×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Gmina Niemodlin

herb-Niemodlin.jpeg
Gmina Niemodlin
 


► Powierzchnia gminy:
bez miasta Niemodlin 170,11 km2, z miastem 182,79 km2  

► Liczba mieszkańców:
13 747

► Liczba sołectw:
27 sołectw: Brzęczkowice, Gościejowice, Gościejowice Małe, Góra, Mała Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Grodziec Drugi, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowiczki, Magnuszowice, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Szydłowiec, Sosnówka, Tarnica, Tłustoręby i Wydrowice. Miasto Niemodlin.

► Położonie gminy: 
Gmina Niemodlin położona jest w centralnej części województwa opolskiego. Od strony północnej graniczy z gminą Lewin Brzeski, od zachodu z gminami: Grodków i Skoroszyce, od południa z gminami: Łambinowice i Tułowice oraz od wschodu z gminą Dąbrowa.
Gmina Niemodlin leży w bezpośrednim zasięgu głównej trasy drogowej jaką jest autostrada A4 przebiegająca przez północną część gminy w kierunku wschód – zachód oraz w zasięgu drogi krajowej nr 46 relacji Nysa – Karczów.
Odległość od Opola – 20 km.
Siedziba Gminy znajduje się w mieście Niemodin.

► Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
Liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych (wg ewidencji działalności gospodarczej) na terenie gminy - 750
Gmina Niemodlin jest gminą rolniczo – przemysłową. W rolnictwie dominują rodzinne – indywidualne gospodarstwa gospodarujące na niewielkich areałach od 1 do kilkudziesięciu hektarów. Kilka gospodarstw indywidualnych posiada powierzchnię ponad 100 ha w tym jedno działające w Piotrowej blisko 600 ha.
Gmina posiada długoletnie tradycje w dziedzinie górnictwa odkrywkowego – produkcji surowców drogowych.

► Infrastruktura techniczna:
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Niemodlin jest dobrze rozwinięty. Na terenie gminy istnieje 5 niezależnych stacji uzdatniania wody. (Niemodlin, Gracze, Michałówek, Grabin i Roszkowice) eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie. Stacje te posiadają 12 czynnych ujęć wody, które zaopatrują 29 miejscowości gminy. Długość sieci wodociągów wynosi 116,7 km. Aktualnie na terenie Gminy Niemodlin eksploatowane są 2 systemy zbiorowego odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków: w Niemodlinie i w Graczach. W obu systemach oczyszczanie ścieków bazuje na oczyszczalni typu "BIOBLOK". Łączna długość sieci kanalizacji w gminie wynosi 8,1 km (w tym Niemodlin 5,8 i Gracze 2,3 km). Miasto Niemodlin skanalizowane jest ok. 30 % w stosunku do obszaru i ok. 60% w stosunku do ilości mieszkańców. Również w miejscowość Gracze skanalizowana jest w ok. 30 % w stosunku do obszaru i ok. 60 % w stosunku do liczby mieszkańców (tj. głównie osiedla mieszkaniowe XX - lecia i XXX - lecia). W pozostałych miejscowościach gminy brak jest systemów zbiorowego odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków.
W 2004r. oddana została do użytkowania nowo zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Gościejowicach Małych z docelową przepustowością 3.500 m/d.

► Walory przyrodniczo-turystyczne: 
Cechą charakterystyczną struktury przestrzennej gminy jest znaczny udział lasów wynoszący ok. 28% ogólnej powierzchni gminy. Lasy i grunty leśne stanowią 5091 ha, a powierzchnia gruntów zadrzewionych stanowi 63 ha. Największy udział siedliskowy w lasach należących do Nadleśnictwa Tułowice i Nadleśnictwa Opole stanowi Bór mieszany i Bór mieszany świeży, w skład których wchodzą gatunki drzew o udziale procentowym: 80% sosna zwyczajna, 10% świerk i buk oraz brzoza, dąb i olcha.
Osnowę przyrodniczą gminy Niemodlin tworzą następujące elementy objęte ochroną prawną:
1. Obszar chronionego krajobrazu “Bory Niemodlińskie”, który obejmuje położony na Równinie Niemodlińskiej kompleks leśny z licznymi stawami. Na terenie gminy położona jest tylko jego zachodnia część.
2. Użytek ekologiczny “Dzicze Bagno”. Jego powierzchnia wynosi 2,57 ha. Przedmiotem ochrony są tu środowiska bytowania i żerowania ptactwa wodnego oraz ciekawa roślinność wilgociolubna. Istotna jest również funkcja retencyjna znajdującego się tam zbiornika wodnego.
3. Użytek ekologiczny “Żurawie Bagno”. Jego powierzchnia wynosi 5,06 ha. Przedmiotem ochrony jest tu interesujący zespół roślinny oraz stanowiska stałego bytowania żurawia.
4. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Lipno”. Jest to pierwszy obiekt indywidualnej ochrony przyrody w województwie opolskim (poza pomnikami przyrody) utworzony przez samorząd gminny. Powierzchnia zespołu wynosi 189,53 ha. Celem ochrony jest tu zachowanie oraz udostępnienie dla celów turystyczno-wypoczynkowych i poznawczych obszaru ekosystemów leśnych i stawowych oraz dawnego zwierzyńca i parku krajobrazowego, ze szczególnie cennym ogrodem dendrologicznym o powierzchni 4,75 ha.
5. Pomniki przyrody - tą formą ochrony na terenie gminy Niemodlin objęto ochroną 9 obiektów:
Niemodlin i jego okolice posiadają walory turystyczno krajoznawcze. Miasto posiadające ponad 700 letnie tradycje wyróżnia się spośród podobnych mu grodów oryginalnym kształtem zabudowy, przypominającym wydłużone wrzeciono, którego granicznymi punktami są dwie zabytkowe budowle - od wschodu zespół zamkowy, a od zachodu gotycko – zabytkowy kościół parafialny.
Zachowały się fragmenty średniowiecznych murów obronnych z XV w. oraz XVII – wieczny arsenał. Niewątpliwą atrakcję turystyczną miasta stanowi zespół zamkowy. Z centrum miasta w kierunku miejscowości Lipno biegnie szlak turystyczny, przy którym znajduje się położony na skraju parku basen kąpielowy wybudowany przed II Wojną Światową. W Lipnie znajduje się ogród dendrologiczny założony przez byłych właścicieli niemodlińskiego zamku – rodzinę Praschmów, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów.
W niemodliński pejzaż wkomponowana jest sieć stawów rybnych połączonych kanałami, zastawami i groblami.
Gmina Niemodlin posiada warunki do rozwoju sezonowej turystyki. Jednak w parze z walorami krajobrazowymi nie idzie odpowiedni stan bazy turystycznej. Niemodlin dysponuje bowiem tylko jednym motelem na ok. 50 miejsc noclegowych.