×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Aktualności

Prezentujemy broszurę podsumowującą projekt "Derkacz". Znajdziecie w niej Państwo podstawowe informacje o samym projekcie a także tabele z wynikami projektu, wykaz łąk objetych projektem oraz zalecenia użytkowania do każdej łąki. Na końcu broszury zostały zamieszczone zasady prawidłowego koszenia łąk. Zapraszamy do lektury.

PDFBroszura końcowa do projektu -Derkacz-.pdf (5,16MB)

12 grudnia 2014 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie odbyla się konferencja podsumowująca projekt wspólpracy "Derkacz". Wśród przybyłych gości pojawili się zarówno przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszen ale również osoby zainteresowane użytkowaniem łąk. Konferencja składała się z rzech bloków. W pierwszym z nich, Paweł Kisiel z Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody z Wrocławia, koordynator przyrodników w projekcie, zaprezentował wyniki badań i obserwacji przyrodniczych na łąkach. Każdy kompleks łąkowy został omówiony. Kolejną częścią konferencji była krótka prezentacja nt. dopłat rolnośrodowiskowych do łąk w tzw. starym i nowym PROWie. Na koniec uczestnicy mogli obejrzec film "Bory Niemodlińskie. Ludzie i las".

Prezentujemy wstepne wyniki obserwacji przyrodniczych na obszarze 16 łąk objętych projektem "Derkacz".

2- Suchy Ług, Rzymkowice- istnieje potrzeba odtworzenia historii miejsca, systemu melioracji, teren trudny, b. duże zróżnicowanie ornitologiczne (pod wzgl. ilości i gatunków). Mocno zarasta tawułą. Młaki i turzycowisko z wełnianką.
Derkacze-3, + kszyk.
Działania (D): ewentualne poletka eksperymentalne, po 0,2-0,5 ha każde, do 15 poletek. Zadanie na odrębny projekt.
 
3- Kiełcznica- mocno zarastająca, łąka wilgotna, świeża, stwierdzony czerwończyk nieparek (Natura 2000), derkacz (1), łąki z dużym potencjałem przyrodniczym. Cenna entomologicznie. Jeśli nie podejmie się działań zaniknie w ciągu 5 lat.
D: proponowana do prac czynnych- karczowanie + koszenie
 
5- Sowin- b. cenny, zróżnicowany kompleks łąkowy, zmiennowilgotne (na liście Natura 2000), użytkowany ale z wieloma właścicielami, świergotek łąkowy (jedyne stanowisko w BN), derkacz- 5, kszyk-1-2

D: spotkania informacyjne dla rolników z Sowina, włączenie do pakietów pomocowych PROWu- 5
 
6- Goszczowice- bardzo cenne siedliskowo łąki wilgotne z pojedynczymi storczykami, stosunkowo słabe ptasio. Potencjalnie z modraszkiem. Użytkowane.
 
D: spotkania informacyjne z rolnikami nt. późniejszego terminu koszenia.
 
7- Ligota Tułowicka, wokół kopalni- bardzo cenny kompleks łąk, użytkowane, aż 12 par derkaczy, kszyk, płaty łąk ze storczykami, modelowe łąki wilgotne. Ryzyko zmiany łąk na grunty orne.

D: Działania informacyjne, włączenie do pakietów PROWu.
 
 
8- Tułowice (przy linii PKP)- b. cenne łąki, zmiennowilgotne (Natura 2000), kszyk- 2, derkacz- 2, kropiatka (jedyne stanowisko), podkolan biały (jedyne stanowisko), zarastają nawłocią, częściowo zmulczowane bez zebranej biomasy, zalesienia wzdłuż linii kolejowej.
 
D: rozmowa z nadleśnictwem nt. zaprzestania zalesień
 
9- Niemodlin (wokół miasta)- słabe siedliskowo łąki ale cenne trzcinowisko, derkacz- 3, rokitniczka-9 (cenny ptak trzcinowisk). Obszar wymaga odrębnego projektu i szerszych badań. Koszenie regularne conajmniej raz na 5 lat.
 
D: nie do koszenia jednorazowego, wymaga programu szczegółowego, nie mieści się jako łąki ale już jako trzcinowisko
 
10- Grodziec- b. cenna gatunkowo łąka, wilgotna, czerwończyk nieparek (Natura 2000), zarasta tawułą i nawłocią. Włączona do sieci Natura 2000 BN.
 
