×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nowe kryteria oceny przyjęte

Walne Zebranie Członków PBN przyjęło zmiany w kryteriach oceny wniosków. Czekamy na akceptację Samorządu Województwa.

PDFKryteria oceny - listopad 2021.pdf (263,32KB)

Zmiany obejmują:

1. W celu szczegółowym 1.1. Las możliwości- Zwiększenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby:

a) dodanie kryterium Kompletność wniosku
wprowadzenie dodatkowego kryterium ma umożliwić wybór operacji z pełną gotowością do realizacji, co jest kluczowe przy ostatnich naborach wniosków, gdzie premiowane będą wnioski z tytułami prawnymi do nieruchomości, z pozwoleniami i zezwoleniami instytucji zewnętrznych, czy nawet z prostymi, a wymaganymi dokumentami jak statuty, czy dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy, doświadczenia i zasobów niezbędnych do realizacji projektów. Dołączenie wymaganych załączników do wniosku o przyznanie pomocy daje większą gwarancję poprawnej realizacji i rozliczenia projektu ze względu na skrupulatność wnioskodawcy wykazaną już na etapie składania wniosku o przyznania pomocy.

b) w kryterium Innowacja: wprowadzenie podziału kryterium na innowacyjność na obszarze gminy Wnioskodawcy (2 pkt) lub na obszarze całego LGD (5 pkt.).
Zmiana wynika z uwag Rady Decyzyjnej oraz z częstych protestów właśnie w zakresie tego kryterium we wcześniejszym brzmieniu.

c) w kryterium Promocja: zmiana zapisu o przyznawaniu punktów za informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich na zapis przyznający punkty za informowanie o Partnerstwie Borów Niemodlińskich.
Doprecyzowanie zapisu ma wyeliminować pomyłki Wnioskodawców i wpisywanie do kosztów kwalifikowanych, np. tablic obowiązkowych wynikających z Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

d) w kryterium Wpływ na środowisko: zmiana polega na rozbiciu punktacji w zależności od typu projektu i rodzaju rozwiązań poprawiających jakość środowiska.
W dotychczasowym brzmieniu kryterium Rada Decyzyjna była zobowiązania przyznawać taką samą liczbę punktów za działania edukacyjne jak i za infrastrukturalne. Dodatkowo ocena w tym kryterium często była przedmiotem protestów. Wprowadzenie zmiany pozwoli przyznawać liczbę punktów adekwatną do zastosowanych przez wnioskodawców rozwiązań.

e) w kryterium Miejsca pracy: zmniejszono wagę kryterium ze względu na zmiany wprowadzone w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR w wyniku pandemii COVID 19 w zakresie obowiązku utrzymania minimum 1 miejsca pracy.
Pozostawienie kryterium w dotychczasowym brzmieniu miałoby zastosowanie jedynie na etapie wyboru operacji, natomiast na etapie realizacji i rozliczenia od wnioskodawcy wymagane byłoby tylko jedno miejsce pracy, bez względu na punktację zapisaną w uchwale o wybraniu do dofinansowania.

f) w kryterium Zasoby: doprecyzowanie zapisu poprzez dookreślenie, że zasoby przyrodnicze to również te rolne.
Ma to znaczenie przy operacjach z zakresu przedsiębiorczości, gdzie wnioskodawcy wykazują wykorzystanie do produkcji/usług lokalnych produktów i płodów rolnych od lokalnych rolników.

Pozostałe kryteria bez zmian.


2. W celu szczegółowym 1.2. Las atrakcji- Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych:

a) dodanie kryterium Kompletność wniosku: jak wyżej.

b) w kryterium Innowacja: jak wyżej.

c) w kryterium Promocja: jak wyżej.

d) w kryterium Wpływ na środowisko: jak wyżej.

Pozostałe kryteria bez zmian.


3. W celu szczegółowym 1.3. Las aktywności - Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców:

a) dodanie kryterium Kompletność wniosku: jak wyżej.

b) w kryterium Innowacja: jak wyżej.

c) w kryterium Promocja: jak wyżej. Dodatkowo ujednolicono maksymalną liczbę punktów w tym kryterium z pozostałymi celami (łącznie 2 punkty).

d) w kryterium Wpływ na środowisko: jak wyżej.

e) dodanie kryterium Typ projektu: podobnie jak w zakresie Przedsięwzięć 4 i 5 LSR wprowadzono punkty związane z rodzajem przewidywanych do realizacji zadań.

f) usunięcie kryterium Grupy defaworyzowane: dotychczasowa ocena wniosków z tym kryterium pokazała, że można było otrzymać punktację za samą deklarację zaangażowania grupy w realizację projektu, przy czym wnioskodawcy zazwyczaj wpisywali, że ich projekt – bez względu na rodzaj - jest skierowany do wszystkich grup defaworyzowanych.
Kryterium w tym brzmieniu również powodowało rozbieżności interpretacyjne między Radą Decyzyjną, a wnioskodawcami, co przekładało się na liczbę protestów od oceny. Jednocześnie w tym celu szczegółowym jest kryterium Konsultacje/Partycypacja, gdzie aby otrzymać punkty należy wykazać się dokumentami potwierdzającymi uczestnictwo konkretnej grupy osób przy tworzeniu projektu. Wobec powyższego Walne Zebranie Członków zdecydowało o usunięciu kryterium Grupy defaworyzowane, a pozostawieniu kryterium Konsultacje.

Pozostałe kryteria bez zmian.


Kryteria podlegają teraz akceptacji przez Samorząd Województwa Opolskiego. Po zaakceptowaniu będą obowiązujące w najbliższych wiosennych naborach 2022 r.