

918

37

4.03

273

29.7

608

Komprachcice

1114

43

3.8

305

27.3

766

Niemodlin

1478

107

7.2

327

22.1

1044

Prószków

860

60

6.9

240

27.9

560

Strzeleczki

441

38

8.6

170

38.5

233

Tułowice

500

39

7.8

147

29.4

314

Łambinowice

543

46

8.4

167

30.7

330

Biała

739

75

10.1

185

25

479

Suma

6593

445

-

1814

-

4334

Tab.6 Przedsiębiorczość w gminach Borów Niemodlińskich według sektorów (Bank Danych Lokalnych GUS, kon. 2013 r.)


            Wskazania kodów działalności gospodarczej PKD w gminach PBN[1] według branż uznanych w LSR PBN 2007-2013 za branże kluczowe;  kolorem odznaczono branże wybierane więcej niż 50 razy  (UWAGA: jeden przedsiębiorca może wskazywać dowolną liczbę kodów PKD:

Branża

B

D

K

Ł

N

P

S

T

Suma

01.70.Z  Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

0

4

3

1

0

0

1

4

13

02.20.Z Pozyskiwanie drewna

2

17

8

4

15

6

5

11

68

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

0

17

8

5

27

10

9

10

86

08.11.Z  Wydobywanie kamieni ozd. oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

0

3

1

1

1

0

0

1

7

08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie glin i kaolinu

0

4

1

2

3

0

2

2

14

08.92.Z Wydobywanie torfu

0

3

1

2

1

0

0

1

8

08.99.Z  Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

0

3

1

1

2

0

0

1

8

10.71.Z  Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów  ciastkarskich i ciastek

9

7

11

6

10

6

3

5

57

10.72.Z  Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

0

6

5

1

4

1

1

3

21

10.84.Z Produkcja przypraw – nie dotyczy produkcji octu

0

4

2

1

2

0

0

1

10

11.05.Z Produkcja piwa

0

4

3

2

2

0

0

1

12

11.07.Z  Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

1

4

3

1

2

0

0

1

12

16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

2

9

7

5

6

8

10

8

55

16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

0

4

3

1

4

0

0

2

14

16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

1

5

7

2

4

2

2

2

25

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

6

18

19

7

9

23

9

10

101

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

0

7

9

3

8

3

3

5

38

16.29.Z  Produkcja pozost. wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i mat. używanych do wyplatania

4

12

12

7

13

12

3

10

73

17.12.Z Produkcja papieru i tektury

0

3

3

1

2

1

0

1

11

17.21.Z Produkcja  papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

0

5

3

1

3

0

0

2

14

19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naft. - w zakr. ograniczonym do prod. brykietów z torfu

0

3

1

1

1

0

0

1

7

23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

0

5

5

1

5

2

1

8

27

23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

1

3

3

1

4

2

0

7

21

23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

2

6

12

3

5

4

3

5

40

23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

13

4

9

2

5

12

10

5

60

24.51.Z Odlewnictwo żeliwa

0

2

1

1

1

0

0

0

5

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

1

17

14

9

12

16

8

13

90

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

2

15

12

8

11

13

8

13

82

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

5

20

20

9

9

16

8

21

108

32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

0

3

4

1

2

0

0

1

11

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

0

5

7

4

12

2

5

4

35

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

0

7

3

2

5

1

3

1

22

47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

8

14

19

11

32

8

4

9

105

47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

7

10

9

6

28

8

3

7

78

47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

5

10

7

7

20

4

0

5

58

47.24.Z Sprzedaż detal. pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukiern. prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

5

16

18

8

30

12

5

10

104

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

7

12

19

1

12

10

3

1

65

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

6

20

20

7

17

7

4

2

83

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

4

9

11

2

8

5

2

1

42

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

3

9

9

4

12

5

3

1

46

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

16

40

46

9

49

27

17

12

216

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

8

25

23

5

32

17

5

5

120

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

8

24

32

7

34

13

11

85

214

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

5

24

30

8

33

12

5

7

124

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

15

28

33

12

33

25

17

10

173

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

11

23

32

3

20

25

4

8

126

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

0

19

14

2

0

4

4

0

43

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

11

13

40

16

44

38

17

19

198

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

1

6

4

1

6

3

0

2

23

93.12.Z Działalność klubów sportowych

0

6

2

1

2

1

0

3

15

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

0

17

9

1

8

9

0

5

49

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

5

26

12

3

7

8

0

6

67

Liczba wskazanych branż w gminach

30

52

52

52

50

39

34

50

54

            W latach 2007-2013 LGD PBN realizowała przedsięwzięcia skierowane do branż zwanych kluczowymi, w których decydującym aspektem było ukierunkowanie na wykorzystanie w produkcji czy usługach lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych lub ludzkich. Takich branż określono wówczas 57. Analiza reprezentatywności przedsiębiorców w poszczególnych branżach kluczowych pozwoliła dokonać wyboru 24 z nich (znaczone na szaro), które są reprezentowane we wszystkich lub prawie we wszystkich gminach, a liczba zarejestrowanych firm w poszczególnych branżach przekracza 50


b) informacje z konsultacji                                                               :
            Uczestniczący w spotkaniach konsultacyjnych przedsiębiorcy jako problemy najczęściej wymieniali[2]:

