×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje zmian w LSR

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich zaprasza do udziału w konsultacjach zmian  Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023.

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację LSR w związku z przedłużeniem bieżącego okresu programowania/budżetowania PROW 2014-2020 o dwa lata m.in. na skutek pandemii COVID 19, Zarząd Partnerstwa zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wprowadzenia do budżetu LSR gmin Borów Niemodlińskich:


Wprowadzanie zmian przebiegać będzie według następującego harmonogramu:


Proponowane zmiany w LSR obejmują :

  1. W części dotyczącej budżetu/ wprowadzenia dodatkowych środków

a) dodanie w celu szczegółowym „I.1. Byt – las możliwości. Zwiększenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców, wykorzystującej lokalne zasoby” dodatkowych wskaźników i środków:

- w Przedsięwzięciu 1. Przedsiębiorczość: zwiększenie wskaźnika produktu P1 liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa o 6 oraz budżetu o 120 000 euro (możliwość realizacji 6 dodatkowych projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej),

- w Przedsięwzięciu 2. Pokolenia: zwiększenie wskaźnika produktu P1 liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa o 2 oraz budżetu o 40 000 euro (możliwość realizacji 2 dodatkowych projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej),

- w Przedsięwzięciu 3. Turystyka: zwiększenie wskaźnika produktu P1 liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa o 3 oraz budżetu o 60 000 euro (możliwość realizacji 3 dodatkowych projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej),

- weryfikacji kodów PKD możliwych do realizacji w Przedsięwzięciach 1-3 na podstawie otrzymanych zgłoszeń uzasadniających powiązanie kodu PKD z zakresem przedsięwzięcia.

- zwiększenie kwoty Premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 60 000 na 80 000 zł.

b) dodanie w celu szczegółowym I.2 .Tożsamość - Las atrakcji- Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych dodatkowych wskaźników i środków:

- w Przedsięwzięciu 4. Przestrzeń kultur: zwiększenie wskaźnika produktu P8 liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji strategii o 4 oraz budżetu o 251 000 euro w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej ( w tym projektu kluczowego - Budowa Centrum Informacji o Borach Niemodlińskich).

c) dodanie w celu szczegółowym „I.3. Jakość życia- las aktywności. Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców” dodatkowych wskaźników i środków:

- w Przedsięwzięciu 6. Więzi: zwiększenie wskaźnika produktu P14 liczba operacji polegających na budowaniu i wzmacnianiu więzi między mieszkańcami o 3 oraz budżetu o 130 000 euro (możliwość realizacji 4 dodatkowych projektów w zakresie rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej).

- w Przedsięwzięciu 7. Aktywność, w zakresie funkcjonowania Partnerstwa Borów Niemodlińskich zwiększenie budżetu na koszty bieżące o kwotę 72 120 euro i dopisanie dodatkowych wskaźników związanych z aktywizacją mieszkańców w Planie komunikacji.

Szczegóły proponowanego zwiększenia budżetu LSR z dodatkowych środków znajdują się w tabeli na końcu dokumentu w załączniku.

2. W części dotyczącej zakresu przedsięwzięć (tematyki możliwych do realizacji projektów) oraz systemu wdrażania LSR ( projekty w ramach naborów, projekty grantowe, projekty własne LGD, limity dotyczące wartości całkowitej projektów itp.)

a) w Przedsięwzięciu 4 LSR Przestrzeń kultur: zwiększenia limitu środków na realizację projektu współpracy do wysokości nieprzekraczającej 10% budżetu LSR (przy obecnych 2%),

b) wyłączenia działania związanego z funkcjonowaniem LGD (19.4) i projektami współpracy (19.3) z Planu działania stanowiącego załącznik nr 3 do LSR i pozostawienia w dokumencie wyłącznie działań związanych z wdrażaniem LSR w poddziałaniu 19.2 .

3. W części dotyczącej funkcjonowania LGD (koszty bieżące i aktywizacja)

a) zmiana zapisów załącznika nr 5 do LSR Plan komunikacji poprzez:
    - usunięcie wydania ulotek skierowanych do grup defaworyzowanych w 2021 r.
    - wydłużenie działań informacyjnych i doradczych do roku 2023 r.


Proponowane zmiany w LSR są odpowiedzią na możliwość pozyskania dodatkowych środków. Do wprowadzenia do budżetu LSR dodatkową pulę łączną 673 120 euro.

Zmiany nie spowodują naruszenia § 10 umowy ramowej ponieważ nie wpływają na:
- zmianę celów ogólnych LSR,
- zmianę obszaru objętego LSR
- niedotrzymania zobowiązań określonych w umowie
- zmniejszenia liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczególnych kryteriach oceny LSR.


Po akceptacji przez Samorząd Województwa Opolskiego zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz przedstawione na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Zakres i sposób włączenia w aktualizację społeczności lokalnej:
- przekazywanie informacji o aktualizacji w ramach kontaktów bezpośrednich, na stronie internetowej, na profilu społecznościowym,
- przyjmowanie uwag do proponowanych zmian na udostępnionym formularzu (bezpośrednio
w biurze, pocztą tradycyjna i elektroniczną),
- podanie do publicznej wiadomości zestawienia zgłoszonych uwag,
- podanie do publicznej wiadomości LSR po aktualizacji i podpisanym aneksie.


Metoda aktualizacji LSR:

- przewiduje się metodę partnerską: łączenie pracy zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie LSR (pracownicy, organy, eksperci) oraz uczestnictwo społeczne instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców.


Zgłaszanie uwag do proponowanych zmian oraz do treści Lokalnej Strategii Rozwoju odbywa się przez wypełnienie załączonego formularza konsultacji i przesłanie go drogą elektroniczną na maila : lub pocztą na adres Partnerstwa : Rynek 52, 49-100 Niemodlin, do 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

 

Aktualna wersja LSR, do której będą wprowadzane zmiany znajduje się na stronie http://boryniemodlinskie.pl/830/558/umowa-ramowa.html

ZAŁĄCZNIKI:

DOCXFormularz uwag - 2021.docx (68,62KB)
PDFFormularz uwag - 2021.pdf (392,45KB)
DOCXInformacja o aktualizacji LSR.docx (74,14KB)
PDFZaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf (1,05MB)