×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Aktualizacja Lokalnej Strategii

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich zaprasza do udział w konsultacjach zmian Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023.

W związku z zakwalifikowaniem Partnerstwa Borów Niemodlińskich do otrzymania dodatkowych środków za dobrą realizację LSR oraz z tzw. uwolnieniem kursu euro w ramach budżetów LSR Zarząd Partnerstwa zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wprowadzenia do LSR zmian wynikających z powyższych czynników.


Wprowadzanie zmian przebiegać w 2 etapach, według następującego harmonogramu:

Zakończenie Etapu I


Proponowane zmiany w LSR w Etapie I obejmują wprowadzenie dodatkowych środków:Proponowane zmiany w LSR są odpowiedzią na możliwość pozyskania dodatkowych środków w wysokości 810 tys. zł. W konsekwencji zmianie ulegną limity środków dostępnych na poszczególne przedsięwzięcia LSR. Podjęcie działań związanych z aktualizacją LSR pozwoli na pełniejszą jej realizacją i osiągnięcie założonych celów.

Zmiany nie spowodują naruszenia § 10 umowy ramowej ponieważ nie wpływają na:


Po akceptacji przez Samorząd Województwa Opolskiego zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz przedstawione na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.


Zakres i sposób włączenia w aktualizację społeczności lokalnej:
- przekazywanie informacji o aktualizacji w ramach kontaktów bezpośrednich, na stronie internetowej, na profilu społecznościowym,
- przyjmowanie uwag do proponowanych zmian na udostępnionym formularzu (bezpośrednio
w biurze, pocztą tradycyjna i elektroniczną),
- podanie do publicznej wiadomości zestawienia zgłoszonych uwag,
- podanie do publicznej wiadomości LSR po aktualizacji.
 


Metoda aktualizacji LSR:

- przewiduje się metodę partnerską: łączenie pracy zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie LSR (pracownicy, organy, eksperci) oraz uczestnictwo społeczne instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców.


Zgłaszanie uwag do proponowanych zmian oraz do treści Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Etapu I odbywa się przez wypełnienie załączonego formularza konsultacji i przesłanie go drogą elektroniczną na maila : lub pocztą na adres Partnerstwa : Rynek 52, 49-100 Niemodlin do 19.03.2020 r.

Aktualna wersja LSR, do której będą wprowadzane zmiany znajduje się na stronie http://boryniemodlinskie.pl/830/558/umowa-ramowa.html

ZAŁĄCZNIKI: