×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

O projekcie -Derkacz-

Podmokłe łąki występujące w Borach Niemodlińskich w obniżeniach niewielkich najczęściej cieków i zbiorników wodnych (jak Biała, Ścinawa Niemodlińska, Potok Prószkowski, Wytoka, Kiełcznica, Staw Olszowy, Pustelnik, Loża czy Kamaszka) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie torfowisk niskich lub przejściowych (Złote Bagna, Kwiczalnia), to ogromne bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Wśród tych ostatnich szczególnie coraz mniej licznych ptaków: derkacza, kszyka, czajki oraz motyli z rodziny modraszkowatych. Gatunki te określa się mianem parasolowych.

Siedliska łąkowe, wraz ze stawami i torfowiskami należą do najcenniejszych w całych Borach Niemodlińskich. Wskutek niewłaściwych melioracji zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku oraz w latach 70. ubiegłego stulecia, zaprzestania wypasu bydła i porzucenia koszenia, miejsca te uległy dziś przesuszeniu, torfowiska murszeją i zarastają trzcinowiskami, drzewami i krzewami. Przyrodnicza wartość łąk nie jest też obecnie znana mieszkańcom. Wszystko to sprawia, że podmokłe łąki Borów Niemodlińskich zanikają, a znaczna ich powierzchnia zarosła już zupełnie.

Projekt ochrony parasolowych gatunków ptaków i motyli jest szansą na odtworzenie i zachowanie najcenniejszych wilgotnych łąk Borów Niemodlińskich, w tym także na przywrócenie ich istnienia w świadomości mieszkańców, niegdysiejszych użytkowników tych siedlisk. Projekt realizowany będzie we współpracy z Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody, 2 botanikami, 2 ornitologami, herpetologiem i entomologiem. Zadaniem przyrodników będzie wykonanie przeglądu przyrodniczego (screeningu) 16 łąk wokół Borów Niemodlińskich. Wspólną cechą wszystkich łąk jest ich lokalizacja w dolinach cieków wodnych lub w zagłębieniach podtorofionych. Po zakończeniu screeningu, od maja do sierpnia 2014 r. na wszystkich łąkach zostanie przeprowadzona inwentaryzacja siedliskowa, ornitologiczna (w tym nocna inwentaryzacja derkacza) i entomologiczna. W wyniku prac terenowych wybrane zostaną 4 łąki, które wymagać będą najpilniejszych zabiegów ochronnych. Na tych 4 łąkach wykonane zostaną dodatkowe badania ornitologiczne metodą transektową oraz wykonane zostaną plany działań ochronnych. Prace na tym etapie będą polegały na uzyskaniu zgody właścicieli na przeprowadzenie na ich łąkach zabiegów czynnej ochrony przyrody. Po uzyskaniu zgody (do końca sierpnia 2014 r.), podpisana zostanie umowa na wykonanie prac rekultywacyjnych łąk śródleśnych tj. karczunku samosiewów drzew i krzewów oraz na jednorazowe wykoszenie łąk, przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków (wrzesień-październik 2014 r.). Całość projektu zwieńczy spotkanie podsumowujące projekt oraz broszura edukacyjna.

Zapraszamy do współpracy.