×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Saga Ludzi lasu- konkurs na legendy z Borów Niemodlińskich

Konkurs "Saga ludzi lasu"- legendy z Borów Niemodlińskich

I. Organizator konkursu
- Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin, tel./fax. 77 4606 351, www.boryniemodlinskie.pl, niemodlinskie@op.pl

II. Udział w konkursie
1. Konkurs będzie przeprowadzany wśród uczniów klas VI Szkół Podstawowych, klas I-III Gimnazjów oraz klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu gmin: Dąbrowa, Niemodlin, Łambinowice, Komprachcice, Strzeleczki, Tułowice, Prószków, Korfantów, Biała
2. Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 prace literackie lub literacko – plastyczne, wykonane samodzielnie, nie nagradzane w innych konkursach. Każda praca będzie traktowana jako oddzielne zgłoszenie.

III. Cele konkursu:
a. zgromadzenie legend z terenu Borów Niemodlińskich,
b. upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii, zabytkach, miejscach pamięci, osobach, przyrodzie,
c. rozwijanie umiejętności gromadzenia, selekcjonowania, prezentowania gawęd, przekazów, legend,
d. aktywizacja młodzieży w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego i budowania więzi lokalnych,
e. doskonalenie mowy ojczystej i warsztatu plastycznego,
f. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez możliwości indywidualnej wypowiedzi artystycznej związanej z małą ojczyzną, miejscem zamieszkania,
g. popularyzowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Borów Niemodlińskich poprzez wydanie publikacji „Saga Ludzi Lasu”

IV. Tematyka prac konkursowych
1. Praca konkursowa powinna być związana tematycznie z terenem Borów Niemodlińskich.
2. Treścią opowiadania powinna być legenda spisana w oparciu o wspomnienia lub opowiadania funkcjonujące w danej okolicy.
3. Tematy legend i podań:
a. wydarzenia historyczne,
b. postaci historyczne,
c. demony (diabły, duchy, topielce),
d. historie związane z karczmami, kuźniami, młynami,
e. pochodzenie nazw miejsc (wsi, przysiółków, rzek, pól, łąk),
f. zamki, grody, ruiny,
g. historie związane z budową kościołów, stawianiem kapliczek,
h. choroby, zarazy, klęski głodu, powodzie, pożary,
i. wody, rzeki, strumienie,
j. drzewa, kamienie, góry, wzniesienia,
k. inne.

V. Forma prac konkursowych
1. Praca konkursowa powinna składać się z części literackiej lub literacko-plastycznej:
a. część literacką, opatrzoną tytułem, stanowi wydruk legendy na papierze formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5,
b. część plastyczną stanowi rysunek dotyczący opisywanej legendy, formatu A4-A3, wykonany wyłącznie techniką malarstwa lub rysunku. Część plastyczna nie jest obowiązkowa!
Każda część powinna zawierać na odwrocie dane: tytuł legendy, imię i nazwisko autora, wiek autora, szkoła)
2. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz wersję elektroniczną legendy (zapisaną na dyskietce, płycie CD lub przesłaną na adres e-mail:  ).

VI. Ocena prac konkursowych
1. Oceny złożonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac kierując się kryteriami:
a. zgodność z tematem konkursu,
b. powiązanie opisu legendy z rysunkiem,
c. w części literackiej styl opisu legendy, wartość dokumentacyjną, źródło pochodzenia legendy,
d. w części plastycznej: pomysłowość, przedstawienia legendy na obrazku, staranność wykonania.

VII. Nagrody
1. Przewiduje się przyznanie trzech nagród głównych rzeczowych na kwotę:
    I miejsce: 500,00 zł
    II miejsce: 300,00 zł
    III miejsce: 200,00 zł
oraz 3 wyróżnienia rzeczowe po 100,00 zł każde.

2. Najlepiej przygotowane legendy i podania zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym „Saga Ludzi Lasu”.

VIII. Terminarz konkursu:
- do 15 czerwiec 2012 r. – termin nadsyłania prac konkursowych (osobiście lub pocztą tradycyjną- decyduje data wpływu pracy do siedziby organizatora konkursu)
- do 5 września 2012 r. – ogłoszenie wyników konkursu
- 21 września 2012 r.- wręczenie nagród konkursowych

IX. Dane adresowe Organizatora:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
49-100 Niemodlin
tel./fax. 77 4606 351
www.boryniemodlinskie.pl
niemodlinskie@op.pl

Regulamin i formularz zgłoszeniowy:
> PDFRegulamin legendy.pdf (196,93KB)
>
PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (213,07KB)