×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

8. Wskazanie dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD z podaniem sposobu ich uchwalania i aktualizacji oraz opisem głównych kwestii, które są w nich zawarte.

8. Wskazanie dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD z podaniem sposobu ich uchwalania i aktualizacji oraz opisem głównych kwestii, które są w nich zawarte.

            Dokumenty regulujące funkcjonowanie Partnerstwa mają komunikować tożsamość organizacji i jej cele strategiczne z podmiotami, do których kieruje swoje działania – mieszkańcami obszaru, potencjalnymi beneficjentami i członkami organizacji. Mają przedstawiać czym Partnerstwo Borów Niemodlińskich się zajmuje, jakie ma zamierzenia i w czym jest lepsze od innych podobnych organizacji. Dlatego też zapisy w nich zawarte odzwierciedlają misję Partnerstwa, sporządzoną wg modelu Ashrigde[1]. Misja ta stanowi deklaratywną wizytówkę, której podporządkowane mają być działania strategiczne – opracowanie planów, wyznaczanie celów, zadań i tworzenie dokumentów regulujących działalność organizacji.

Dokumenty w LGD odnoszą się następujących elementów:

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w statucie organizacji, który określa cele działania, którymi są m.in.
 zagospodarowanie, ochrona i promocja przyrody i kultury Borów Niemodlińskich w celu zwiększenia dochodów mieszkańców w gminach połączonych Borów Niemodlińskich, poprawa jakości miejsca zamieszkania (otoczenia), wzmacnianie relacji między mieszkańcami, podnoszenie ich wiedzy na temat miejsca zamieszkania oraz kompetencji zawodowych i społecznych, współpraca i realizowanie projektów scalających Bory Niemodlińskie i budujących ich markę.

Wartości Partnerstwa: szacunek do wartości przyrodniczych i kulturowych i innych ludzi, partnerstwo,  współpraca,  zaangażowanie, otwartość, rzetelność,  autentyczność,  uczciwość, równość,
znajdują odzwierciedlenie w zapisach dotyczących procesu naboru pracowników i regulaminów biura, regulaminie Rady Decyzyjnej czy regulaminach dotyczących wyboru dostawców i wykonawców zadań.

Określenie, podsumowanie i wprowadzenie zapisów odzwierciedlających powyższe elementy do dokumentów wewnętrznych LGD zwiększa szansę na ich przejrzystość i lepsze zrozumienie przez osoby, które będą miały z nimi styczność. Wykaz dokumentów zawiera tabela poniżej.
 

L.P.

Nazwa dokumentu

Sposób uchwalania i zmiany

 Zawartość

1

Statut

Walne Zebranie Członków, przy obecności co najmniej połowy członków przy zwykłej większości głosów w I terminie lub przy zwykłej większości głosów obecnych w II terminie Walnego Zebrania Członków

Podstawa prawna funkcjonowania, zasady działania, sposób powoływania i odwoływania członków, opis organów i ich kompetencje, informacje o sposobie tworzenia majątku i rozwiązania stowarzyszenia

2

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków

Walne Zebranie Członków, przy obecności co najmniej połowy członków przy zwykłej większości głosów w I terminie lub przy zwykłej większości głosów obecnych w II terminie Walnego Zebrania Członków

Postanowienia ogólne, sposób organizacji i prowadzenia Walnego Zebrania, wytyczne co do przeprowadzenia głosowań, informacje o osobach uprawnionych do głosowania, informacje o sposobie podpisywania dokumentów z Walnych Zebrań

3

Regulamin organizacyjny Zarządu

Zarząd większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu

Postanowienia ogólne, zadania zarządu, organizacja pracy Zarządu

4

Regulamin organizacyjny Rady Decyzyjnej

Zarząd - za wyjątkiem kryteriów lokalnych i ilości członków Rady - te kwestie pozostają w gestii Walnego Zebrania Członków.

Postanowienia ogólne, informacja o sposobie powoływania członków Rady, sposób organizacji posiedzeń Rady, sposób wyboru operacji do dofinansowania, informacja o rozpatrywaniu odwołań, sposób prowadzenia dokumentacji, wzory dokumentów stosowanych w procesie oceny operacji

5

Regulamin organizacyjny biura

Zarząd większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu

Postanowienia ogólne, zadania biura i poszczególnych pracowników, wymagania dla kandydatów na pracowników, schemat organizacyjny, regulamin naboru na wolne stanowiska pracy, instrukcja obiegu dokumentów, jednolity rzeczowy wykaz akt

6

Lokalna Strategia Rozwoju

Zarząd- za wyjątkiem kryteriów lokalnych i ilości członków Rady- te kwestie pozostają
w gestii Walnego Zebrania Członków

Opis obszaru, analiza SWOT, cele, wskaźniki, plan działania służący osiąganiu celów i realizacji wskaźników, budżet, plan komunikacji, powiązany z finansowaniem działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Tab. 3 Wykaz dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD
 


[1] PROMENGO– kurs dla managerów organizacji pozarządowych, praca zaliczeniowa „GPS dla organizacji pozarządowych”,
J. Wójciak, Warszawa 2015

[2] Strategia opracowana w ramach działania 19.1 PROW 2014-2020, Wsparcie przygotowawcze.