×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na XXVI Walne Zebranie

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na XXVI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w środę 17 listopada 2021 o godzinie 17.00 (drugi termin 17:15) w Tułowicach w Sali Widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury, ul. Porcelanowa 6.


Porządek zebrania:

  1. Przywitanie.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
  3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.
  4. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej – 1 osoba:

        5. Aktualizacja Listy kryteriów oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:

        6. Wolne wnioski, zapytania, dyskusja (m.in. przekazanie informacji dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju).
        7. Zakończenie zebrania.


Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków stowarzyszenia (osoba reprezentująca dany podmiot, bądź posiadająca stosowne pełnomocnictwo).
Kandydatem do komisji rewizyjnej może być wyłącznie osoba reprezentująca dany podmiot na liście członków stowarzyszenia.

Zapisy statutu mówią:

§ 20.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i jednego członka wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub zwierzchnictwa.

UWAGA: prosimy o potwierdzenie obecności do poniedziałku 15 listopada, tel. 77 4606 351, niemodlinskie@op.pl


Załączniki:
- projekt aktualizacji kryteriów oceny
DOCXzał 11a kryteria listopad 2021.docx (30,74KB)
- wzór upoważnienia na zebranie
DOCWzór upoważnienia.doc (25,50KB)
- program Zebrania
DOCXzaproszenie- program.docx (46,90KB)