×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

1. Opis partycypacyjnych metod tworzenia LSR i jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji grup istotnych z punktu widzenia realizacji LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana z udziałem społeczności lokalnej, która została włączona w jej przygotowanie na etapie formułowania diagnozy, analizy SWOT, konsultacji planowanych celów i przedsięwzięć, kryteriów oceny operacji oraz planu działania.
Do informowania o procesie budowania strategii i zapraszania do włączenia się w niego wykorzystano środki przekazu, które cieszą się największą skutecznością w docieraniu z informacjami do mieszkańców[1],tj. rozmowy bezpośrednie w biurze, lokalną prasę, spotkania konsultacyjne i spotkania grupy roboczej oraz stronę internetową i profil społecznościowy Partnerstwa. W miesiącach październik-listopad 2015 roku 7 osobowy Zarząd PBN spotykał się w systemie cotygodniowym w celu omówienia wyników konsultacji społecznych, uwag i wniosków, jakie wpłynęły do biura oraz zostały przedstawione na spotkaniach                           .
Efekty ich wykorzystania przedstaw tabela poniżej. 

L.P.

Użyte narzędzie

Opis narzędzia partycypacji

Wykorzystanie na etapie prac nad opracowywaniem LSR

Diagnoza

Analiza SWOT

Sposób wyboru i ocena operacji oraz kryteria wyboru

Cele i wskaźniki

Plan działania

 

1

- ankietowe badanie online dla mieszkańców obszaru [2]

W ankiecie wzięło udział 107 osób ze wszystkich gmin PBN. W ramach ankiety zadano 10 pytań. Ankieta upowszechniona była na stronie Partnerstwa oraz stronach internetowych wszystkich gmin w terminie lipiec-sierpień 2015 r.

- Wskazano atuty i słabości obszaru BN, wykorzystane bezpośrednio do zbiorczej analizy SWOT

 

Uzyskano informacje o:
- grupach wymagających wsparcia (dane wykorzystane do określenia grup kluczowych),

Uzyskano informacje o: - oczekiwanych kierunkach działania LGD, użyte do określenia celów.
- wskazanie sposobu wsparcia przedsiębiorczości- dla branż kluczowych BN (wykorzystane do - określenia przedsięwzięcia Przedsiębiorczość), 

-

 

2

- praca Grupy Roboczej ds. LSR 2020

Grupa robocza składająca się z 20 osób, której zadaniem było wypracowanie materiału wyjściowego do diagnozy i SWOTu a następnie analiza uwag z cyklu spotkań z mieszkańcami. W ramach pracy grupy:
- ustalono podstawowe atuty i słabości obszaru (SWOT)
- wprowadzono nowe Przedsięwzięcie do LSR- Pokolenia

- zwrócenie uwagi na nierównomierny rozwój obszaru i podziały w gminach

- Opracowanie wstępnej diagnozy SWOT, poddanej później konsultacjom na 8 spotkaniach
- wybór kluczowych cech SWOTu po konsultacjach z mieszkańcami 8 gmin BN

-

- zasugerowano wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Pokolenia”
- wskazanie w Przedsięwzięciu 6 ograniczenie co do dofinansowania remontu i doposażenia świetlic

- określono wspólnie terminarz i fakt, że największe kwoty na nabory przewidziano w pierwszych latach programowania z uwagi na największe zainteresowanie i długi czas oceny wniosków

 

3

- cykl 8 spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach

Cykl 8 spotkań we wszystkich gminach BN, w układzie „co czwartek”, tydzień do tygodnia. Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 203 osoby. Spotkania miały charakter prac warsztatowych.

Zgłoszono do diagnozy uwagi dotyczące przedsiębiorczości, stanu zabytków, jakości miejsc publicznych
działalności kulturalnej i relacji międzysąsiedzkich

Spotkania miały kluczowe znaczenie na kształt analizy SWOT. Wskazania mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń podczas spotkań stanowią podstawę SWOTu w niniejszej LSR.

-

-

-

 

4

- konsultacje treści Diagnozy, celów i wskaźników na stronie PBN i profilu fb

Diagnoza, SWOT i cele LSR zostały umieszczone na stronie internetowej i profilu fb Partnerstwa Borów Niemodlińskich w połowie listopada 2015 roku. Przyjmowanie uwag następowało na podstawie wniosków mailowych do 23.11.2015 r.

- uwagi indywidualne przesyłane mailem korygujące i uzupełniające zapisy diagnozy. Zgłoszono 5 uwag do diagnozy. 4 uwagi częściowo zostały uwzględnione.

- uwagi indywidualne przesyłane mailem korygujące i uzupełniające zapisy SWOTu. Zgłoszono 22 uwagi do SWOTu, z czego 75% zostało przyjętych. 

-

- uwagi indywidualne przesyłane mailem korygujące i uzupełniające zapisy diagnozy

-

 

5

- internetowa fiszka projektowa

Fiszka projektowa w systemie on-line, której celem było rozpoznanie zapotrzebowania potencjalnych wnioskodawców na środki w LSR. Ankieta rozprowadzona w systemie mailowym oraz ze strony PBN. Czas dostępności ankiety do końca X 2015. W ramach badania zgłoszono 123 pomysły projektowe.

-

-

-

- fiszka wskazała komplementarność przyjętych celów do zapotrzebowania mieszkańców. Szacuje się, ze zgodność ta sięga 70-80%.

-

 

6

Publikacja treści założeń LSR w prasie lokalnej- „Nowa Gazeta”

Cykl artykułów dotyczących prac nad analizą SWOT oraz nad diagnozą obszaru BN wraz z zaproszeniem do konsultacji (nr 10/72) Nowa Gazeta) oraz celami i misją LGD (nr 11/73 Nowa Gazeta)

Narzędzie wykorzystano do promocja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie SWOT, diagnozy oraz celów LSR.

Narzędzie wykorzystano do promocja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie SWOT, diagnozy oraz celów LSR.

 

Narzędzie wykorzystano do promocja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie SWOT, diagnozy oraz celów LSR.

 

 

Tab.4  Wykorzystanie narzędzi partycypacyjnych w procesie opracowania LSR

 

[1] Raport ”Badanie rozpoznawalności i ocena działalności Partnerstwa Borów Niemodlińskich”, 2013, Socjoskop, z którego wynika, iż najwięcej osób o działaniach LGD dowiaduje się z kontaktów bezpośrednich 66%, lokalnej prasy-47%, spotkań i szkoleń 22% oraz Internetu 21% odpowiedzi

[2] Raport końcowy pt. „Raport z ankietowego badania online do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020”, Niemodlin 2015)