D: pilne koszenie, bez karczowania, wskazana do dalszych prac czynnych, możliwie szybko, przed wysypaniem się nasion tawuły.
 
12- Ligota Prószkowska + Nowa Kuźnia i Przysiecz- b. cenne przyrodniczo łąki wilgotne i świeże, zróżnicowane, świetnie wykształcone i utrzymane, duża mozaika, derkacz- 24, czajka -2, kszyk.
 
D: spotkania informacyjne promujące pakiet % PROWu- dopłaty do siedlisk, zadbać o ochronę w planach i studium przestrzennym.
 
13- Strzeleczki (miedzy Dobrą a Strzeleczkami)- nieużytkowana, zarastająca łąka wilgotna i świeża, wymaga dalszych prac badawczych, derkacz- 1.
 
D: proponowana alternatywnie do działań czynnych, koszenia i częściowego karczunku, ale o ciężkich warunkach terenowych. Powierzchnia do 3 ha.
 
16- Dzicze Bagno k. Loży- enklawa śródleśna, słaba ptasio, izolowana, bardzo cenna siedliskowo, łąki zmiennowilgotne (Natura 2000), zarastająca tawułą. Łąki włączone do obszaru Natura 2000 BN.
 
D: proponowana alternatywna łąka do działań czynnych, pilne koszenie przed wysypem nasion tawuły, bez karczowania drzew.
 
17- Racławiczki- b. cenny kompleks łąk o dużej mozaice, użytkowane modelowo, derkacz-4+2, potencjalnie kszyk i czajka (za suchy rok), duża ilość kuropatwy, pliszka żółta (jedyne stanowisko)
 
D: promocja jako model zarządzania łąkami, promocja dopłat rolnośrodowiskowych wśród właścicieli
 
18- Tułowice- Pradelna- częściowo łąki zmiennowilgone (Natura 2000), użytkowane, derkacz- 1
 
D: promocja jako model zarządzania łąkami, wzór
 
19- Szydłów- cenne, wilgotne łąki, z elementami torfowiska i turzycowiska, zaskakująco aż 4 pary derkacza, kszyk- 1. Włączone do obszaru Natura 2000 BN.
 
D: propozycja alternatywna do prac czynnych, koszenie wraz z usunięciem samosiewów brzozy na zachodzie przy wyrobisku glinki
 
20- Korfantów-Rączka, nad Ścinawą- najcenniejsze łąki BN, duże powierzchnie łąk zmiennowilgonych (Natura 2000), 3 gat. roślin z Polskiej Czerwonej Księgi- kosaciec syberyjski (łanowo), mieczyk dachówkowaty, goździk pyszny. Stwierdzony czerwończyk nieparek (Natura 2000). Łąki cz. użytkowane.
 
D: Łąki do dalszych prac czynnych, pojedynczy karczunek, koszenie późne. Zadbać o ochronę prawną miejsca, spotkanie z właścicielami.
 
21- Szyryk- enklawa śródleśna, słaba ptasio ale b. cenna siedliskowo łąka wilgotna, modelowo użytkowana, późno koszona, włączona do obszaru Natura 2000 BN
 
D: promocja dobrego przykładu, włączenie do dopłat siedliskowych
 
Poza programem "Derkacz"- Przechód- na północ od wsi- 18 derkaczy.
 
WNIOSKI:
 
Do dalszych prac ochrony czynnej zdecydowano się na 3 łąki:
3- Kiełcznica
10- Grodziec
20- Korfantów
 
Jako czwarta łąka, jedna spośród poniższych:
13- Strzeleczki
19- Szydłów
16- Dzicze Bagno
Decydującym w tym przypadku będzie struktura własności, wyniki dalszych obserwacji przyrodniczych oraz trudność terenowa (koszty).

W toku prac pojawiła się propozycja włączenia pasa łąk do obszaru Natura 2000 BN. Pas ten obejmowałby najcenniejsze łąki wzdłuż Ścinawy Niemodlińskiej od Korfantowa (Rączki), przez Wierzbie, Przechód, Sowin po Ligotę Tułowicką.

