×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Analiza przyrodnicza Borów Niemodlińskich

przedsięwzięcie 5.jpeg
Analiza realizuje Przedsięwzięcie 5 Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich- "Krajobrazy"


 

Analiza przyrodnicza Borów NiemodlińskichAnaliza przyrodnicza wykonana w 2008 roku na zlecenie Partnerstwa Borów Niemodlińskich przez dr Krzysztofa Badorę miała określic spójność przyrodniczą oraz wyróżniki obszaru 7 gmin Borów Niemodlińskich. Analiza posłużyła do opracowania późniejszej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

 

REGIONALNE WYRÓŻNIKI PRZYRODNICZE GMIN LEŻĄCYCH NA TERENIE LGD BORY NIEMODLIŃSKIE
Regionalnymi wyróżnikami przyrodniczymi gmin partnerstwa Bory Niemodlińskie są:
1. Wielkopowierzchniowy kompleks leśny Borów Niemodlińskich (K) wskazywany jako pozostałość dawnej Puszczy Śląskiej, a także jako największy nizinny kompleks leśny lewostronnego dorzecza Odry na Dolnym Śląsku.
2. Projektowany obszar Natura 2000 SOO Bory Niemodlińskie (M) obejmujący znaczną część zachodniej części Borów Niemodlińskich z licznymi siedliskami przyrodniczymi, a także gatunkami chronionymi w UE. Najcenniejsze obszary projektowanej ostoi obejmują kompleksy siedlisk wodno-błotnych, w szczególności stawy, torfowiska, podmokłe łąki, szuwary, turzycowiska, olsy, łęgi i grądy.
3. Obszar Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie (M) obejmujący skrajny północny obszar z licznymi gatunkami ptaków chronionych w UE. W granicach partnerstwa najcenniejszy jest niewielki kompleks leśny w dolinie Odry koło Ostrowa Narockiego.
4. Kompleksy Stawów Niemodlińskich i Tułowickich (K) z leśnym otoczeniem – typowane na ostoje ptactwa wodno błotnego o znaczeniu krajowym, a także mające predyspozycje do utworzenia parku krajobrazowe.
5. Dolina Nysy Kłodzkiej (K) – krajowy korytarz ekologiczny w koncepcji ECONET-PL.
6. Stare wychodnie wulkanów będące koło Graczy i Tułowic (K) – jedne z ważniejszych wystąpień trzeciorzędowych wulkanów na Śląsku.
7.Wystąpienia szczaw termalnych rezerwatów Grabinie (K) – najcenniejsze wystąpienia zmineralizowanych i podgrzanych wód podziemnych w granicach województwa opolskiego. Może stanowić podstawę rozwoju ośrodka uzdrowiskowego i wytwórni wód mineralnych.
8. Wystąpienia węgla brunatnego w Mechnicach (R) – jedno z ciekawszych wystąpień węgla brunatnego w regionie. Wymaga szczegółowego zinwentaryzowania i ewentualnego odtworzenia odsłonięć.
9. Koncentracje rezerwatów przyrody – na obszarze zlokalizowanych jest kilkanaście istniejących i projektowanych rezerwatów przyrody.

Pełne opracowanie dostępne jest w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin.