×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Co będziemy robić?

Przedstawiamy raport podsumowujący konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Borów Niemodlińskich do roku 2027 (5/06/2023):
PDFRaport z realizacji Planu włączenia społeczności w tworzenie LSR.pdf (398,34KB)


Rozpoczynamy przygotowania do opracowania trzeciej już Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich tj. gmin; Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice. Wcześniejsze strategie na lata 2007-2013 i 2014-2020(+2) to ponad 200 zrealizowanych projektów z dofinansowaniem ponad 21,5 mln zł.  
Tym razem będziemy pracować nad dokumentem na lata 2023-2027, a podstawą jego tworzenia jest Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zgodnie z założeniami dokumentu, na projekty realizowane w Borach Niemodlińskich będziemy mogli pozyskać 2,7 mln euro na nabory z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich do roku 2027.
Aby dofinansowanie uzyskać musimy opracować Strategię i złożyć ją do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego pod koniec 2022 r. Zapraszamy do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich na lata 2023-2027.


Przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich do roku 2027 (+2) odbywać się będzie przy zastosowaniu następujących mechanizmów:

  1. Funkcjonowanie biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
    W czasie funkcjonowania biura odbywać się będzie bieżąca koordynacja prac nad tworzeniem nowej LSR oraz udzielane będzie wsparcie informacyjne w zakresie programu Leader w nowym okresie programowania.
  2. Organizacja cyklu 8 spotkań, po jednym spotkaniu na każdą gminę obszaru tworzącego LGD PBN.
    Spotkania odbywać się będą w godzinach popołudniowych. Zaplanowano, że spotkania będą miały miejsce we wtorki i czwartki od lipca do sierpnia od godziny 17:00. Istotą spotkania będzie przeprowadzenie warsztatów w zakresie analizy SWOT obszaru BN, tj. określenie i weryfikacja mocnych i słabych stron obszaru, jego szans i zagrożeń oraz próba określenia celów strategicznych dla obszaru interwencji. Przewiduje się, że spotkania odbywać się będą w miejscowościach gminnych.
  3. Prowadzenie strony internetowej.
    Przewidujemy rozbudowę istniejącej strony internetowej PBN tj. www.boryniemodlinskie.pl. przez dodanie zakładki dedykowanej opracowaniu nowej strategii rozwoju. W zakładce zamieszczony zostanie harmonogram spotkań w każdej gminie, a ponadto materiały będące wynikiem analizy SWOT oraz aktualności z prac nad nową LSR. Zakładka będzie pełniła też funkcję narzędzia konsultacyjnego. Dodatkowo planujemy wykorzystać szereg narzędzi do ankietowania mieszkańców: ankiety papierowe i internetowe. W razie potrzeby przewidujemy możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych w formule on-line.

Początek prac nad nową strategią rozpoczniemy od akcji informacyjnej: informacje zapraszające mieszkańców do włączenia się w proces opracowania LSR będziemy zamieszczać na wspomnianej stronie internetowej, na stronach internetowych partnerskich gmin, na profilach społecznościowych (Facebook i Tik Tok), w prasie lokalnej oraz w radio.

Roześlemy również indywidualne zaproszenia na spotkania do stowarzyszeń, przedstawicieli biznesu, nadleśnictw, młodzieżowych rad gmin, uniwersytetów trzeciego wieku - zaproszenia drogą poczty elektronicznej. Następnie uczestników spotkań i ankiet będziemy angażować w proces weryfikacji zapisów analizy SWOT obszaru i propozycji działań rozwojowych uwzględniających m.in. innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne i podejście partnerskie do realizacji projektów.

Równolegle prowadzić będziemy prace związane ze zbieraniem danych statystycznych niezbędnych do opracowania LSR.

Przygotowaną wersję roboczą dokumentu prześlemy do konsultacji do wszystkich członków Partnerstwa oraz do osób uczestniczących w spotkaniach w celu zebrania ostatecznych uwag. Ostateczny kształt dokumentu zostanie nadany po zebraniu uwag od mieszkańców obszaru, po konsultacjach ze specjalistami w zakresie zastosowanej metodologii i korekcie językowej. Spis treści i zawartość dokumentu będzie zgodna z wymaganiami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowanymi w Regulaminie Konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Planujemy powołać zespół roboczy do prac nad strategią - jego wybór bedzie odbywał się po publicznym zaproszeniu do zgłaszania kandydatów.

Zespół roboczy będzie odpowiedzialny za bieżące prace nad dokumentem i jego zgodność z Regulaminem Konkursu na wybór strategii.
Przygotowana LSR będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PDFPlan włączenia społeczności w opracowanie LSR wraz z opisem procesu przygotowania LSR.pdf (335,80KB)
 


Nowe loga 2014-2020 kolor bez podpisu.jpeg

Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizuje operację polegającą na opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Opracowanie LSR jest finansowane ze środków działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( II nabór wniosków).

Opracowanie LSR ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.