×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Przedłużenie kadencji

W grudniu 2020 r. upływałaby 4- letnia kadencja organów Partnerstwa Borów Niemodlińskich wybranych w roku 2016. Jednakże ze względu na COVID 19 i stan epidemii rząd RP wprowadził możliwość przedłużenia kadencji organów stowarzyszeń nowelizując Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach i wprowadzając do art. 10  Ustawy ustęp 1f w brzmieniu:

„Art. 10. 1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”

W związku z sytuacją epidemiczną trudno wyznaczyć miejsce i termin Walnego Zebrania, w którym będzie mógł uczestniczyć każdy członek stowarzyszenia zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury do Zarządu, Komisji i Rady Decyzyjnej na nową kadencję. Dlatego Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich, odpowiedzialny za kierowanie bieżącymi pracami stowarzyszenia, informuje o skorzystaniu z przedłużenia kadencji. Przedłużenie kadencji dotyczy również Komisji Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej.

Termin nowych wyborów zostanie podany do wiadomości niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.