×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

4. Opis procesu tworzenia Partnerstwa uwzględniający dotychczasowe doświadczenia grupy

4. Opis procesu tworzenia Partnerstwa uwzględniający dotychczasowe doświadczenia grupy

            Geneza powstania Partnerstwa Borów Niemodlińskich sięga roku 2003, kiedy to 30 czerwca Rada Gminy Prószków podjęła uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego "Zielone Gminy" (IX/69/2003). W skład "Zielonych Gmin" weszły gminy: Niemodlin, Komprachcice, Łambinowice, Tułowice oraz powiat opolski. Kolejnym etapem budowania Partnerstwa było przystąpienie gminy Prószków wraz z samorządami Komprachcic, Łambinowic, Niemodlina, Tułowic i Strzeleczek do pilotażowego programu Leader + w latach 2004-2006. W toku realizacji programu zostało uprawomocnione Partnerstwo Borów Niemodlińskich, które 17 marca 2006 r. zostało zarejestrowane w KRS jako stowarzyszenie. Projekt finansowany był przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”, w ramach działania 2.7 Pilotażowego Programu Leader+ w kwocie 150 000 PLN. 
            W latach 2007-2013 (+2) Partnerstwo Borów Niemodlińskich, jako stowarzyszenie działające na terenie 7 gmin( pod koniec 2006 do Partnerstwa przystąpiła gmina Dąbrowa) podjęło się realizacji programu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym celu Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i w jego wyniku podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR z Samorządem Województwa Opolskiego. Umowa opiewała na kwotę 9 765 483 zł, w ramach których możliwe było dofinansowanie 126 projektów konkursowych dla beneficjentów działań Odnowa i Rozwój Wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, i tzw. małych projektów, 2 projektów współpracy regionalnej z innymi lokalnymi grupami działania oraz działań aktywizacyjnych w ramach odrębnych umów na realizację działań PROW 2007-2013.
            Realizacja konkursów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 7 gmin umożliwiła utworzenie nowych miejsc pracy, doposażenie w nowy sprzęt i urządzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zabezpieczenie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru Borów, rozpowszechnianie wiedzy o lokalnych zasobach i sposobach ich zagospodarowania, poprawę przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie centrów wsi, budowę placów zabaw, integrację mieszkańców w ramach organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wzmocnienie potencjału organizacji społecznych przez organizację szkoleń i spotkań tematycznych.
            Realizacja projektów współpracy przyczyniła się do promocji walorów turystycznych Borów Niemodlińskich oraz umożliwiła czynną ochronę gatunków roślin i zwierząt, co przełożyło się na przystąpienie rolników do programów rolno środowiskowych do roku 2020. Dodatkowo wzmocniła kompetencje pracowników LGD.                    
            W od roku 2013 Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizuje dodatkowo program Działaj Lokalnie dzięki temu, że w ramach konkursu ogłaszanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce uzyskało status Ośrodka Działaj Lokalnie. Pozwala to na coroczne ogłaszanie konkursów na małe granty do 6 tys. zł dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Borach Niemodlińskich. Dotychczas Partnerstwo dofinansowało 26 projektów na łączną kwotę ponad 150 tys. zł.
W okresie 2015-2022 LGD obejmuje już 8 gmin Borów Niemodlińskich (w roku 2015 przystąpiła gmina Biała) i będzie kontynuować wspieranie rozwoju gospodarczego, przestrzennego i społecznego gmin połączonych Borami Niemodlińskimi. Głównym sposobem podejmowania wsparcia jest przystąpienie we współpracy z lokalną społecznością do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju przewidzianej do finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Niewielki stopień wykorzystania w ramach LSR 2008-2014 środków UE na małą i średnią przedsiębiorczość (liczba tworzonych miejsc pracy to niespełna 50% realizacji założonych wskaźników) pokazują, że szczególną uwagę należy poświęcić wzmocnieniu działań służących tworzeniu i utrzymaniu lokalnych miejsc pracy, jak również włączaniu osób reprezentujących sektor gospodarczy w podejmowanie decyzji i tworzenie dokumentów.