Zakończył się pierwszy etap projektu- screening czyli rozpoznanie wszystkich łąk. prace zostały poszerzone i objęto nimi aż 21 łąk. W wyniku rozpoznania przyjęto ostateczną liste 16 łąk do dalszych badań przyrodniczych. Są to (najcenniejsze łąki oznaczono gwiazdkami):
1. Suchy Ług, Rzymkowice, gm. Korfantów ***
2. Kiełcznica, Wierzbie, gm. Łambinowice
3. Łąki przy drodze Sowin-Korfantów, gm. Łambinowice ***
4. Łąki Goszczowic, gm. Tułowice ****
5. Łąki na południe i wschód od Ligoty Tułowickiej, gm. Tułowice ****
6. Pradelna, łąki przy lini kolejowej koło Tułowic ***
7. Łąki wokół Niemodlina
8. Sąkwa, łąki koło Grodźca, gm. Niemodlin
9. Potok Prószkowski, Ligota prószkowska, gm. Prószków ****
10. Łąki między Strzeleczkami a Dobrą, gm. Strzeleczki
11. Dzicze Bagno koło stawu Loża, gm. Tułowice ***
12. Łąki koło Racławiczek, gm. Strzeleczki ***
13. Łąki na zachód od Tułowic pomiedzy stawem Pustelnik a Olszowym, gm. Tułowice
14. Łaki wsi Szydłow, gm. Tułowice
15. Łąki na południowy-zachód od Korfantowa, gm. Korfantów ****
16. Łąki Szyryka, gm. Tułowice ****
 

Pracujemy nad stroną wizerunkową projektu "Derkacz...". Przygotowujemy plakaty, koszulki i ekotorby promujące projekt.

razem plakaty.jpeg

Pierwsze prace terenowe za nami. Połowa z 16 łąk została już wstępnie rozpoznana (od północnego wschodu po północny zachód: od Ligoty Prószkowskiej po Tułowice). W wyniku tych prac 3 łąki zostały już wyeliminowane z dalszego projektu ze względu na zmianę sposobu użytkowania (zaoranie, powstanie stawu, nasadzenia drzew) i niemal zupełną utratę walorów przyrodniczych: łąki na poligonie, łąki w gminie Dąbrowa i łąki koło Ochódz. Z kolei trzy kolejne łąki przedstawiają bardzo cenne walory tj. łąki oborskie, koło Nowej Kuźni, łąki przy cieku Pradelna koło Tułowic i łąki koło stawu Loża- tzw. Dzicze Bagno. W miejscach tych przyrodnicy stwierdzili pierwsze kszyki. Przed nami południe Borów Niemodlińskich i rozpoznanie łąk koło Ligoty Tułowickiej, Goszczowic, Wierzbia, Przechoda, Sowina i Rzymkowic. A później debata nad kierunkiem prowadzenia bardziej szczegółowej inwentaryzacji. wstępnie jako alternatywę do trzech odrzuconych łąk przyrodnicy przyjęli łąki w Szydłowie, wzdłuż linii PKP. Rozpoznano tam bowiem krwiściągi, czyli rośliny żywicielskie dla motyli- modraszków.
 

Członkowie Zarządów Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz Wspólnych Źródeł podpisali umowę przyznania pomocy na projekt "Derkacz". Umowa została podpisana z Samorządem Województwa Opolskiego. Oznacza to, że projekt "Derkacz" uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 168 555,00 zł w ramach osi IV Leader, programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na l. 2007-2013 (+2).

Podpisaliśmy umowę współpracy do projektu "Derkacz..." z partnerskim LGD Wspólne Źródła. Partnerskie LGD obejmuje swoim działaniem gminy: Korfantów i Biała, które z kolei zajmują południowe fragmenty Borów Niemodlińskich. Na terenie Wspólnych Źródeł projekt "Derkacz" obejmie min. łąki na Suchym Ługu (okolice Rzymkowic) oraz łąki nad Ścinawą Niemodlińską w okolicach Rączki i Przechoda.
umowa wspólpracy 1 strona.jpeg

 

 • Zapytanie nr 3/2016- ogłoszenia w prasie (wkładka)

  Logo Leader.jpeg
  Data publikacji: 24-06-2016 10:22

  Publikacja ogłoszeń płatnych w formie wkładki w gazecie regionalnej- 1 strona A4/-m-c, oferty do 8.07.2016 r. 

 • Zaproszenie na XVII Walne Zebranie

  Data publikacji: 08-12-2015 13:48

  Zapraszamy na XVII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  18 grudnia w piątek o godzinie 17.00 (drugi termin godzina 17.15) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10.