- trudność w spełnianiu oczekiwań klientów, co do tego aby oferować wysokiej jakość usługi i produkty po niskich cenach,
- traktowanie przedsiębiorców jako dawców pracy i płatników podatków, darczyńców i sponsorów,  a nie szanowanych partnerów do wprowadzania realnych zmian, których potrzeby również mają znaczenie w rozwoju gmin,

-  problemy ze znalezieniem kadry z odpowiednim, najczęściej zawodowym wykształceniem. Nie dostosowanie oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb rynku pracy,

-  braki w ofercie tzw. kształcenia ustawicznego, czyli kursów dla osób pracujących, które umożliwiają stałe podnoszenie kompetencji i dopasowywanie się do zmieniającego się rynku pracy,  
-  słabe połączenia komunikacyjne PKS czy PKP do przystanków znajdujących się w pobliżu komplikują na przykład uruchomienie drugich czy trzecich zmian. Częściowym rozwiązaniem sytuacji jest dojazd do pracy samochodami osobowymi. Jednak tu zgłaszany jest kolejny problem, a mianowicie brak bezpiecznych publicznych miejsc parkingowych, gdzie można na dłużej zostawić pojazd,
-  ograniczenia lokalowe:  brak miejsca na prowadzenie jednoosobowej działalności. Problem ten potęgują często zapisy planów zagospodarowania przestrzennego zabraniające prowadzenia działalności gospodarczej w i przy budynkach mieszkalnych, np. w obrębie oddzielnego piętra.  Braki lokalowe dotykają również producentów i wytwórców, którzy do prowadzenia działalności potrzebują hali i magazynów wielkopowierzchniowych. Dostępność obiektów i działek przeznaczonych na tego typu działalność jest znacznie mniejsza niż zgłaszane zainteresowanie                                              
- stan parku maszynowego, który ze względu na rozwiązania techniczne i energochłonność jest kosztowy i może mieć negatywny wpływ na środowisko. Jego wymiana jest niezbędna, jednak problem stanowią środki finansowe na wprowadzenie zmian                                            
- wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, które z jednej strony niosą ze sobą najbardziej wydajny sprzęt, a z drugiej często eliminują konieczność pracy  człowieka i wpływają na zmniejszanie zatrudnienia,
- potrzeba spotkań branżowych służących wymianie doświadczeń i zdobywaniu wiedzy, również spotkań międzynarodowych.


            Dostępne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju środki UE należy skupić na wzmocnieniu istniejącej działalności gospodarczej, dostarczenie na rynek wykwalifikowanej kadry, modernizację zakładów i wprowadzenie innowacyjności oraz rozwiązań przyjaznych środowisku, wykorzystujących odnawialne źródła energii.  Ze względu na braki w lokalach pod jednoosobową działalność należy dążyć do utworzenia lokalnego inkubatora przedsiębiorczości, bądź wspierać modernizacje budynków mieszkalnych w celu umożliwienia prowadzenia w nich działalności gospodarczej.
Popularne 24 branże działalności mogą stanowić podstawę do realizacji projektów sieciujących, które na bazie lokalnych zasobów BN mogą wytworzyć z czasem produkt markowy lub lokalny. Produkt taki należy jednak traktować zarówno jako przedmiot jak i usługę.

Promowanie  wykorzystania lokalnych zasobów i współpracy zostanie uwzględnione w kryteriach oceny projektów.
           
Ze względu na opóźnienie we wdrażaniu środków UE (opracowana LSR mimo że obejmuje okres od 2014 r. będzie wdrażana najwcześniej od 2016 r). należy dołożyć wszelkich starań aby procedura ubiegania się o dofinansowanie była w miarę prosta i krótkotrwała.
 


            W gminach tradycyjnie uznawanych za śląskie (Prószków, Biała i Strzeleczki) występuje większa specjalizacja zawodowa a osoby rejestrujące firmę dokonują wyboru znacznie mniejszej liczby kodów PKD. Odmiennie w gminach zwanych „przesiedleńczymi”, jak Niemodlin, Tułowice, Łambinowice, ilość kodów wybieranych przez przedsiębiorców rejestrujących firmy jest niemal o 1/3 większa. Może to wskazywać na bardziej liberalne podejście do kwestii działalności gospodarczej, powodujące z jednej strony łatwiejszą i szybszą adaptację do zmian na rynku pracy z drugiej zaś sprzyjające obniżeniu jakości usług. W ramach wspierania przedsiębiorczości należy promować zadania służące wymianie doświadczeń biznesowych między przedsiębiorcami z poszczególnych gmin, zadania sieciujące i wykorzystujące nawiązanie współpracy do rozszerzenia rynku zbytu.

 

[1] dane Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, stan na X 2015

[2] Bory Niemodlińskie 2020 -opinie biznesu, Nowa Gazeta Miesięcznik Borów Niemodlińskich nr 9 (71)


[1] Wg stanu na 31.12.2013 r.

[2] Informacje jakościowe zostały pozyskane dzięki zastosowaniu otwartej formy wskazywania  problemów

[3] Uczestnicy spotkań konsultacyjnych w 8 gminach (220 osób)- którzy w warsztatach samodzielnie określali słabe
i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla obszaru Borów Niemodlińskich,

[4] Raport z ankietowego badania on-line do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020, sporządzony przez Daniela Podobińskiego, 08.09.2015)