×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ogłaszamy konkurs na logo i nazwę

 

Regulamin konkursu na nazwę własną i logo
"Szlaku rowerowego wokół Borów Niemodlińskich"


I. Ogólne zasady konkursu.

 1. Organizatorem konkursu jest Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin, www.boryniemodlinskie.pl.
 2. Konkurs obejmuje dwie części łącznie:

a) wymyślenie nazwy własnej dla Szlaku rowerowego wokół Borów Niemodlińskich. Nowa nazwa będzie używana wraz z nazwą „Szlak rowerowy wokół Borów Niemodlińskich”, ale będzie także mogła funkcjonować samodzielnie, przy czym:

- nazwa nie powinna przypominać innych marek krajowych i światowych,
- nazwa nie powinna być zbyt długa – preferowane do 10 znaków,
- nazwa powinna nawiązywać do rekreacji rowerowej w Borach Niemodlińskich, być charakterystyczna dla tego kompleksu leśnego,

b) opracowanie logo do nazwy szlaku, do wykorzystania m.in. w stopce znaków szlaku rowerowego, zgodnych z normami PTTK, do materiałów promocyjnych i informacyjnych, w tym tablic na szlaku. Projekt logo należy składać w komplecie składającym się z następujących elementów:

- kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A4,
- zapis na płycie CD, zapisany w formatach: TIFF, BMP o rozdzielczości min. 600 dpi oraz w formacie wektorowym: CDR, z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania;
- pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu logo bez utraty, jakości.

3. Nadesłane i złożone prace konkursowe składające się z obu wymienionych w pkt. 1 części nie podlegają zwrotowi.


II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik konkursu dostarcza osobiście lub pocztą na adres Organizatora tj. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin, w kopercie lub teczce z dopiskiem: Konkurs na nazwę i logo szlaku rowerowego następujące dokumenty:
  - formularz zgłoszeniowy – załącznik do niniejszego Regulaminu.
  - dokumenty opisane w pkt. I.1.
 3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową, która składa się ze wszystkich członków Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
 4. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw do otrzymania nagrody.

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda.

 1. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszej, zdaniem Komisji konkursowej, nazwy i logo.
 2. Jeżeli zostaną zgłoszone identyczne nazwy/loga, Komisja bierze pod uwagę nazwę, która wcześniej została dostarczona Organizatorowi.
 3. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków Komisji konkursowej.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora – www.boryniemodlinskie.pl i na profilu społecznościowym.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy żadna z nazw lub logo nie uzyska większości głosów. Wówczas możliwe będzie ogłoszenie ponownej edycji konkursu.
 6. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł brutto.
 7. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagroda zostanie pomniejszona o należny podatek dochodowy, który zwycięzca jest zobowiązany zapłacić.
 8. Zwycięzca zostanie poinformowany o wyniku konkursu drogą e-mailową lub telefonicznie w ciągu 1 dnia od ogłoszenia wyników.
 9. Zwycięzca wskaże konto bankowe, do przekazania nagrody pieniężnej w terminie nie przekraczającym 15 grudnia 2021 r.
 10. Terminy konkursowe:

a. składanie propozycji nazw i logo – do 15 listopada 2021 r. (w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do Organizatora).
b. ogłoszenie wyników – 17 listopada 2021.


IV. Prawa autorskie.

 1. Laureat konkursu zawiera z Organizatorem umowę o przeniesienie praw do nazwy i logo (tj. przenosi na Organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy i logo, w tym autorskie prawa majątkowe).
 2. Po podpisaniu umowy uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do organizatora, bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy i logo.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Prawa i obowiązki organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w tym regulaminie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych odnośnych aktów prawnych.

https://drive.google.com/file/d/1I1dLRKno_iFwt4YpQ7ekREJ8WYGi6A6S/view?usp=sharing